Cwmni yn sicrhau hatric o wobrau wrth i batrwm o brentis gael ei enwi yn Ddysgwr VQ y Flwyddyn

 Yn seremoni flynyddol Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru, llwyddodd Ethan Davies, sy’n “batrwm o brentis”, i sicrhau hatric i gwmni peirianneg awyrofod o Sir y Fflint.

Cafodd Ethan, 22, sy’n gweithio i Electroimpact UK Ltd ym Mhenarlâg, ei enwi yn Ddysgwr VQ y Flwyddyn – Lefel Uwch mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Exchange, Caerdydd, ar 3 Mai i gyd-fynd â Diwrnod VQ.

Y llynedd, enwyd y cwmni yn Gyflogwr VQ y Flwyddyn ac enillodd Matthew Booth, ei bennaeth gweithgynhyrchu, Wobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn.

Mae Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn – Lefel Uwch yn cydnabod dysgwyr sy’n dangos dilyniant a rhagoriaeth glir mewn dysgu galwedigaethol ac sydd wedi cyflawni’n sylweddol yn eu meysydd.

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy’n trefnu Gwobrau VQ.

Meddai Ethan: “Mae hyn yn golygu llawer ac rwy’n falch iawn o fod wedi ennill y wobr hon yn erbyn cystadleuaeth hynod o gryf. Rwy’n gobeithio y gallaf ddefnyddio hyn fel ffordd i helpu prentisiaid eraill yn y busnes.

“Dyma’r wobr gyntaf i mi ei hennill sy’n uniongyrchol gysylltiedig â fy mhrentisiaethau, ac mewn ffordd mae’n ffordd o ddiolch i fy asesydd NVQ sydd wedi fy helpu i gyrraedd fan hyn.

“Ni wnes i’n rhy dda yn yr ysgol ond unwaith imi ddod o hyd i rywbeth roeddwn i’n awyddus i’w wneud ac yn ei fwynhau, roedd modd imi ddatblygu go iawn ac rwyf wedi cynrychioli’r Deyrnas Unedig yn WorldSkills.

“Mae’r ffaith bod y cwmni bellach wedi ennill tair gwobr VQ yn dangos ansawdd ein staff a gobeithio y bydd hyn yn ein helpu i ennill contractau gan gwmnïau eraill yn y diwydiant awyrofod.”

Drwy waith caled a dysgu parhaus, nod Ethan yw bod yn esiampl i brentisiaid ifanc ei efelychu. Mae wedi ffynnu drwy addysg alwedigaethol, gan aeddfedu i fod yn aelod allweddol o staff yn Electroimpact UK Ltd.

Mae’n credu mai ei ochr gystadleuol sy’n llywio ei yrfa. Wrth gwblhau Prentisiaeth Uwch mewn Gweithgynhyrchu Peirianneg Lefel 4 yng Ngholeg Cambria, hyfforddodd i gystadlu yn WorldSkills fel rhan o garfan y Deyrnas Unedig ar yr un pryd – carfan a enillodd fedal aur.

“Mae fy mhrofiad wrth gystadlu wedi fy ngalluogi i ddefnyddio’r sgiliau diweddaraf o’r radd flaenaf yn y cwmni, a hynny wedi bod o fudd i gynhyrchu dros y blynyddoedd diwethaf,” meddai Ethan.

“Rwy’n cael fy adnabod yn y cwmni fel rhywun a fydd wastad yn cyflawni’r gwaith, waeth beth sy’n ei wynebu, a gall pobl wastad ddibynnu arnaf i greu cynnyrch o ansawdd da.”

Mae’r hyn mae wedi’i ddysgu eisoes wedi talu ar ei ganfed i Electroimpact UK Ltd.

“Dychwelodd Ethan o gwrs hyfforddi a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru gan ail-raglennu darn o waith a oedd yn cymryd dros awr i’w weithgynhyrchu. Cwtogodd yr amser gweithgynhyrchu i 40 munud a gwella cywirdeb ac ansawdd y cynnyrch,” meddai Matthew Booth, pennaeth gweithgynhyrchu Electroimpact UK Ltd yn y Deyrnas Unedig.

“Mae’n cael effaith hynod gadarnhaol ar ein busnes ac wedi dod yn esiampl i’n prentisiaid ifanc gyda’i ddyhead i wneud ei orau glas a chyflawni hyd eithaf ei allu. Mae ei ymroddiad proffesiynol i’w waith ac i’r cwmni yn cael ei drosglwyddo iddyn nhw.”

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Cafodd Ethan ei longyfarch gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol,” meddai.

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.”

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

Yn y llun:

Ethan Davies yn derbyn Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn – Lefel Uwch gan Ann Evans, cadeirydd Cymwysterau Cymru ac Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, a gwyliwyd gan y westeiwraig, Mai Davies.

Ethan Davies gyda Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn – Lefel Uwch.

yn ôl