Prifysgol Abertawe

Swansea-Logo-small
Cyhoeddwyd yn ddiweddar mai Prifysgol Abertawe yw’r brifysgol orau yng Nghymru yn ôl tabl cynghrair The Times and The Sunday Times Good University Guide 2017. Ar ben hynny, mae Abertawe hefyd wedi cipio gwobr Prifysgol y Flwyddyn Cymru - gwobr newydd sbon a ddyfarnwyd am y tro cyntaf eleni.

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol sydd wedi'i harwain gan ymchwil ac mae wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y Brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol.

Gan aros yn ffyddlon i weledigaeth ei sylfaenwyr diwydiannol yn 1920, bydd Prifysgol Abertawe yn:

Darparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil, gydag ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, sy'n cydweithio’n fyd-eang, ac sy'n adnabyddus yn rhyngwladol;

Darparu profiad myfyrwyr eithriadol, gydag addysgu o’r safon uchaf a arweinir gan ymchwil ac a yrrir gan ymarfer, gyda graddedigion â meddwl byd-eang sy’n barod i gyflawni’n rhagorol yn bersonol ac yn broffesiynol.

Defnyddio ei chryfder ymchwil, ei chysylltiadau â diwydiant, a'i dylanwad byd-eang i yrru twf economaidd, i fagu ffyniant, i gyfoethogi bywyd cymunedol a diwylliannol Cymru, ac i gyfrannu at iechyd, hamdden, a lles ei dinasyddion.
Darllen rhagor

Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth-Logo-small
Mae Aber yn darparu addysg sy’n trawsnewid bywydau, ac yn annog y myfyrwyr i ddatblygu’n unigolion crwn a chyflawn, drwy wneud y gorau o’u hamser gyda ni. Ond mae’r profiad yn Aber yn fwy o lawer nag astudio yn unig. Gyda’i gilydd mae ein myfyrwyr a’n staff yn creu cymuned go iawn lle y gall y myfyrwyr fwynhau’r llu o gyfleoedd sydd ar gael mewn chwaraeon ac yn y gymdeithas.

Ac ar ben hyn oll, mae’r Brifysgol yn sefyll yng nghefn gwlad prydferth arfordir Cymru, ac mae wedi’i chydnabod yn un o’r prifysgolion mwyaf diogel ym Mhrydain. Hefyd, yn ddiweddar fe gyhoeddodd yr Academi Trefolaeth mai Aberystwyth yw’r dref orau ym Mhrydain, gan gydnabod yr harddwch amgylcheddol a chryfderau cymdeithasol ein cymuned.

Lord John Thomas, Canghellor
Darllen rhagor

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Glyndwr-Logo-small
'Dechreuodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2008 ac mae’n parhau i fod yn un o brifysgolion ieuengaf Prydain.

Mae'n lle bywiog, cyfeillgar, lle mae dysgu a dyfodol pob myfyriwr yn cael sylw personol.

Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo yn y cyfleoedd maent yn eu darparu ar gyfer ymgeiswyr o gefndiroedd anhraddodiadol i gael eu derbyn ar gyrsiau addysg uwch. Mae dros hanner eu myfyrwyr yn astudio rhan-amser ac mae Prifysgol Glyndŵr yn un o brifysgolion blaenllaw Prydain am gynorthwyo myfyrwyr o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is i ddilyn cwrs prifysgol, diolch i raglen Ehangu Mynediad cynhwysfawr yn y gymuned leol.

Gan ddechrau gyda dim ond dau gampws yn Wrecsam (Plas Coch a Stryt y Rhaglaw), mae’r brifysgol wedi ehangu ers hynny i gynnwys safleoedd yn Llanelwy a Llaneurgain yng Ngogledd Cymru, yn ogystal ag is-safle yn Kingston-upon- Thames yn Llundain. Prifysgol fach yw Prifysgol Glyndŵr Wrecsam o’i chymharu â llawer o rai eraill, ond gyda hynny daw ymdeimlad gwych o gymuned gyda rhwydwaith cymorth ardderchog i'r holl fyfyrwyr a staff.'
Darllen rhagor