Cynhaliwyd y cystadlaethau cneifio blynyddol yng Ngholeg Cambria Llysfasi yn ddiweddar. Mae’r cystadlaethau hyn yn rhan o drefn Pencampwriaeth Agored Cymru. Cynhaliwyd cystadlaethau Cneifio Llysfasi ers y 70au ac unwaith eto bu’n ddigwyddiad llwyddiannus iawn gan ddenu nifer fawr o gystadleuwyr a chefnogwyr.

Cafwyd nifer fawr o gystadleuwyr ymhob dosbarth a chystadlu brwd rhyngddynt ar bob lefel. Roedd y cystadlaethau cynnwys dosbarthiadau Iau, Canolradd, Hŷn, Cneifio â Gwellau, ac Agored, gyda gwobrau ariannol ar gael ymhob dosbarth. Cynhaliwyd cystadleuaeth newydd eleni, sef Lapio Gwlân, gan ddenu bron 20 o gystadleuwyr. Roedd dosbarth ‘Cneifio â Gwellau i Ddechreuwyr’ yn gystadleuaeth newydd arall eleni, gyda’r nod o helpu’r rhai hynny sy’n dymuno mynd ymlaen i gystadlu yn y dosbarth cneifio Agored yn y dyfodol.

Cafodd dros 800 o ŵyn beinw eu cneifio yn ystod y gwahanol gystadlaethau. Rhoddwyd yr ŵyn hyn i’w cneifio gan Mr Clwyd Hughes, Fferm Llangwyfan ger Dinbych, unwaith eto eleni, gan roi’r safon gneifio orau i’r cystadleuwyr.

Dywedodd Dafydd Jones, Darlithydd Amaethyddiaeth yn y coleg a threfnydd y gystadleuaeth:
‘’Mae’n rhaid diolch i bawb a fu’n gysylltiedig â threfnu a chymryd rhan yn y gystadleuaeth, gan gynnwys y noddwyr, cystadleuwyr, cefnogwyr, beirniaid, sylwebwyr, lapwyr gwlân, amserwyr, staff a myfyrwyr y coleg a fu’n helpu gyda’r paratoadau, ac i bawb a weithiodd mor galed yn ystod y dydd ei hun.’’

Ymysg yr enillwyr roedd Dafydd Evans a enillodd y gystadleuaeth Iau. Aeth Morgan Hughes adref gyda’r wobr 1af yn y dosbarth Canolradd ac Ash Jones enillodd yn y dosbarth Hŷn. Enillwyd y gystadleuaeth Agored gan Richard Jones a rhoddwyd y wobr gyntaf i Allan Oldfield yn y dosbarth Agored. Enillodd Beca Jackson y gystadleuaeth newydd, Cneifio â Gwellau i Ddechreuwyr. Enillwyd y gystadleuaeth lapio gwlân i ddechreuwyr gan Sarah Rees ac aeth Hilary Bond adref gyda’r wobr gyntaf yn y dosbarth Gwlân Agored.

Yn ystod yr wythnos yn dilyn y cystadlaethau cneifio, bu myfyrwyr Llysfasi yn dysgu technegau cneifio gyda’r nod o gystadlu yn erbyn ei gilydd i ganfod y cneifiwr gorau.

Bu’r myfyrwyr yn meithrin eu sgiliau i fod yn gneifwyr medrus dan gyfarwyddiaeth arbenigol Hywel Wigley, hyfforddwr Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain, a Dafydd Jones, Darlithydd Llysfasi. Cafodd y myfyrwyr gyfle i gneifio am 4 diwrnod llawn yn olynol ar y llwyfan 6 cystadleuydd dull Seland Newydd sydd yn Llysfasi. Ar y pedwerydd diwrnod, ceisiodd y myfyrwyr ennill eu dyfarniadau glas ac efydd a llwyddodd nifer ohonynt i’w cyflawni i safon uchel.

Cystadleuaeth y myfyrwyr oedd uchafbwynt yr wythnos, a buont yn cystadlu benben â’i gilydd a chae eu beirniadu yn ôl yr amser a gymerwyd i gneifio ac ar ansawdd eu gwaith. Cafwyd diweddglo cyffrous i’r rownd derfynol gyda 5 myfyriwr yn cneifio 3 oen fanw’r un gyda Jack Ellis yn ennill gyda’r amser gorau a’r gorlan lanaf hefyd.

yn ôl