• Mae COLEG CAMBRIA yn gyrru ymlaen tuag at lansio canolfan hyfforddi cerbydau trydan a hybrid chwyldroadol.

Dim ond 5% o fecanyddion Prydain sy’n gymwys i weithio ar geir trydan.  Mae hynny’n golygu bod y diwydiant yn ei chael hi’n anodd bodloni’r terfyn amser 2030 i drawsnewid o gerbydau petrol a diesel, i deithio heb danwydd ffosiliau, a heb allyriadau.

Mae safle Ffordd y Bers  y coleg yn Wrecsam yn bwriadu agor cyfleuster hyfforddi arloesol cyn y flwyddyn academaidd 2021/2  a fydd yn helpu i ddelio â’r cynnydd disgwyliedig yn y galw.

O fis Medi, gall myfyrwyr gofrestru ar gyfer cymhwyster Lefel 3 Atgyweirio Cerbydau Trydan / Hybrid IMI (Sefydliad y Diwydiant Modur) mewn cyfleuster arloesol, sy’n cyfuno’r dechnoleg a’r offer diweddaraf â dysgu rhyngweithiol.

I roi hwb ychwanegol i gyfleusterau Cambria, mae  Alex Woodward,  y  Mentor Hyfforddwr Modurol wedi ennill statws Arbenigwr Ymgynghorydd Carbon Isel gan Sefydliad Ynni Adnewyddadwy Canolfan Technoleg Ewrop (ECT).

Dywedodd Carl Roberts, Cyfarwyddwr Peirianneg yn Ffordd y Bers, y bydd yr anrhydedd hwn yn cryfhau ein safle ymhellach fel canolfan ragoriaeth.

Mae’r hyn a gyflawnodd Alex yn wych ac mae’n sylfaen ragorol  i ni adeiladu arni,” dywedodd Carl.

“Bydd gweddill y tîm yno i gyflwyno’r cwrs Lefel 3 o fis Medi. Bydd  Ffordd y Bers felly ar flaen y gad ym maes addysg a hyfforddiant ar adeg dyngedfennol i’r grefft.

“Y newid o betrol a diesel i drydan a hybrid yw’r newid mwyaf sy’n wynebu’r sector modurol ers 40-50 mlynedd, felly bydd rhaid i ddelwriaethau a garejys ledled y wlad fod yn barod ar gyfer hynny.

“Mae’r IMI yn pwyso ar bob technegydd i gael ei hyfforddi i weithio ar gerbydau hybrid a thrydan, felly o safbwynt diagnostig a diogelwch, mae’n hanfodol eu bod yn symud yn gyflym.”

Dywedodd hefyd: “Nid yw’r gyfres o gyrsiau Arbenigwr Ymgynghorol Carbon Isel a gafodd eu cwblhau gan Alex yn ymwneud â cherbydau yn unig. Mae’n bosibl trosglwyddo’r wybodaeth a ddysgwyd i nifer o grefftau eraill, o beirianneg drydanol i adeiladu, plymwaith, weldio a rhagor.

“Mae’r rhaglen werdd yn golygu y byddwn yn dibynnu ar feysydd eraill, felly mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.”

Mae’r coleg wedi buddsoddi yn y newid i drydan a hybrid cyn y pandemig Covid,  ond ni lwyddodd i hyfforddi staff ac agor y ganolfan oherwydd y pandemig.

Mae gennym ni gerbyd hybrid eisoes ar y safle ac rydyn ni’n trafod gyda gweithgynhyrchwyr i lunio partneriaethau newydd a gosod rhagor o beiriannau blaengar, yn ogystal â dod o hyd i gar trydan.

Dywedodd Alex: “Mae diogelwch yn brif flaenoriaeth. Mae gennym ni felly rig y gall dysgwyr weithio ar yr injan heb unrhyw risgiau, gan ddynwared problemau a datrysiadau a fyddai’n digwydd mewn enghreifftiau amser real, bywyd go iawn.

“Bydd angen i bobl yn y fasnach modurol fod yn barod oherwydd, fel gyda cheir petrol neu ddiesel, pan fydd y warant yn dod i ben bydd modurwyr yn ystyried mynd â’u cerbyd i garejis annibynnol.       Ar hyn o bryd nid ydyn nhw’n barod i i wneud y gwaith.”

 

Wrth dderbyn yr anrhydedd ECT, dywedodd hefyd: “Roedd hyn yn  anrhydedd fawr ac mi ges i hynny ar ôl cwblhau tri chwrs ar gerbydau trydan, ynni hydrogen ac agweddau ariannol symud at drydan a charbon isel.

“Rydw i wedi bod yn gweithio gyda cheir a cherbydau o bob math ers y 1970au a dyma’r newid fwyaf i mi ei weld erioed; nid ydym yn fecanyddion mwyach, ac mae pethau’n mynd i fod yn wahanol wrth i’r byd symud tuag at allyriadau sero.

“Mae gan lywodraethau eu targedau ac rydyn ni yma i helpu i’w cyflawni – mae angen i’r diwydiant fod yn barod.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria Ffordd y Bers, ewch i’r wefan: https://www.cambria.ac.uk/facilities/cambria-sites/bersham-road

yn ôl