• Hwb Cyfathrebu Cofid-19

Diweddariad Coleg Cambria

Diweddarwyd ddiwethaf 04.01.2022

 

Blwyddyn Newydd Dda!

 

Gobeithio eich bod wedi cael egwyl hamddenol a’ch bod wedi gallu treulio amser gyda’ch teulu a’ch ffrindiau.

 

Hoffem roi diweddariad cyflym i bawb ynglŷn â threfniadau Covid-19 ar safleoedd Cambria.

 

Mae Cymru ar Lefel Rhybudd 2 ar hyn o bryd sy’n golygu bod rhaid i ni fod yn fwy gwyliadwrus fyth wrth atal Covid-19, yn enwedig yr amrywiolyn Omicron. Er hyn, y bwriad yw cadw lleoliadau addysg ar agor a pharhau i addysgu wyneb yn wyneb.

 

Gyda hyn mewn golwg, bydd holl safleoedd Cambria ar agor fel yr arfer i fyfyrwyr ar bob cwrs fory, dydd Mercher 5 Ionawr. 

 

Y brif her bosibl fydd gan y Coleg yn yr wythnosau nesaf yw’r cyfanswm o staff sy’n absennol. Os byddwn yn gweld bod hyn yn dod yn broblem, byddwn yn gwneud penderfyniadau penodol ar sail dosbarthiadau, pynciau neu safleoedd coleg i symud dysgu ar-lein am gyfnod o wythnos ar y tro. Bydd y penderfyniadau hyn yn cael eu rhannu â myfyrwyr gan eu tiwtoriaid.

 

Mae diogelwch a llesiant ein myfyrwyr a’n staff yn flaenoriaeth i ni ac, fel sefydliad, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein safleoedd yn lleoedd diogel i weithio a dysgu.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, darllenwch eich cwestiynau cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Gofynnir i fyfyrwyr ddarllen y Cwestiynau Cyffredin a welir yma cyn cwblhau’r ffurflen gydsynio ar-lein y gallwch ei gweld ar Hwb Myfyrwyr y Coleg yma. Os yw myfyriwr yn dymuno cymryd rhan yn y profi, yna dylent wneud prawf ddwywaith yr wythnos, cyn dod i mewn i’r Coleg. Cofiwch fod gofyn i chi gofnodi’ch holl ganlyniadau trwy borth y GIG.

 

Mae offer profi ar gael o’r Gwasanaethau Myfyrwyr ar bob safle’r Coleg ac yn Nerbynfa’r Adran Peirianneg ar safle Glannau Dyfrdwy. Fel arall, maent ar gael o fferyllfeydd lleol yn rhad ac am ddim.

Os ydych yn cael prawf llif unffordd (LFT) positif rhaid i chi hunanynysu ar unwaith (hyd yn oed os ydych chi wedi cael y brechlyn) a bydd angen i chi drefnu prawf PCR cadarnhau o fewn 24 awr ers canlyniad y LFT. Hefyd mae angen i chi roi gwybod am eich absenoldeb i’r Coleg trwy’r Hwb Myfyrwyr gan ddewis yr opsiwn Hunanynysu Prawf Llif Unffordd Positif COVID-19.

 

  • Os ydych chi’n parhau’n asymptomatig ac yn cael prawf PCR negyddol yna gallwch roi’r gorau i hunanynysu a dychwelyd i’r coleg/gwaith.
  • Os ydych chi’n cael Prawf PCR positif dylech barhau i hunanynysu am 10 diwrnod llawn o ddyddiad canlyniad positif y LFT, a dychwelyd i’r coleg/gwaith ar yr 11eg diwrnod os ydych chi’n ffit ac iach a heb dymheredd uchel.

 

Fel yr arfer, os ydych yn datblygu unrhyw symptomau COVID 19 (ar ôl profion LFT neu PCR hyd yn oed), peidiwch â dod i’r Coleg, hunanynyswch ar unwaith a threfnwch brawf PCR arall mewn canolfan brofi. Os ydych chi wedi cael y frechiad coronafeirws ond bod gennych chi symptomau a bod y wasanaeth Tracio ac Olrhain wedi dweud wrthych chi am hunanynysu, mae’n rhaid i chi hunanynysu a dilyn y canllawiau.

 

Bydd eich tiwtoriaid yn cysylltu â chi i drefnu dysgu ar-lein fel y gallwch barhau gyda’ch astudiaethau gartref.

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ar 29 Tachwedd 2021, bellach bydd gofyn i bob myfyriwr, staff ac ymwelydd â’n Coleg wisgo gorchudd wyneb dan do.

 

Felly o yfory (dydd Mercher 1 Rhagfyr):

 

  • Mae cyd-weithwyr a myfyrwyr i wisgo masgiau wyneb ym mhob ystafell ddosbarth / amgylchedd addysgu
  • Mae ein holl gyd-weithwyr, myfyrwyr ac ymwelwyr i wisgo masgiau wyneb ym mhob ardal gymunedol, ac eithrio ein hardaloedd lletygarwch pan ellir tynnu masgiau wyneb wrth eistedd i gael lluniaeth.

