• Hwb Cyfathrebu Cofid-19

Diweddariad Coleg Cambria

Diweddarwyd ddiwethaf 1.9.2021

 

Wrth i ni baratoi i groesawu’r holl fyfyrwyr a phrentisiaid sy’n ymuno â ni o 6 Medi 2021, rydym yn falch iawn y bydd y ddarpariaeth ar draws ein holl safleoedd yn cael ei chyflwyno wyneb yn wyneb, gan sicrhau ein bod yn parhau i ddilyn cyngor ac arweiniad diweddaraf Llywodraeth Cymru.

 

 

Gall pob myfyriwr a phrentis fynychu eu dosbarthiadau wedi’u hamserlennu yn ôl yr arfer a bydd trafnidiaeth arferol y Coleg yn rhedeg yn ôl yr arfer yn ôl yr amserlenni a gyhoeddwyd.

 

 

Diogelwch a llesiant ein myfyrwyr a’n staff yw ein prif flaenoriaeth ac, fel sefydliad, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein safleoedd yn lleoedd diogel i weithio a dysgu.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gweler ein Cwestiynau Cyffredin.

Cwestiynau Cyffredin

Gofynnir i fyfyrwyr ddarllen y Cwestiynau Cyffredin a welir yma cyn cwblhau’r ffurflen gydsynio ar-lein y gallwch ei gweld ar Hwb Myfyrwyr y Coleg yma. Os yw myfyriwr yn dymuno cymryd rhan yn y profi, yna dylent wneud prawf ddwywaith yr wythnos, cyn dod i mewn i’r Coleg. Cofiwch fod gofyn i chi gofnodi’ch holl ganlyniadau trwy borth y GIG.

 

Mae offer profi ar gael o’r Gwasanaethau Myfyrwyr ar bob safle’r Coleg ac yn Nerbynfa’r Adran Peirianneg ar safle Glannau Dyfrdwy. Fel arall, maent ar gael o fferyllfeydd lleol yn rhad ac am ddim.

Os ydych yn cael prawf llif unffordd (LFT) positif rhaid i chi hunanynysu ar unwaith (hyd yn oed os ydych chi wedi cael y brechlyn) a bydd angen i chi drefnu prawf PCR cadarnhau o fewn 24 awr ers canlyniad y LFT. Hefyd mae angen i chi roi gwybod am eich absenoldeb i’r Coleg trwy’r Hwb Myfyrwyr gan ddewis yr opsiwn Hunanynysu Prawf Llif Unffordd Positif COVID-19.

 

  • Os ydych chi’n parhau’n asymptomatig ac yn cael prawf PCR negyddol yna gallwch roi’r gorau i hunanynysu a dychwelyd i’r coleg/gwaith.
  • Os ydych chi’n cael Prawf PCR positif dylech barhau i hunanynysu am 10 diwrnod llawn o ddyddiad canlyniad positif y LFT, a dychwelyd i’r coleg/gwaith ar yr 11eg diwrnod os ydych chi’n ffit ac iach a heb dymheredd uchel.

 

Fel yr arfer, os ydych yn datblygu unrhyw symptomau COVID 19 (ar ôl profion LFT neu PCR hyd yn oed), peidiwch â dod i’r Coleg, hunanynyswch ar unwaith a threfnwch brawf PCR arall mewn canolfan brofi. Os ydych chi wedi cael y frechiad coronafeirws ond bod gennych chi symptomau a bod y wasanaeth Tracio ac Olrhain wedi dweud wrthych chi am hunanynysu, mae’n rhaid i chi hunanynysu a dilyn y canllawiau.

 

Bydd eich tiwtoriaid yn cysylltu â chi i drefnu dysgu ar-lein fel y gallwch barhau gyda’ch astudiaethau gartref.

Yn unol â chanllawiau diweddaraf gweithredu diogel: darparwyr dysgu ôl-16 Llywodraeth Cymru, rhaid i bob myfyriwr wisgo gorchudd wyneb yn y coleg (oni bai eu bod wedi eu heithrio), yn ardaloedd cyhoeddus y coleg. Y lleoedd hynny yw; llawr gwaelod adeilad Hafod yn Iâl, a’r Dderbynfa a’r coridor sy’n mynd at y cyfleusterau chwaraeon yng Nglannau Dyfrdwy. Yn ogystal â hynny, mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar gludiant y coleg.

 

Os ydych wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb yna mae’n rhaid i chi wisgo cordyn gwddf melyn i ddangos hynny yn ychwanegol at eich cordyn gwddf y coleg. Gallwch wneud cais am gordyn gwddf melyn yn yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr ar bob safle.

