• COLEG CAMBRIA yw un o’r 10 prif weithleoedd i fenywod yn y DU.

Roedd y coleg yn rhif wyth yn y categori mawr iawn (1,000 o weithwyr neu ragor) o’r rhestr o Weithleoedd gorau i fenywod, ynghyd â’r cwmnïoedd blaenllaw Gap, Admiral Group, Deloitte a Hilton. 

Cafodd Cambria ei ddewis oherwydd ei gymorth i weithwyr ar gyfnod mamolaeth, ymrwymiad i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, cynlluniau hyfforddi, a’r nifer o fenywod mewn swyddi uwch arweinyddiaeth.  Dyma’r unig sefydliad addysg bellach ymysg y 55 sefydliad a restrwyd. 

Dywedodd y Prif Weithredwr David Jones fod slogan yr arolwg, ‘mae tegwch yn ysbrydoli teyrngarwch’ yn wir, gan ychwanegu: “Mae’n fraint o’r mwyaf i Goleg Cambria gael ei restru ymysg y gweithleoedd gorau i fenywod, ac mae’n adlewyrchiad o’n cymuned, strategaeth a’n gweledigaeth.

“Mae pawb yma yn gyfartal, yr un mor bwysig, ac mae iechyd a lles yr holl weithwyr a’r myfyrwyr yn holl bwysig.

“Gellir dweud yr un peth am gyfleoedd; mae gennym ni fenywod yn creu argraff mewn ystod eang o swyddi yn y coleg, ar draws ein holl safleoedd, ac yn ein harwain tuag at ddyfodol hyd yn oed yn fwy llachar.  

“Mae’n wych fod hyn yn cael ei gydnabod, ac mae’n rhywbeth rydyn ni gyd yn falch iawn ohono.”

Adleisiodd Diane Jolly, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yng Ngholeg Cambria, y geiriau hynny, a dywedodd: “Mae’n gyflawniad gwych i’r coleg gael ei gydnabod a’i restru’n genedlaethol fel yr wythfed gweithle gorau yn y categori Mawr Iawn.

“Mae’r canlyniad yn brawf o’r diwylliant gwych a’r ethos cynhwysol sydd gennym, sy’n cael ei adlewyrchu yn ein canlyniadau arolwg staff.”

Canfu’r adroddiad hefyd, er bod dros hanner y graddedigion gyda gradd baglor neu feistr yn 2016 yn fenywod, ac er i 2019 weld y lefel uchaf a gofnodwyd erioed o gyflogaeth i fenywod, mae menywod yn parhau i ddioddef arferion annheg yn y gwaith. 

Mae hyn yn cynnwys rhagfarn anymwybodol, cyflog anghyfartal a thangynrychiolaeth mewn swyddi uwch reolwyr. 

Dywedodd Ben Gautrey, rheolwr gyfarwyddwr Great Place to Work, a gynhaliodd yr astudiaeth, er mai dim ond yn eu hail flwyddyn y mae’r rhestrau, maent eisoes yn uchel eu parch ymhlith cyflogwyr sector cyhoeddus a phreifat ledled y wlad.  

Dywedodd.  “Gyda’r safle hwn a’r mewnwelediadau o’n sefydliadau llwyddiannus, rydyn ni’n falch ein bod yn gallu ychwanegu at yr agenda a pharhau i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd tegwch ynghylch cyflog, cydnabyddiaeth, cyfleoedd hyfforddi a datblygu a chydbwysedd bywyd a gwaith.”

“Yr hyn mae ein rhaglen ‘Best Workplaces™ for Women’ yn ei dangos yn glir yw’r effaith y mae’r polisïau hyn yn eu cael ar fusnes. Y canlyniad yw eu bod yn gallu denu a chadw talent menywod yn well, a’u bod yn cael eu hannog i ddatblygu yn broffesiynol ac yn bersonol.”

I gael ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan www.greatplacetowork.co.uk a dilyn yr hashnod: #ukbestworkplacesforwomen

yn ôl