Bu myfyrwyr Coleg Cambria Ffordd y Bers yn helpu ysgol leol yn ddiweddar, mewn partneriaeth â Read Construction.

Ymgymerodd Read â phrosiect estyniad ac adnewyddu ar raddfa fawr, a gyflwynwyd trwy’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Ysgol Gynradd Penycae.  Wrth i’r gwaith ddod i ben, gofynnodd staff yr ysgol i’r cwmni a fydden nhw’n gallu adeiladu siediau storio offer yr ysgol.

Holodd Ian Hughes, rheolwr prentisiaid a rheolwr gweithiau bychain cwmni Read, y coleg ynglŷn â’r prosiect hwn.  Bu gan Goleg Cambria berthynas waith wych gyda Read Construction bob amser.  Bu’n hyfforddi llawer o’u prentisiaid dros y blynyddoedd ac roedd yn fwy na pharod i gymryd rhan.

Ar ôl ymweld â’r safle i’w fesur ac i’w wirio, dyluniodd Edwin Young a Nigel Woods, sydd ar staff y coleg, eitemau addas a chafodd Read y deunyddiau, a roddwyd yn garedig am bris gostyngol gan Huws Gray Wrecsam a Readyfix.

Adeiladodd myfyrwyr lefel 1 y siediau storio yn y coleg, gan ddefnyddio’r sgiliau maent wedi’u dysgu ar y cwrs.  Ar ôl cwblhau’r siediau, trefnwyd bod y myfyrwyr yn ymweld â’r safle i’w gosod a chwblhau’r gwaith coed.

Dywedodd Edwin Young, Tiwtor Coleg Cambria,:

“Fel cyn-fyfyriwr yn Ysgol Penycae, dechreuais arwain y prosiect a gweithio gyda’r myfyrwyr yn yr Ysgol tra roedd fy nghydweithiwr Nigel Woods yn cludo’r eitemau i’r safle.

“Dros y deuddydd, gweithiodd y myfyrwyr asiedaeth, gan gynnwys prentisiaid Read Construction a chyn-fyfyrwyr Penycae, i osod yr eitemau.  Cymerodd y disgyblion yn yr ysgol, 3 – 11 oed, ddiddordeb mawr yn yr hyn roedden ni’n ei wneud a daethant i’n gwylio ni a gofyn cwestiynau i ni.

“Yn ystod y gwaith, daeth Mr Newbould y pennaeth i’n gweld ni a dywedodd bod y gwaith wedi gwneud cryn argraff arno a diolchodd i ni am bopeth roedden ni wedi’i wneud.”

Dywedodd Kasia Pugh, Rheolwr Ymgysylltu Read, hefyd:

“Roedden ni wrth ein bodd yn cael cyflwyno prosiect ysgol llwyddiannus arall i Gyngor Wrecsam.  Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i gyflawni gwerth cymdeithasol drwy ein prosiectau, roedden ni’n awyddus i ymgysylltu â Choleg Cambria, Huws Gray a Readyfix i ddarparu siediau storio ar gyfer yr ysgol.”

Cafodd y staff a myfyrwyr wahoddiad i agoriad mawreddog yr ysgol yn ddiweddar.  Roedd y Maer, y Cynghorydd lleol a’r AS lleol yn bresennol hefyd, yn ogystal â chynrychiolwyr Read Construction ac aelodau’r bwrdd llywodraethwyr.  Cyflwynodd y plant wasanaeth gwych ac edmygodd pawb y gwaith a gyflawnwyd gan y myfyrwyr.

yn ôl