Cafodd myfyrwyr COEDWIGAETH gip oddi uchod ar eu gweithle coetir yn ystod arddangosiad arbennig.

Croesawodd dysgwyr Diploma cyntaf Tilhill mewn Coedwigaeth a Rheoli Coetiroedd yng Ngholeg Cambria Llysfasi, siaradwyr o’r sefydliad ar gyfer arddangosiad drôn a chyflwyniadau.

Tilhill yw cwmni coedwigaeth a chynaeafu coed mwyaf y DG, ac ynghyd â Cambria, mae eisiau addysgu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr trwy brofiad diwydiannol a hyfforddiant pwrpasol.

Dywedodd Tony Lockey, Rheolwr Dysgu a Datblygu Grŵp Tilhill, mai safle cynyddol Cambria yn y  maes amaethyddol ac awyr agored yw’r hyn a’u denodd i Ogledd Cymru.

“Dyma’r tro cyntaf i Tilhill gysylltu â chwrs fel hwn,” meddai.

“Mi ddaethon ni i Ogledd Cymru oherwydd enw da Llysfasi ac ansawdd yr hyfforddiant, i lansio rhaglen a gafodd ei llunio i greu graddedigion a fydd wedi’u paratoi i weithio yn y sector diwydiant hwn sy’n ehangu.

“Rydyn ni’n gyffrous ac yn falch o’r garfan gyntaf hon ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda’r bobl ifanc hyn a’u hyfforddiant a’u hastudiaethau wrth iddynt symud ymlaen.”

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni’n falch o fod yn rhan o’r antur arloesol hon gyda Llysfasi a’i gweld yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn.”

Ymhlith siaradwyr eraill y diwrnod roedd Andy White, Prif Ddarlithydd Coedwigaeth yn Llysfasi; David Edwards, Rheolwr Ardal Tilhill ar gyfer Cymru a’r Gororau a Luke Cross, Rheolwr Graddedig Cynorthwyol Coedwigaeth sydd wedi’i leoli yn Y Bala.

Roedd John Fergason yr Uwch Reolwr Coedwigaeth yno hefyd a rhoddodd arddangosiad i’r dysgwyr o ba mor werthfawr yw dronau i reoli a mapio coedwigoedd, gan gipio data a bioamrywiaeth.

Dywedodd Iain Clarke, Pennaeth Llysfasi y bydd y berthynas rhwng Cambria a Choedwigaeth Tilhill yn parhau i fynd o nerth i nerth.

 “Fel coleg rydyn ni’n falch o gael gweithio gyda Choedwigaeth Tilhill i hyfforddi newydd-ddyfodiaid i’r llwybr gyrfa cyffrous a gwerth chweil hwn mewn rheoli coedwigaeth.

“Gyda’r sector yn mynnu’r sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf orau un, ynghyd ag ymddygiadau cywir, bydd y bartneriaeth hon, sy’n arwain y sector, yn sicrhau bod ein recriwtiaid newydd yn cael profiad a hyfforddiant uniongyrchol i sicrhau y byddan nhw’n llwyddo.

Rhyngom byddwn yn sicrhau bod recriwtiaid yn dysgu ‘o’r gwaelod i fyny’, gan gynnwys y wybodaeth ymarferol, rhoi damcaniaethau ar waith a bod ganddynt gymwysterau deddfwriaethol gyda phrofiad gwaith helaeth sy’n gysylltiedig â’r diwydiant, cyn symud ymlaen i fethrin sgiliau ychwanegol mewn rheoli, arwain a sgiliau technegol lefel uwch.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk/llysfasi/employers/tilhill

yn ôl