• Mae COLEG CAMBRIA ymysg sefydliadau gorau’r wlad ar gyfer datblygu staff a gofal corfforaethol

Mae Coleg yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sydd wedi ennill gwobrau yn un o 15 sefydliad yn unig i dderbyn Gwobr Platinwm gan Gymru Iach ar Waith.

Bydd Coleg Cambria bellach yn cael ei ystyried yn sefydliad disglair arfer gorau am ei waith parhaus wrth gefnogi a gosod polisïau sy’n hybu lles ei weithwyr.

Tynnwyd sylw at y llwyddiannau nodedig fel yr ymagwedd gymunedol tuag at yr amgylchedd, bwyta’n iach ac ymarfer corff – fel rhan o raglen ganmoliaethus Cambria Heini a datblygiad cyflym adeiladu canolfan chweched Glannau Dyfrdwy gynaliadwy a chroesawgar, fel llwyddiannau nodedig.

Dywedodd Vicki Durr, Rheolwr Adnoddau Dynol yng Ngholeg Cambria, y bydd y coleg yn parhau i ymdrechu i wella ar gyfer ei staff a’i myfyrwyr, er ei fod yn cyrraedd y safon orau bosibl.

“Rydyn ni wrth ein bodd i dderbyn y wobr ac rydyn ni’ arbennig o falch ein bod wedi cael ein cydnabod am y gwaith caled yn Chweched Glannau Dyfrdwy yn y ddwy flynedd ers iddo agor.

“Mae hyn i gyd wedi digwydd mewn amser cymharol fyr.  Dyna sut rydyn ni’n gweithio yng Ngholeg Cambria, yn hytrach nag anelu at achrediad efydd neu arian roedden ni am gyflawni’r safon aur, ac mi wnaethon ni lwyddo i wneud hynny gyda’n hymgais cyntaf.

“Mae cael ein huwchraddio rŵan i’r Wobr Platinwm yn dyst i ymroddiad ein gweithlu a’n tîm rheoli, sy’n gosod gweithio er budd ein myfyrwyr, ein gweithwyr – a’n cymuned, ar frig eu rhaglenni.”

Mae’r gymuned wrth wraidd pethau yn Cambria. Nid dim ond yn ein gwaith o ddydd i ddydd, ond yn ein gweledigaeth hirdymor hefyd.

Ar ôl i ni ddathlu pum mlynedd ers uno colegau Glannau Dyfrdwy ac Iâl i ffurfio ‘uwch-goleg’ newydd, dywedodd David Jones y Prif Weithredwr, mai’r her – fel bob amser – yw parhau i wella’n safonau.

“Mae hwn yn newyddion rhagorol ac yn feincnod gwych y gallwn barhau i wella arno.

“Mae derbyn gwobr fel hyn yn wych, ond nid yw hynny ‘n syndod gan fod pawb yn gweithio eu gorau glas i gadw’r coleg ar y brig mewn addysg, ein cymuned ac o ran datblygiadau mewn gofal corfforaethol, gan gynnwys iechyd a lles ein gweithwyr.”

Mae Cambria Heini – Strategaeth Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol y coleg 2015-20 – wedi gwneud camau breision ers ei lansio dair blynedd yn ôl.

Mae’r rhaglen wedi uno staff, myfyrwyr a busnesau’r rhanbarth i hyrwyddo ac i gefnogi lles meddyliol a chorfforol, gan annog amgylchedd gweithio cadarnhaol ac iach ar ein safleoedd yn Wrecsam, Llaneurgain, Llysfasi a Glannau Dyfrdwy wrth ddangos arfer gorau ar gyfer rhai o sefydliadau gorau’r wlad o dan dri chategori – Byddwch yn Egnïol, Chwaraeon Elit a Chwaraeon y Dyfodol.

Mewn partneriaeth â Cholegau Cymru, URC, Chwaraeon Cymru, AFC Wrecsam ac eraill, mae Cambria wedi gweithio ar y cyd i roi cyfleoedd i bobl na fyddent wedi’u cael fel arall.

Ychwanegodd Ms Durr: “Rydyn ni’n ymdrin ag ystod eang o feysydd, o ddosbarthiadau iechyd galwedigaethol, ymarfer corff a ffitrwydd a bwyta’n iach, i’r amgylchedd a chadwraeth,”

“Mae’r Safon Iechyd Corfforaethol yn ein galluogi ni i fonitro ein llwyddiant, nodi’r arferion gorau a gwneud ymdrech i wella, a byddwn yn parhau i wneud hynny.”

Cafodd Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru, Cyngor Dŵr Cymru ac Abertawe eu rhestru gyda’r coleg ar lefel platinwm.

I gael rhagor o wybodaeth am ‘Cambria Heini’, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk/cambria-life/active-cambria

yn ôl