Dathlodd Coleg Cambria Llysfasi gyflawniadau ei fyfyrwyr yn ddiweddar mewn Seremoni Wobrwyo gyda Dan Jones, Bugail y Gogarth yn siaradwr gwadd.

Daeth teuluoedd a ffrindiau i’r seremoni wobrwyo ffurfiol hefyd, a oedd yn cynnwys cyflwyniadau rhagarweiniol gan Iain Clarke, Pennaeth Llysfasi a Dewi Jones, Rheolwr y Fferm.

Rhoddodd Dan Jones, y siaradwr gwadd, gyflwyniad i’r myfyrwyr a siaradodd am ei yrfa yn ffermio defaid a ddechreuodd ym 1994-96 yn Llysfasi, lle bu’n astudio cwrs Amaethyddiaeth lefel 3.  Wrth astudio, cwblhaodd gwrs cneifio a roddodd gyfle iddo gneifio 15 o ddefaid i ffermwr lleol.  Y gwaith bychan hwn oedd dechrau ei yrfa.  A dyna oedd un o negeseuon allweddol Dan, ‘Dechreuwch yn fach, mae’n rhaid i bob un ohonon ni ddechrau rhywle.’  Yna, dywedodd Dan bod y gwaith bychan hwn wedi arwain at gneifio diadell fwy o ddefaid.

Tynnodd Dan sylw hefyd at yr heriau a’r cyfleoedd a brofodd trwy gydol ei yrfa a phwysleisiodd wrth y myfyrwyr a phawb a oedd yn bresennol pa mor bwysig yw hi i fod yn onest, ac i fanteisio ar unrhyw gyfleoedd  addas a ddaw i’ch rhan; i weithio’n galed a bydd y gwobrau’n dilyn.  Yn 2016 llwyddodd Dan a’i deulu i ennill tenantiaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y Gogarth, lle maen nhw’n gweithredu dull ffermio ‘natur-gyntaf’.  Mae wedi sefydlu arferion pori penodol ar gyfer ei ddiadell ar Y Gogarth, gan ystyried y dirwedd, cynefinoedd a’r rhywogaethau prin y mae angen eu diogelu a’u rheoli i’w galluogi i ffynnu.

Cyflwynodd Dan y gwobrau i’r myfyrwyr i gyd, gan gynnwys Gary Ewart a enillodd wobr Myfyriwr Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol a Choedwigaeth y Flwyddyn 2018, yn ogystal â’r wobr  Dysgwr Gorau – Cnydau a Glaswelltir.  Dangosodd Gary, sy’n fyfyriwr ysbrydoledig, yr hyn y gellir ei gyflawni gydag ymrwymiad ac ymroddiad.  Mae’r cynrychiolydd myfyrwyr a symudodd ymlaen o lefel i lefel, ac ennill canlyniadau rhagorol, wedi cael cynnig lle ym Mhrifysgol Bangor i astudio Gwyddorau Cadwraeth ac Amgylcheddol.

Daeth y seremoni i ben ar ôl i Rebecca Williams a Gwion Morgan, Llysgenhadon y Myfyrwyr, gyflwyno’r diolchiadau.

Dywedodd Iain Clarke am y gwobrau:

“Rydyn ni’n falch iawn o gyflawniadau pob myfyriwr ac roedden ni eisiau cydnabod safon uchel eu canlyniadau.  Mae’n wych hefyd gweld faint o’n myfyrwyr sydd wedi rhagori ar eu disgwyliadau a mynd ymlaen i’r lefel addysg nesaf, neu’n wir at waith yn y sector.”

Dywedodd Dewi Jones hefyd:

“Bu’n bleser cael myfyrwyr eleni yn gweithio ar y fferm ac yn cymryd rhan ym mhob agwedd o’r gweithgareddau, gan gynnwys gwaith cneifio, godro, tractorau a stadau.  Mi hoffwn i ddymuno’n dda iddyn nhw yn eu hymdrechion yn y dyfodol, boed hynny mewn addysg uwch neu wrth ddilyn gyrfa yn y diwydiant amaethyddol.”

Diolch i Emyr Evans a Hughes Brothers (Kubota), noddwyr ein gwobrau. 

Amaethyddiaeth

Dysgwr y Flwyddyn Lefel 2 – Diana Gregory

Dysgwr y Flwyddyn Lefel 3 – Abi Gough

Y Stocmon Gorau – Thomas Lloyd

Y Dysgwr Gorau – Cnydau a Glaswelltir – Garry Ewart

Y Dysgwr Gorau – Busnes a Rheolaeth Fferm – Catherine Howells

Gofal Anifeiliaid

Myfyriwr y Flwyddyn Lefel 1 – Molly Smith

Myfyriwr y Flwyddyn Lefel 2 – Ellie Jones

Myfyriwr y Flwyddyn Lefel 3 – Elain Roberts

Y Dysgwr Gorau – Cynnydd – Katie Lovell

Y Dysgwr Gorau – Gwaith Ymarferol – Blade Clarke

Coedwigaeth / Coedwigaeth

Y Myfyriwr Gorau – Coedwigaeth – Edd Ingham

Yr Ymdrech Gorau – Aled Williams

Y Coedyddwr Gorau – Todd Wynne-Eyton

Peirianneg

Myfyriwr Cyffredinol Orau Lefel 1 – Callum Parry

Myfyriwr sydd wedi Gwella Fwyaf Lefel 1 – Matthew Hughes

Myfyriwr sydd wedi Gwella Fwyaf Lefel 2 – Iwan Fletcher

Myfyriwr Gorau’r Flwyddyn Lefel 3 – Toby Davies

Myfyriwr Gorau’r Flwyddyn Derfynol Lefel 3 – Rhys Owen Jones

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener