Trosolwg:

Mae pob un o’n cyrsiau lefel gradd yng Ngholeg Cambria wedi’u cynllunio gyda chyflogaeth mewn golwg i wneud y gorau o'ch potensial o ran gyrfa. Mae nifer cynyddol o fyfyrwyr yn dewis astudio cyrsiau lefel gradd gyda ni bob blwyddyn.

Rydym wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd yn ein cyfleusterau a’n safleoedd, gyda'n myfyrwyr yn elwa ar hynny ac yn cael canlyniadau rhagorol a gwella’u cyfle i gael gwaith fel graddedigion. Mae mewnbwn gan gyflogwyr yn sicrhau eich bod yn meithrin y sgiliau y bydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn eich dewis o yrfa.
Darllen rhagor

Partneriaid Prifysgol

Aberystwyth-Logo-small
Swansea-Logo-small
Chester-Logo-small
Glyndwr-Logo-small
ljmulogo close crop 1
Mae pob cwrs lefel gradd yng Ngholeg Cambria yn cael ei ddilysu gan rai o brifysgolion gorau Prydain.

Ein partneriaid presennol yw:
Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caer a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Cliciwch isod i gael rhagor o wybodaeth am ein partneriaid prifysgol.
Rhagor o wybodaeth
Darllen rhagor

Lefelau Astudio

Addysg uwch (AU) yw unrhyw lefel astudio y tu hwnt i Safon Uwch neu gymwysterau galwedigaethol Lefel 3. Maent yn gallu cynnwys:

■ Graddau sylfaen

■ Graddau llawn (BA, BSc BEng)

■ Prentisiaethau uwch (sef prentisiaethau gradd yn Lloegr)

■ Cymwysterau proffesiynol Lefel 4+ gan gynnwys arweinyddiaeth a rheolaeth a chymwysterau technegol mewn gwaith sy'n gysylltiedig â meysydd fel Cyfrifeg, Adnoddau Dynol, Iechyd a Diogelwch, ac ati.
Darllen rhagor

Gofynion Mynediad

Rydym yn dyfarnu lleoedd gan ystyried sgiliau bywyd a phrofiad llawn cymaint â chymwysterau sy'n berthnasol i'r pwnc. O ganlyniad i hynny, mae gennym gymuned myfyrwyr amrywiol sy'n cynnwys rhai sy'n gadael y coleg yn ogystal â myfyrwyr aeddfed sy’n dymuno symud ymlaen neu newid eu gyrfa. Mae ein gofynion mynediad manwl wedi’u rhestru yn amlinelliadau’r cyrsiau unigol. Darllen rhagor

Ffioedd ac Ariannu

111024 WG_positive_40mm jpg - logo
Mae’n bosibl i fyfyrwyr Addysg Uwch gael cymorth ariannol o wahanol ffynonellau. Mae'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cynnig benthyciadau a grantiau ar gyfer astudio cyrsiau addysg uwch yng Ngholeg Cambria. Mae bod yn gymwys i’w cael yn dibynnu ar y math o gwrs a ble rydych chi’n byw. Yn fyr:

Mae ffioedd i’w talu am gyrsiau graddau sylfaen a graddau ac mae benthyciadau myfyrwyr ar gael i’w hariannu.

Mae Llywodraeth Cymru fel arfer yn talu am Brentisiaethau Uwch

Efallai y byddwch chi, neu’ch cyflogwr neu brosiectau Ewropeaidd yn ariannu cyrsiau proffesiynol

Bwrsari ar gyfer myfyrwyr presennol y coleg
Rydym yn cynnig bwrsari £1,000 i bob myfyriwr presennol Coleg Cambria a fydd yn dechrau astudio cwrs gradd yma o fis Medi 2019. Bydd y bwrsarïau’n cael eu talu trwy 2 randaliad yn nhymor 1 a thymor 2 i fyfyrwyr ar raglenni sydd wedi talu eu ffioedd

I gael rhagor o fanylion sut i wneud cais am le, ffoniwch y Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 30 30 007 neu ewch i wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr: http://www.slc.co.uk/


Darllen rhagor