• Mae Coleg Cambria wedi ennill 50 medal mewn 22 categori yn seremoni Cystadleuaeth Sgiliau Cymru neithiwr (Nos Iau)

Cafodd dysgwyr eu gwobrwyo am eu doniau a’u gwaith caled mewn digwyddiad ‘lloeren’ ar safle Iâl yn Wrecsam. Cafodd y seremoni wobrwyo ar-lein ei chyflwyno gan Yana Williams sef y Prif Weithredwr a chynrychiolwyr o Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau, a gyflwynodd y canlyniadau.

Ymhlith y grŵp llwyddiannus gwnaeth 15 o fyfyrwyr ennill medal aur mewn rowndiau terfynol a oedd yn cynnwys Cerddoriaeth Boblogaidd, Mecatroneg, Diogelwch Rhwydwaith TG, Sgiliau Cynhwysol Gwaith Coed, Sgiliau Cynhwysol Technoleg Modurol, Gwaith Adeiladu Metel a Pheirianneg Awyrennau.

Gwnaeth Rheolwr Profiadau’r Dysgwyr a Menter Cambria Rona Griffiths ganmol yr holl gyfranogwyr am eu hymroddiad a’u hymrwymiad i’r gystadleuaeth. 

“Mae’r amrywiaeth eang o gategorïau rydyn ni wedi cystadlu ynddyn nhw yn llwyddiannus yn anhygoel,” meddai Rona.

“Mae’n ein rhoi ni mewn lle da ar gyfer rowndiau terfynol WorldSkills UK eleni. Mae’n dystiolaeth o gymorth ac arweiniad ein darlithwyr a’n staff, sy’n gwneud eu gorau glas i baratoi’r myfyrwyr ar gyfer y cystadlaethau yma.”

Ychwanegodd hi: “Mae bod ymhlith y goreuon mewn cymaint o wahanol feysydd yn anhygoel, felly da iawn unwaith eto a llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ennill medal.”

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi ymwybyddiaeth o broffil y sgiliau yng Nghymru ac i gynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru i herio, meincnodi a chynyddu eu sgiliau wrth gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws sectorau amrywiol. 

Mae’r gystadleuaeth wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei chynnal gan rwydwaith ymroddedig o gydweithwyr, darparwyr dysgu yn y gwaith a sefydliadau wedi’u harwain gan gyflogwyr. Mae’n cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n cyfateb i WorldSkills ac anghenion yr Economi yng Nghymru.

Roedd categorïau eraill yn cynnwys Ffotograffiaeth, Plastro, Weldio, Gofal Plant, Troi CNC a Thrin Gwallt. 

Gwnaeth Ms Williams longyfarch yr holl gyfranogwyr a dywedodd bod safon y gystadleuaeth yn cynyddu’n barhaus. 

“Bob blwyddyn rydyn ni’n benderfynol o wella ac mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn enghraifft o sut gallwch chi lwyddo i wneud hynny trwy weithio’n galed a bod yn benderfynol,” ychwanegodd hi.

“Rydyn ni’n falch iawn o gyrraedd y lefel yma, ac ennill medalau mewn amrywiaeth eang o feysydd, mae’n dangos pa mor fedrus ydi ein myfyrwyr.

“Rydyn ni’n hynod o falch o bob un ohonoch chi am fod mor wych ac am ein cynrychioli ni ar y llwyfan yma ac rydyn ni’n dymuno pob lwc i chi yn y dyfodol.”

Am ragor o wybodaeth am Gystadleuaeth Sgiliau Cymru, ewch i’r wefan: 

www.inspiringskills.gov.wales

yn ôl