 

Nid oes angen bellach am wisgo gorchudd wyneb ym mhob ardal cyhoeddus mewnol fel ystafelloedd dosbarth, llyfrgelloedd, gweithdai, swyddfeydd sy’n cael eu rhannu ac ystafelloedd staff. Wrth gwrs, efallai byddwch yn dewis gorchudd wyneb pan rydych ar y safle, yn enwedig wrth symud o amgylch y coleg pan mae hi’n brysur.

 

Sylwch fod trefniadau ac arferion ar wahân sydd ar waith ar gyfer ein Myfyrwyr Byw’n Annibynnol yn aros yr un fath a byddant yn parhau i gael eu cefnogi gan eu tîm staff penodol.

Yn dilyn symud i lefel rhybudd sero yng Nghymru, nid oes angen bellach i fyfyrwyr gynnal pellter cymdeithasol yn unrhyw un o’n lleoliadau mewnol fel ystafelloedd dosbarth a gweithdai. Ond rydym yn annog yr holl fyfyrwyr a staff, lle bo hynny’n bosibl, i gynnal pellter corfforol fel dull o leihau lledaenu COVID 19.

Ar ôl i chi dderbyn canlyniadau eich profion, anfonwch nhw at y coleg cyn dychwelyd i’r safle trwy anfon y canlyniad i’r cyfeiriad e-bost canlynol covidalerts@cambria.ac.uk, yna gallwn wirio’r canlyniad a rhoi rhagor o gyngor ynghylch a allwch chi ddychwelyd neu a oes angen ynysu am gyfnod estynedig.

Peidiwch â dychwelyd i’r safle tan i chi gael cyngor.

Os oes gennych chi unrhyw symptomau coronafeirws (tymheredd uchel, peswch newydd parhaus neu golli eich synnwyr o arogl neu flas, neu eu bod yn newid), rhaid i chi hunanynysu gartref a chael prawf. Ni ddylech fynd at eich meddyg teulu, fferyllfa nac i’r ysbyty.

Ni ddylech ddod ar y safle. Yn hytrach, rhowch wybod i’r Coleg am eich absenoldeb trwy’r Hwb Myfyrwyr a dilynwch ganllawiau hunanynysu’r llywodraeth a chyngor y GIG i drefnu prawf PCR. Mae’n bwysig nad ydych chi’n defnyddio Prawf Llif Unffordd. Dylech eu defnyddio os ydych yn asymptomatig yn unig (heb symptomau COVID 19).

O 7 Awst 2021, os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn ac rydych wedi’ch brechu’n llawn ac wedi cael y brechlyn yn y Deyrnas Unedig, neu’n iau na 18 oed ac wedi’ch brechu ai peidio, ni fydd rhaid i chi hunanynysu bellach os nodir eich bod wedi dod i gysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif COVID-19, gan gynnwys y bobl rydych chi’n byw gyda nhw. Bydd TTP yn gofyn i chi gymryd profion PCR o’r ail ddiwrnod o’ch cyswllt diwethaf â’r achos positif (neu gyn gynted ag y bo modd) ac ar yr 8fed diwrnod. Mae’n bwysig eich bod yn cael y profion hyn hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn, efallai bod gennych COVID-19 er nad oes gennych symptomau.

 

Os ydych yn datblygu symptomau COVID-19 unrhyw bryd, ni waeth pa mor ysgafn,  waeth beth fo’ch oedran neu statws brechlyn, dylech hunanynysu a threfnu prawf PCR COVID-19.

Os ydych chi’n hŷn na 18 oed, ac nad ydych wedi’ch brechu’n llwyr rhag COVID-19 yn y Deyrnas Unedig, dylech hunanynysu am 10 diwrnod os:

 

  • Ydych yn datblygu symptomau COVID-19, ni waeth pa mor ysgafn (a dylech drefnu prawf).
  • Ydych yn byw gyda rhywun sydd wedi datblygu symptomau COVID-19 ac maent yn aros am ganlyniad y prawf PCR.
  • Ydych yn byw gyda rhywun sydd wedi cael prawf positif COVID-19.
  • Yw’r gwasanaeth TTP wedi cysylltu â chi’n dweud wrthych chi hunanynysu oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif COVID-19.

Bydd myfyrwyr sy’n gwrthod gwisgo gorchudd wyneb ar y safle mewn ardaloedd penodol a nodwyd neu ar gludiant y coleg yn cael eu gwahardd am gyfnod penodol o’r coleg ac ni fyddant yn gallu dychwelyd nes bydd cyfyngiadau ledled y coleg yn cael eu lleihau.

Gallant, yn dilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru gall aseswyr dysgu yn y gwaith ymweld â gweithleoedd, a byddant yn cydymffurfio gydag unrhyw fesurau atal sydd ar waith mewn lleoliadau cyflogwyr. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’ch asesydd yn uniongyrchol neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X