Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i helpu pobl ifanc gaffael gwybodaeth marchnata a busnes a fydd yn helpu gwella llinell waelod driphlyg cyflogwyr. Rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr, cynhaliodd y coleg gwrs Tystysgrif Sylfaen mewn Marchnata newydd Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) ar ei safle yn Llaneurgain.

Roedd pob myfyriwr ar y cwrs, sy’n gweithio’n lleol, yn mynd i ddarlithoedd a gweithdai marchnata. Roeddent hefyd yn cwblhau aseiniad  yn y gwaith, sy’n rhoi’r cyfle iddynt gymhwyso’r wybodaeth marchnata ymarferol wnaethon nhw ddysgu yn yr ystafell ddosbarth er budd eu cyflogwyr. Roedd yr aseiniadau, a oedd yn canolbwyntio ar wella perfformiad sefydliadol trwy farchnata digidol, yn cael eu marcio’n allanol gan CIM, corff marchnata proffesiynol blaenllaw’r byd. Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae pob myfyriwr CIM yng Ngholeg Cambria wedi cyflawni Tystysgrif Sylfaenol CIM y tro cyntaf.

Dywedodd Stephanie Littler, Arweinydd Rhaglen CIM a Darlithydd yng Ngholeg Cambria:

“Rydw i’n hynod falch o’r gyfradd lwyddo o 100% ar y Dystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata. Roedd canlyniadau’r asesiad arholiad y cwrs yn hynod ragorol ac rydw i wrth fy modd gyda’r  holl farciau llwyddo teilyngdod a rhagoriaeth a gyflawnwyd drwyddo draw a’r adborth cadarnhaol gan ddysgwyr rydyn ni wedi ei dderbyn.

“Yn bersonol, rydw i’n teimlo mai’r cyrsiau CIM yw’r cyrsiau marchnata gorau y gall bobl leol eu dilyn. Am yr ugain mlynedd ddiwethaf, rydw i wedi sylwi bod cyrsiau CIM yn rhoi elw ardderchog ar fuddsoddiad cyflogwyr, ac yn ychwanegu at yrfaoedd dysgwyr a’u bywydau. Un datblygiad pwerus yn benodol yw cynyddu hyder busnesau a gwella sgiliau ymchwilio a chyfathrebu myfyrwyr CIM sydd yn y pen draw yn gallu arwain at arloesi ym myd marchnata a dealltwriaeth well ohoni. Cyhoeddodd LinkedIn erthygl am dueddiadau marchnata yn y dyfodol a ysgrifennwyd gan un o ddysgwyr Coleg Cambria, Alex Bryan. Dywedodd Alex wrthyf nad oedd ganddi’r hyder i ysgrifennu erthygl o’r fath cyn dechrau yn y coleg. Ar ben hynny, mae Brand Recruitment* wedi gweld bod cyflog marchnatwyr â chymhwyster CIM 10% yn uwch na marchnatwyr nad oes ganddynt gymhwyster CIM.”

Gall bobl leol ymuno â’r cwrs Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata nesaf sy’n dechrau 17 Ebrill 2018 yn Ysgol Fusnes newydd Cambria sydd ar safle Llaneurgain ger yr Wyddgrug. Mae’r cwrs yn dod i ben 5 Rhagfyr 2018. Mae cyrsiau CIM eraill y coleg megis Tystysgrif Lefel 4 CIM mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma Lefel 6 CIM mewn Marchnata Proffesiynol i Uwch-farchnatwyr yn cael eu cynnal yn Ysgol Fusnes Cambria hefyd. Bydd cyrsiau newydd yn dechrau ym mis Ionawr 2019, ac rydym rŵan yn derbyn ceisiadau.

Aeth Stephanie yn ei blaen i ddweud “Mae cyllid gan SEE o Ewrop ar gael i sefydliadau yng Ngogledd Cymru hyfforddi eu staff tan fis Rhagfyr 2020. Mae’r arian yn gymorth i dalu am gyrsiau Tystysgrif Sylfaen Lefel 3 CIM mewn Marchnata a chyrsiau uwch CIM sef Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Proffesiynol. Gall sefydliadau lleol, o sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol wneud cais am gyllid. Os yn llwyddiannus, gallent gael gostyngiad o 70% oddi ar gostau ffioedd dysgu, costau asesiad, ac aelodaeth astudiaeth CIM am hyd y cwrs.”

I gael rhagor o wybodaeth neu i neilltuo lle ar y cwrs, cysylltwch â Stephanie.littler@cambria.ac.uk neu ewch i www.cambria.ac.uk

 

Llun yn dangos: Dysgwyr sydd wedi cyflawni llwyddiant academaidd ar y cwrs Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata yng Ngholeg Cambria yn 2017

 

yn ôl