Cyflwyniad

Mae partneriaeth Coleg Cambria a Phopeth Cymraeg yn darparu holl hyfforddiant iaith Gymraeg Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae tiwtoriaid cyfeillgar a phrofiadol yn cynnal nifer o gyrsiau gwahanol yn eich ardal chi, o gyrsiau dysgu dwys ‘Dysgu ar Garlam’ i ddosbarthiadau yn ystod y dydd neu fin nos a rhaglenni sy’n cynnig llwybr symud ymlaen clir i ddysgwyr o un lefel i’r nesaf. Os ydych chi’n dechrau o’r dechrau neu dim ond eisiau gwella eich Cymraeg, mae yna gwrs i chi. Mae ymuno â dosbarth yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd ac mae’r cyrsiau yn hamddenol ac yn anffurfiol.
Darllen rhagor

Dod yn ddwyieithog

Dwy iaith, dwywaith y sgiliau. Mae ymchwil diweddar yn dangos bod gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn gallu rhoi mantais bwysig i chi pan fyddwch chi’n chwilio am swydd neu eisiau hybu eich gyrfa.

Mae ymchwil yn dangos bod perthynas rhwng dwyieithrwydd a gwell gwybyddiaeth. Mae hyn yn arwain at lefelau uwch o greadigrwydd, gwell ystwythder meddyliol a gallu trefnu gwybodaeth a datrys problemau yn well.
Darllen rhagor

Cymraeg i’r teulu

Dyma gyfle i chi ymarfer eich sgiliau, cael hwyl a chael eich teulu i gyd i ddysgu Cymraeg gyda’n cyrsiau hyblyg i deuluoedd. Mae’n ofynnol i bob plentyn yng Nghymru ddysgu Cymraeg fel rhan o’u cwricwlwm. Rydyn ni’n cynnig cwrs dechreuwyr ‘Cymraeg i’r Teulu’ newydd sy’n galluogi oedolion i ddefnyddio’u Cymraeg gyda’u plant.

Mae’r cwrs yn wahanol i gyrsiau eraill oherwydd ei fod yn cynnwys geirfa a phatrymau iaith penodol, caneuon a gweithgareddau i’ch helpu chi i gyfathrebu â phlant yn Gymraeg. Mae’r cyrsiau wedi’u hanelu at ddechreuwyr ac maen nhw’n canolbwyntio ar elfen hwyl y dysgu. Mae hynny’n galluogi’r rhieni i ddysgu’r iaith gan ddilyn yr un camau â’r plant yn yr ysgol.
Darllen rhagor

Cymraeg yn y Gweithle

Mae Cymraeg yn cael ei defnyddio fwyfwy fel iaith yn y gweithle yng Nghymru. Mae gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn sgil ychwanegol sy’n gallu bod o fantais i geiswyr gwaith. Mae ymchwil diweddar yn dangos bod medru siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn gallu rhoi mantais bwysig i chi pan fyddwch chi’n chwilio am swydd neu eisiau hybu eich gyrfa.

Mae deddfau yng Nghymru yn nodi bod rhaid i wasanaethau cyhoeddus drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal. Mae hyn wedi cynyddu’r galw am bobl sy'n gallu cyfathrebu'n dda yn y ddwy iaith.
Darllen rhagor

Mathau o gyrsiau

Cyrsiau Traddodiadol:
Ar y cyrsiau hyn mae’r iaith yn cael ei chyflwyno yn raddol, un testun ar y tro ac yn drefnus, fel paentio trwy rifau. Maent yn eich arwain gam wrth gam i fod yn rhugl.

Cyrsiau Dysgu Popeth:
Mae’r cyrsiau hyn yn defnyddio’r dull arloesol Dadawgrymeg a ddyfeisiwyd ym Mwlgaria ac a gafodd eu defnyddio ar y rhaglenni teledu Cariad@iaith ar S4C. Mae’r dull yn fwy tebyg i baentio dyfrliw lle da chi’n gwneud amlinelliad bras o’r iaith ac yna’n ychwanegu haenau o fanylder ar ei ben. Mae hyn yn debycach i’r modd y mae plant yn codi iaith yn naturiol
I gael pecyn gwybodaeth fanwl am y dull cysylltwch ag Ioan Talfryn: Ioan@popethcymraeg.com / 01745 812287.

Cymraeg i Deuluoedd:
Cwrs wedi’i deilwrio i anghenion teuluoedd sy’n dymuno canolbwyntio ar y math o iaith sy’n cael ei defnyddir gan eu plant.
Darllen rhagor