• Coleg Cambria yn ychwanegu £400m y flwyddyn at economi Gogledd Cymru

Mae coleg uchel ei fri wedi cyfrannu dros £400m y flwyddyn i’r economi, ac wedi cefnogi cannoedd o fusnesau trwy gyfres o brosiectau datblygu mawr.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn unig, mae Coleg Cambria wedi agor adeiladau newydd gwerth £40 miliwn yng ngogledd ddwyrain Cymru, gan greu cannoedd o swyddi dros dro a rhoi hwb i’r sector adeiladu lleol.

Yn eu plith mae’r ganolfan technoleg peirianneg £10 miliwn ac ailddatblygu’r safle yn Ffordd y Bers, Wrecsam; y ganolfan chweched dosbarth £14 miliwn a chanolfan addysgu uwch awyrennau £3.36 miliwn yng Nglannau Dyfrdwy; ac Ysgol Fusnes £3.5 miliwn yn Llaneurgain. Mae’r rhain i gyd yn gwella profiad academaidd a chymdeithasol myfyrwyr a staff, yn ogystal â rhoi hwb i’r gadwyn gyflenwi sy’n gweithio’n agos gyda’r coleg.

Roedd astudiaeth ddiweddaraf Arbenigwyr Modelu Economaidd Rhyngwladol (EMSI) yn datgelu bod Cambria yn creu incwm sy’n hafal i 4% o gyfanswm economi’r ardal, sy’n cynrychioli 18,030 o swyddi cyflog cyfartalog a £353.8 miliwn bob blwyddyn i economi gogledd ddwyrain Cymru.

Gan gyflogi 1,000 o staff llawn amser a staff rhan-amser, mae’r coleg hefyd yn ychwanegu gwerth ystyrlon i ddyfodol ei fyfyrwyr. Yn gyfnewid am yr arian mae dysgwyr yn ei fuddsoddi yng Ngholeg Cambria, byddant yn derbyn gwerth £333.1 miliwn o enillion uwch yn ystod eu bywyd gwaith.

Casgliad yr adroddiad oedd: “Mae Coleg Cambria yn creu gwerth o sawl safbwynt. Mae’r coleg yn mynd i’r afael ag anghenion cyflogwyr trwy ddarparu cyfleoedd datblygu staff iddynt a chyflenwi’r gweithlu â gweithwyr medrus a chymwys.

“Mae busnesau lleol yn cael budd o nawdd Coleg Cambria, ac mae hefyd yn rhoi budd anuniongyrchol i drethdalwyr trwy gynhyrchu rhagor o dderbyniadau treth a lleihau baich y sector gwasanaethau cyhoeddus.

“Fodd bynnag, yr effaith mae’n ei gael ar ei fyfyrwyr yw’r gwerth pwysicaf gan Goleg Cambria. Gall y profiadau maent yn eu derbyn siapio gweddill eu bywydau a’u rhoi ar y trywydd i fod yn aelodau hapus a chynhyrchiol o’u cymunedau.”

Gwelodd EMSI hefyd bod y coleg yn gwario oddeutu £17 miliwn y flwyddyn i gefnogi ei weithrediadau, gan atgyfnerthu’r gadwyn gyflenwi ymhellach. Mae ei wariant net yn lleol, gan gynnwys gwariant am ei staff, yn £47 miliwn o incwm ychwanegol i’r economi ranbarthol.

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, y bydd rhagor o ddatblygiadau yn cael eu cyhoeddi yn y misoedd nesaf a fydd o fudd i fyfyrwyr a busnesau yn yr ardal, gan gynorthwyo i gynnal twf tymor hir.

Dywedodd “Mae’n bleser gen i weld adroddiad mor gadarnhaol. Mae’n cadarnhau bod y gwaith caled mae ein myfyrwyr a’n staff yn ei roi i’r coleg yn parhau i gael effaith mawr ar ein cymunedau.

“Mae gweld yr effaith gynyddol ar fusnesau a’r economi, yn enwedig yn y sector adeiladu, wrth fodd fy nghalon.”

Ychwanegodd Mr Jones: “Rydyn ni wedi agor cyfleusterau newydd yn rhan o’n strategaeth gyflawn, wrth i ni dyfu yn academaidd ac o ran ein hôl troed daearyddol, sy’n dangos ein hymrwymiad i ogledd ddwyrain Cymru a’n partneriaid.

“Rydyn ni’n canolbwyntio ar godi uchelgeisiau a meithrin sgiliau cenedlaethau i ddod, ac mae casgliadau’r astudiaeth hon yn adlewyrchu hynny.

“Byddwn ni’n parhau i weithio’n galed i sicrhau bod Coleg Cambria nid yn unig yn cyfoethogi bywydau ei staff a’i fyfyrwyr, ond hefyd y nifer o deuluoedd ac unigolion sydd, boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn cael eu heffeithio gan ein llwyddiant.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl