• Coleg Cambria yn cynnal gweithgareddau cyfnewid 24 awr i godi arian er budd elusen i blant

Gan ddechrau nos Lun gyda chwaraeon megis pêl-rwyd, athletau a rygbi, nod y trefnwyr yw nid yn unig codi gymaint o arian â phosib i’r NSPCC, ond i hyrwyddo gweithgareddau sy’n gallu cefnogi lles meddyliol a chorfforol, a’r cyfan yn cyfrannu at strategaeth Heini@Cambria.

Yn ystod y noson bydd taith gerdded ar Foel Famau, taith feicio statig ar safle Glannau Dyfrdwy, a, wrth i’r haul wawrio, sesiwn Tai Chi yn Llaneurgain.

Ymysg yr uchafbwyntiau mae cerdded geifr, yoga, dawnsio salsa, sglefrio ia, futsal a thrampolinio.

Dywedodd Paula Wood, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm, bod y gweithgareddau cyfnewid 24 awr yn cyfuno ochr ofalgar ag ethos ei strategaeth les, i annog gweithgareddau cadarnhaol sy’n hybu ymwybyddiaeth o iechyd meddyliol a chorfforol.  

“Dyma rywbeth rydym wedi bod yn ei gynllunio ers tro, digwyddiad epig 24 awr sy’n cynnwys llawer o weithgareddau gwahanol,” dywedodd Paula.

“Mae’n gyfle gwych i ni godi arian er budd NSPCC, ond hefyd i hybu ymwybyddiaeth o beth allwn ni gyd ei wneud er mwyn cefnogi lles meddyliol a chorfforol.  

“Mae gennym lawer o weithgareddau poblogaidd ar y gweill, ond hefyd ambell gêm a theithiau hwyl ac anarferol a fydd yn apelio at bobl o bob lefel ac oedran – mae yno rywbeth i bawb.”

Dywedodd hefyd: “Rydym yn gobeithio y daw’r gymuned i’n cefnogi, boed hynny drwy gymryd rhan, a chymeradwyo’r rheiny sy’n ymuno â ni ar gyfer rhan neu’r cyfan o’r her cyfnewid 24 awr anhygoel hon.”

Mae’r gweithgareddau cyfnewid 24 awr hefyd yn cynnwys sesiynau sy’n tynnu sylw at fwyta’n iach ac ymwybyddiaeth ofalgar, negeseuon sydd wrth wraidd strategaeth lwyddiannus Heini@Cambria y coleg.

Wedi’i lunio yn unol â chyrff cenedlaethol gan gynnwys Chwaraeon Cymru a Cholegau Cymru, mae’r cynllun wedi helpu annog amgylchedd gwaith positif ac iach wrth weithredu fel arfer orau ar gyfer rhai o brif sefydliadau’r wlad gan ddefnyddion tri chategori penodol –  Cadw’n Heini, Chwaraeon Elit a Chwaraeon y Dyfodol.

Bydd y gweithgareddau cyfnewid yn dod i ben yn safle Llysfasi’r coleg, lle bydd y Prif Weithredwr David Jones yn derbyn y baton yn barod iddo gwblhau ei her ei hun fis nesaf, sy’n cynnwys Cylch Cerdded Cambria 48 milltir gan ymweld â phob safle’r coleg mewn un diwrnod.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gymryd rhan yn y gweithgareddau cyfnewid 24 awr, ewch i www.cambria.ac.uk/24hourrelay neu ffoniwch Sally Jones ar 01978 267570.

Fel arall, anfonwch e-bost at sally.jones1@cambria.ac.uk a dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #cyfnewid24awr.

yn ôl