• Bydd Coleg Cambria wrth wraidd diwygiad hunangymorth ac ymwybyddiaeth ofalgar yn sgil pandemig y Coronafeirws

Mae’r coleg wedi datblygu Hwb Lles chwyldroadol newydd ar ei safle Iâl sydd newydd ei ailwampio yn Wrecsam, cyfleuster sydd â’r nod i uno elusennau, sefydliadau trydydd sector a grwpiau ieuenctid lleol gyda myfyrwyr a’r cyhoedd.

Yn ogystal â’r rhaglen brawf Dawnsio ar gyfer Parkinson’s – ar y cyd â’r English National Ballet a’r CDC (Cwmni Dawns Cenedlaethol) Cymru – bydd pwyslais ar gelfyddydau, creadigrwydd, a chymuned.

Dywed Lizzie Stevens, Rheolwr Cynhwysiant, bod y cyfadeilad o’r radd flaenaf yn lleoliad syfrdanol ar gyfer sesiynau rhwydweithio ac iechyd a lles. Ond yn bennaf mae’n canolbwyntio ar feithrin diwylliant cymorth, ysbrydoliaeth, a chyfleoedd, yn dilyn blwyddyn ddigynsail.

“Mae’r adeilad yn anhygoel a bydd yn gweithredu fel canolfan ar gyfer sawl sefydliad ddydd a nos,” meddai Lizzie.

“Mae’n lleoliad diogel, nid yn unig ar gyfer staff a myfyrwyr ond er mwyn i sefydliadau’r gymuned ddod at ei gilydd – pan fo’n ddiogel i wneud hynny – ac ategu gwasanaethau a rhwydweithiau ei gilydd.

“Mae yna olau a sain synhwyraidd, amgylchedd cynnes a gofalgar a bydd yn cyflawni sawl pwrpas; rydyn ni’n edrych ymlaen at gael y cyfle i groesawu pobl yma.”

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni wedi cael llawer o adborth cadarnhaol gan ein partneriaid ar draws gogledd ddwyrain Cymru ac rydyn ni’n bwriadu cyflwyno hybiau tebyg ar ein safleoedd yn Llaneurgain a Glannau Dyfrdwy, yn ogystal â chanolfannau gwib yn Llysfasi a Ffordd y Bers, Wrecsam.

“Mae’r 12 mis diwethaf wedi bod yn heriol, yn enwedig ar gyfer pobl agored i niwed a phobl hŷn – mae angen i ni gefnogi’r rhai sydd ein hangen ni fwyaf, yn fwy nag erioed rŵan.”

Dywedodd Alex Thomas, Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Astudiaethau Technegol yn Iâl, fod y coleg yn croesawu syniadau ac arweiniad gan y cyhoedd am sut i ddatblygu’r Hwb.

“Hoffem ni ddatblygu’r lleoliad hwn gyda’r gymuned fel y gallan nhw helpu i lunio ei ddyfodol, ac fe all pawb elwa ohono,” meddai.

“Bydd ar agor y tu hwnt i oriau arferol 9-5 ac yn hyblyg i fodloni anghenion y sefydliadau sy’n ei ddefnyddio, yn ogystal â’n dysgwyr ein hunain.

“Mae’r pandemig wedi achosi i bobl deimlo eu bod wedi colli cysylltiad, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed yn y gymdeithas, felly hoffem ni chwarae rôl flaenllaw mewn chwalu’r rhwystrau a rhoi cyfle i bobl ail-gysylltu pan fo’r amser yn iawn.”

Dywedodd hefyd: “Cysylltwch â ni os ydych chi’n rhan o sefydliad a fyddai’n elwa o ddefnyddio’r Hwb Llesiant, neu os ydych chi’n gwybod am grŵp drama, celf neu ddawns a fyddai’n ffynnu yn y amgylchiadau hyn ac a fyddai’n werthfawr ac o gymorth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, pryder neu unigrwydd.

“Gall bod yn rhan o’r Hwb helpu oherwydd mae Cambria yn rhan fyw o’r gymuned yng ngogledd ddwyrain Cymru – rydyn ni yma i chi.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr Hwb Lles, ewch i’r wefan www.cambria.ac.uk

yn ôl