Derbyniodd y coleg yng gogledd ddwyrain Cymru y gymeradwyaeth fel rhan o fenter Ysgolion CyberFirst y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC), sy’n canolbwyntio ar ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch a mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau seiber yn y DU.


Dywedodd Pennaeth Cambria, Sue Price: “Rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi cyflawni Gwobr Aur CyberFirst ar y cyd â’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.


“Mae hwn yn gyflawniad sylweddol i Goleg Cambria, gan gydnabod y gwaith gwych y mae’r tîm yn ei wneud mewn maes hanfodol sy’n tyfu o ran arwyddocâd strategol a phwysigrwydd i’r economi.

“Bydd cael y wobr hon yn rhoi hyder i gyflogwyr a’n dysgwyr fod y cymwysterau y maen nhw’n eu cyflawni yn gadarn ac y byddan nhw’n eu cefnogi yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”


At ei gilydd, derbyniodd 14 o ysgolion a cholegau wobrau aur, arian ac efydd ar ôl dangos ystod o waith gyda’r nod o ennyn diddordeb disgyblion, gan gynnwys clybiau codio amser cinio, sesiynau lle gallai disgyblion gyflwyno cysyniadau Rhyngrwyd Pethau, a chynnal prosiectau sy’n cysylltu cyfrifiaduron â gwyddorau meddygol.


Dywedodd Chris Ensor, Dirprwy Gyfarwyddwr NCSC drosTwf Seiber: “Llongyfarchiadau i’r holl ysgolion a cholegau sydd wedi ennill statws Ysgolion CyberFirst am eu dulliau rhagorol gyntaf o addysgu sgiliau seiberddiogelwch.


“Mae’n ysbrydoledig gweld yr ystod eang o gyfleoedd sy’n cael eu cynnig i ddisgyblion ac rwy’n falch iawn o groesawu’r ysgolion i’n cymuned gynyddol o bob cwr o’r DU.


“Yn sgil menter Ysgolion CyberFirst, mae’r NCSC yn parhau i weithio gydag ysgolion a chymunedau lleol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch.”


Ychwanegodd y Gweinidog Seilwaith Digidol, Matt Warman: “Mae angen cenhedlaeth newydd o arbenigwyr technoleg talentog ar y wlad i amddiffyn ein lleoedd ar-lein.


“Mae sicrhau bod gan bawb y sgiliau digidol sydd eu hangen arnyn nhw i ffynnu mewn economi sy’n defnyddio mwy a mwy o dechnoleg yn ganolog i’n hymdrechion i adeiladu’n ôl yn well o’r pandemig.”


Mae’r alwad nesaf am gydnabyddiaeth bellach ar agor i ysgolion uwchradd a cholegau sydd â diddordeb mewn ennill ardystiad Ysgolion CyberFirst. Y dyddiad cau yw dydd Gwener Mehefin 18.


Ar gyfer ysgolion a cholegau yng Nghymru sy’n ystyried gwneud cais, mae’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol (NDEC) wedi addo cynnig cefnogaeth ychwanegol, gan ddweud ei bod am i “gynifer o ysgolion a cholegau Cymru elwa o’r cynllun gwych hwn”.


Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan NCSC: www.ncsc.gov.uk/cyberfirst


Ewch i www.cambria.ac.uk am wybodaeth a’r newyddion diweddaraf gan Goleg Cambria.

yn ôl