• COLEG CAMBRIA yn mynd am aur ar ôl dathlu blwyddyn o lwyddiant Gwobr Dug Caeredin

Mae gan y sefydliad yng Ngogledd-ddwyrain Cymru 20 gwaith yn rhagor o fyfyrwyr DofE nag oedd ganddo ddwy flynedd yn ôl ac mae newydd gyhoeddi bod nifer y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y cynllun gwobr aur wedi dyblu ers 2017.

Eleni hefyd rydyn ni’n nodi 30 mlynedd o gyfraniad gan Alan Lowry fel cydlynydd DofE; mae’n dweud bod adfywiad y cynllun yn adlewyrchu diwylliant iechyd, ffitrwydd a lles y coleg, fel rhan o raglen Cambria Heini.

“Mae’r DofE wedi cynyddu a chynyddu yma yng Ngholeg Cambria, ac mae’n hynod o wych gweld hynny,” dywedodd Alan, o Wrecsam.

“Roedd yn wahanol iawn pan ddechreuais i, ond mae’r ethos yn debyg – annog pobl ifanc i fentro allan i’r awyr agored a dysgu sgiliau newydd, gan roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned a gweithio fel tîm.”

Dywedodd hefyd: “Roedd gennym ni 13 o ddysgwyr yn dilyn y wobr aur y llynedd ac mae gennym ni 29 y tro hwn, felly mae’r niferoedd wedi mwy na dyblu.

“Mae’n argoeli y bydd y niferoedd yn cynyddu eto’r flwyddyn nesaf, gan gyd-fynd â’r twf a welwyd gennym ni ymhlith pobl sydd am gofrestru, ac mae hynny’n galonogol.

“Mae yna lawer rhagor o ferched yn cymryd rhan erbyn hyn. Mae gennym ni grwpiau ar gyfer y rhai sydd ag anghenion neu anableddau arbennig hefyd ac mae’r cynllun yn llawer mwy cynhwysol nag erioed o’r blaen.

“Mi faswn i’n annog hyd yn oed rhagor o bobl ifanc i ymuno â’r cynllun, mae’n ffordd wych o gyflawni’n academaidd ac yn gorfforol – mae’n werth chweil ac yn agored i bawb.”

Treuliodd Alan 26 mlynedd yn y Lluoedd Arfog – gan gynnwys cyfnodau yn Yr Almaen, Bosnia a Gogledd Iwerddon – cyn ymuno â’r coleg.

Mae ei bresenoldeb wedi helpu Cambria i greu un o’r darpariaethau DofE cryfaf yn y wlad, yn ôl Jo Tincello, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm – Sgiliau Sylfaenol a Sgiliau Cyflogadwyedd.

“Rydyn ni’n ymfalchïo bod gennym ni rhywun gyda phrofiad, brwdfrydedd a gallu Alan i arwain ein rhaglen DofE, yng Ngholeg Cambria,” dywedodd Jo.

“Rydyn ni wedi gweld yr effaith y mae’n ei gael ar ein myfyrwyr; yn cyfoethogi eu bywydau a dysgu sgiliau meddal iddyn nhw a fydd yn eu helpu yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol, gan eu hannog i fynd allan i amgylcheddau gwahanol a hyrwyddo ymwybyddiaeth ofalgar, byw’n iachach a’u lles.

“Llongyfarchiadau mawr i Alan am 30 mlynedd o wasanaeth ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld hyd yn oed rhagor o bobl ifanc yn cofrestru yn y blynyddoedd i ddod, wrth i ni gynnal ein safle fel prif ddarparwr Gwobr Dug Caeredin mewn addysg bellach yng Nghymru.”

Mae’r coleg yn rhoi cymhorthdal i bob myfyriwr dan 25 oed sy’n dilyn y cymhwyster efydd, arian ac aur ar bob un o’i ei safleoedd yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae ein myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol hefyd yn gallu ymuno â chynllun Gwobr DofE.

I gael rhagor o wybodaeth am DofE a Cambria Heini, ewch i www.cambria.ac.uk neu www.dofe.org

yn ôl