Bydd Coleg Cambria a Choleg Gwent yn cynnal sesiwn gyflogaeth ar-lein nos  Iau am 6pm.

Bydd y cyflwynydd a’r awdur poblogaidd Nick Yeo, sy’n adnabyddus am ei ymddangosiadau ar blatfform digidol S4C Hansh, a’r cerddor Ifan Pritchard, prif leisydd y band roc pop arobryn, ‘Gwilym’ yn cymryd rhan yn y Sesiwn Sgwrs hefyd.

 

Bydd Nick yn trafod y buddion a gafodd wrth ddysgu’r iaith, sut y cafodd effaith ar ei yrfa a’r diwydiannau creadigol a bydd wrth law gydag awgrymiadau a chyngor i unrhyw un sy’n dysgu Cymraeg neu’n meddwl am wneud

Dywedodd Haf Everiss, swyddog cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Ngholeg Cambria, y bydd y digwyddiad rhyngweithiol yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddweud eu dweud a gofyn cwestiynau am nifer o faterion gwahanol sy’n ymwneud â chyflogadwyedd.

“Ar y cyd â Choleg Gwent, roeddem ni  am roi cyfle i ddysgwyr ac unrhyw un sydd am elwa ar gyfleoedd y cyfrwng Cymraeg, ddarganfod beth sydd ar gael iddyn nhw, yn enwedig yn y gweithle,” dywedodd Haf.

“Yn ogystal â’r diwydiannau creadigol a’r sector cyhoeddus, mae nifer fawr  o wahanol yrfaoedd yn rhoi gwerth ar yr iaith, ac i rai mae’n agwedd hanfodol ar eu diwylliant a’u hethos.

“Rydyn ni eisiau i fyfyrwyr feddwl am eu dyfodol a sut fydd y Gymraeg yn gallu chwarae rhan yn y dewisiadau maen nhw’n eu gwneud. Gobeithio y cawn ni ymateb cadarnhaol ac y  gallwn ni helpu i lunio’r broses honno.”

Dywedodd Owain Williams, Cydlynydd y Gymraeg yng Ngholeg Gwent: “Gan addasu i gyfyngiadau COVID-19, mae angen i ni sicrhau ein bod ni’n parhau i ddarparu cyfleoedd allgyrsiol cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr addysg bellach.

“Yng Ngholeg Gwent, rydyn ni’n parhau i ehangu a gwreiddio darpariaeth Gymraeg yn seilwaith y coleg.

“Mae gweithio ar y cyd â cholegau eraill o Gymru yn gam mawr wrth greu amgylchedd gwaith cynhwysol a dwyieithog i’r holl staff a dysgwyr. Rydyn ni’n credu fod hwn yn gyfle i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ddathlu eu perthynas â’r iaith. ”

I ymuno â’r sesiwn am ddim ac i gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: help.cymraeg@cambria.ac.uk

Ewch i www.cambria.ac.uk  i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Goleg Cambria.

 

yn ôl