Oes. Bydd yn ofynnol i chi gynnal pellter cymdeithasol yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru

bob amser er mwyn sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch pobl eraill.

Ar ôl i chi dderbyn canlyniadau eich profion, anfonwch nhw at y coleg cyn dychwelyd i’r safle trwy anfon y canlyniad i’r cyfeiriad e-bost canlynol covidalerts@cambria.ac.uk, yna gallwn wirio’r canlyniad a rhoi rhagor o gyngor ynghylch a allwch chi ddychwelyd neu a oes angen ynysu am gyfnod estynedig.

Peidiwch â dychwelyd i’r safle tan i chi gael cyngor.

Os oes gennych chi unrhyw symptomau coronafeirws (tymheredd uchel, peswch newydd parhaus neu golli eich synnwyr o arogl neu flas, neu eu bod yn newid), rhaid i chi hunanynysu gartref a chael prawf. Ni ddylech fynd at eich meddyg teulu, fferyllfa nac i’r ysbyty.

Ni ddylech ddod ar y safle. Yn hytrach, rhowch wybod i’r Coleg am eich absenoldeb trwy’r Hwb Myfyrwyr a dilynwch ganllawiau hunanynysu’r llywodraeth a chyngor y GIG i drefnu prawf PCR. Mae’n bwysig nad ydych chi’n defnyddio Prawf Llif Unffordd. Dylech eu defnyddio os ydych yn asymptomatig yn unig (heb symptomau COVID 19).

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, o 29 Hydref 2021,os ydych chi’n iau na 18 oed neu’n hŷn na 18 oed ac wedi’ch brechu’n llwyr, a bod rhywun yn eich tŷ yn profi symptomau neu wedi cael prawf positif, dylech hunan-ynysu a chael prawf PCR. Os ydy’ch prawf yn negatif, gallwch stopio hunanynysu. Os ydych chi wedi’ch nodi fel cyswllt agos, ond heb fod yn byw gyda nhw, nid oes angen i chi hunanynysu os nad oes gennych chi symptomau, er argymhellir i chi gael prawf PCR ar yr ail a’r wythfed ddiwrnod ers i chi y tro diwethaf i chi fod mewn cysylltiad gyda’r achos positif. (cyngor y llywodraeth)

Os ydych chi’n byw yn Lloegr o 7 Awst 2021, os ydych chi’n hŷn na 18 oed ac wedi’ch brechu’n llwyr ac wedi cael y brechlyn yn y Deyrnas Unedig, neu’n iau na 18 oed ac wedi cael eich brechu ai peidio, nid oes raid i chi hunan-ynysu os ydych chi wedi cael eich nodi’n gyswllt agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19, gan gynnwys pobl rydych chi’n byw gyda nhw. Bydd TTP yn gofyn i chi gymryd profion PCR ar yr ail a’r wythfed ddiwrnod ers i chi y tro diwethaf i chi fod mewn cysylltiad gyda’r achos positif (neu gyn gynted ag y bo modd). Mae’n bwysig eich bod yn cymryd y profion hyn hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iach. Gallwch chi gael COVID-19 hyd yn oed os nad oes symptomau arnoch chi.

Os ydych chi’n cael symptomau COVID-19 unrhyw bryd, ni waeth pa mor ysgafn, ac ni waeth beth fo’ch oedran neu’ch statws brechu, dylech hunan-ynysu ar unwaith a threfnu prawf PCR COVID-19. Os ydych chi’n hŷn na 18 oed, a heb gael cwrs lawn o frechlynnau COVID-19 yn y Deyrnas Unedig, dylech hunan-ynysu am 10 diwrnod os:

 

 

  • Ydych chi’n cael symptomau COVID-19, ni waeth pa mor ysgafn ydyn nhw (a dylech drefnu cael prawf).
  • Ydych chi’n byw gyda rhywun sydd wedi cael symptomau COVID-19 a’u bod yn aros am ganlyniad prawf PCR.
  • Ydych chi’n byw gyda rhywun sydd wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19.
  • Ydy’r gwasanaeth TTP wedi cysylltu â chi a dweud wrthych chi i hunan-ynysu oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19.

Bydd myfyrwyr sy’n gwrthod gwisgo gorchudd wyneb ar y safle mewn ardaloedd penodol a nodwyd neu ar gludiant y coleg yn cael eu gwahardd am gyfnod penodol o’r coleg ac ni fyddant yn gallu dychwelyd nes bydd cyfyngiadau ledled y coleg yn cael eu lleihau.

Gallant, yn dilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru gall aseswyr dysgu yn y gwaith ymweld â gweithleoedd, a byddant yn cydymffurfio gydag unrhyw fesurau atal sydd ar waith mewn lleoliadau cyflogwyr. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’ch asesydd yn uniongyrchol neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X