• Coleg Cambria yn furfio prentisiaethau trwy cydweithredu a cwmni adeiladwaith Gogledd Cymru

Bu cwmni adeiladu Wynne Construction o Fodelwyddan a myfyrwyr hyfforddeiaeth o Goleg Cambria yn cydweithio er mwyn diweddaru cyfleusterau storfa fewnol a thirweddau allanol Canolfan Gymunedol Holway.

 

Bu deg o ddysgwyr hyfforddeiaeth o’r coleg yn gweithio cyfochr â staff Wynne am hyd at bedair awr yr wythnos dros gyfnod o bedair wythnos ar y prosiect yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr. 

 

Mae’r fenter yn ran o ymgyrch ehangach i ddarparu manteision cymunedol yn dilyn gwaith Wynne Construction ar y prosiect £7.1m Blynyddoedd Cynnar Sir y Fflint, a fydd yn gweld 10 o ysgolion ar draws y wlad yn ehangu eu darpariaeth ar gyfer plant o oedran cyn-ysgol.

 

Fel rhan o’r prosiect ar y cyd cafodd dwy storfa’r adeilad eu clirio a’u paentio gyda drysau newydd yn cael eu gosod ar gypyrddau mewnol er mwyn cynyddu’r nifer o storfeydd diogel ar y safle.

 

Cafodd y paent ar gyfer yr adnewyddiad ei gyfrannu gan gwmni Simon O’Neill Painters and Decorators, sydd wedi ei leoli yn yr Wyddgrug, er mwyn rhoi gwedd newydd i’r ystafelloedd.

 

Cafodd yr ardal y tu allan i’r mynediad ei drawsnewid trwy osod tyweirch newydd a gosod planhigion tyfiant isel er mwyn cael rhoi elfen weledol ddeniadol i’r ardal y tu blaen i’r adeilad.

 

Bydd y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn y ganolfan yn galluogi i grwpiau adael eu hadnoddau mewn man diogel e.e. grwpiau rhieni a’u plant, grwpiau ieuenctid a’r clwb brecwast.

 

Meddai Alison Hourihane, Rheolwr gwerth cymdeithasol Wynne Construction: “Un o’n prif nodweddion ydi datblygu cam nesaf y diwylliant trwy’r Wynne Futures Foundation.”

 

“Mae prosiectau fel adfywiad Canolfan Gymunedol Holway yn ffordd wych o helpu myfyrwyr i ddatblygu eu hyder a’u sgiliau tra hefyd yn cyfrannu tuag at ddatblygiadau i’r ganolfan.”

 

“Bydd mentrau fel hyn hefyd yn helpu i ddod â manteision diriaethol i’r cymunedau sy’n byw cyfochr â’r gwaith adeiladu sylweddol yr ydym wedi bod yn gweithio arno, fel Cynllun Blynyddoedd Cynnar Sir y Fflint, rydym yn gobeithio y bydd trigolion Holway yn mwynhau defnyddio’r cyfleusterau newydd hyn.”  

 

Dywedodd Paul Blundell, mentor cyflogadwyedd ac arweinydd sgiliau allweddol, Iâl, a hyfforddeiaethau yng Ngholeg Cambria: “Mae ein dysgwyr hyfforddeiaeth wedi achub y cyfle i wella eu sgiliau cyflogadwyedd trwy gydweithio gydag Wynne Construction.”  

 

“Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n galed ar y prosiect cymunedol yma ac wedi mwynhau’r cyfle i gydweithredu.  Mae wedi bod yn brofiad gwych sy’n sicr o’u paratoi at leoliadau gwaith yn y dyfodol a gyda lwc bydd yn arwain at yrfa yn y sector.”

 

Ymwelodd aelodau o Gyngor Sir y Fflint â’r safle yn ystod ymweliad Covid-ddiogel er mwyn siarad gydag aelodau o dimau Wynne a Choleg Cambria yn ogystal ag arolygu’r gwaith a gwblhawyd ar y safle.

 

Dywedodd aelod o’r cabinet dros gyllid a gwerth cymdeithasol, a’r aelod lleol dros Orllewin Treffynnon, Cynghorydd Paul Johnson;  “Bydd adnewyddiad Canolfan Gymunedol Holway yn sicrhau y bydd yn parhau i fod yn fan ffocws yn yr ardal am flynyddoedd i ddod yn ogystal â galluogi i ystod o ddigwyddiadau a grwpiau newydd gymryd mantais lawn o’r gofod.”

 

“Bydd prosiectau fel hyn yn helpu i atgyfnerthu’r ymrwymiad sydd gan y cyngor i’r ardal, yn ogystal â dangos sut yr ydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau addysgiadol er mwyn dod â manteision cadarnhaol i’r gymuned.”

 

“Mae Wynne a’r tîm o Goleg Cambria wedi gwneud gwaith arbennig yn y ganolfan ac rwy’n sicr y bydd y preswylwyr yn achub y cyfle i ddefnyddio’r cyfleusterau.Am ragor o wybodaeth ewch i: www.wynneconstruction.co.uk. 

 

yn ôl