• Cododd COLEG CAMBRIA y swm anhygoel o £115,249.33 i NSPCC yn dilyn blwyddyn arwrol o heriau elusennol

Datgelodd y prif weithredwr David Jones OBE a Karen Senior, Pennaeth y Gwasanaethau Myfyrwyr, y cyfanswm anhygoel yn Theatr Mostyn y coleg ar safle Glannau Dyfrdwy.

Yn bresennol roedd Alan Peterson OBE, Cadeirydd Bwrdd Apeliadau NSPCC Cymru, a ddisgrifiodd y llwyddiant fel ‘ysbrydoledig’.

Cynhaliodd y coleg gyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol 2018, gan gynnwys noson gyda Sam Warburton, cyn gapten rygbi Cymru a’r Llewod, a gefnogodd yr elusen yn ei flwyddyn dysteb.

Roedd y gweithgareddau codi arian yn cynnwys myfyrwyr ac aelodau o staff o bob un o safleoedd y coleg yng Nglannau Dyfrdwy, Llysfasi, Llaneurgain a Wrecsam.
Ar gyfer y flwyddyn o heriau, brasgamodd Mr Jones a’i wraig Julia ar draws tair sir a phob un o safleoedd y coleg, gan gwblhau taith gerdded 48 milltir mewn dim ond 14 awr.

Wrth i Mr Jones siarad yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy, canmolodd Mrs Senior – a gydlynodd raglen codi arian y coleg – a’r cannoedd o staff, myfyrwyr a sefydliadau partner a’n helpodd i gyrraedd y swm terfynol.

“Mi fu’n ymdrech enfawr i gefnogi NSPCC yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn y swm terfynol anhygoel hwn,” dywedodd Mr Jones.

“Ond nid codi arian yn unig oedd nod yr ymgyrch, roedd hefyd yn ymwneud â chynyddu gwybodaeth am yr elusen. Bu ein myfyrwyr a’n staff yn llysgenhadon ar ran NSPCC a byddant yn parhau i wneud hynny am weddill eu bywydau.

“Mae hefyd yn anfon neges bod Coleg Cambria yma ar gyfer pobl ein cymuned a thu hwnt i hynny, a’i fod yn sefydliad gofalgar sy’n gwneud gwahaniaeth bob dydd.

“Hoffwn ddiolch o waelod fy nghalon i bawb a gymerodd ran mewn digwyddiadau, rhoi arian neu a gyfrannodd mewn unrhyw fodd, – mae hyn yn hollol ryfeddol.”

Ymysg uchafbwyntiau nodedig yr ymgyrch, cafwyd ras gyfnewid chwaraeon ac ymarfer corff 24 awr, coginio, canu carolau, teithiau cerdded noddedig, dawnsio salsa, eillio gwalltiau, tynnu tractor, snwcerthon, llusgo bath am 15 milltir a’r pantomeim Nadolig poblogaidd a marchnadoedd yr Ŵyl.

Bu ein gweithwyr hefyd yn cymryd rhan ym Marathon Llundain, Her Canŵ Y Bala, Ras Siôn Corn, taith cerdded â llusern, trampolinio a llawer rhagor.

Bydd yr arian a godir gan gefnogwyr fel Coleg Cambria, yn helpu NSPCC i ddarparu gwasanaethau hanfodol fel ‘Childline’ a ‘Speak Out, Stay Safe’ a ymwelodd â bron i 75,000 o blant mewn rhagor na 465 o ymweliadau ag ysgolion cynradd Cymru.

Ymwelodd staff a gwirfoddolwyr o brif wasanaeth amddiffyn plant yr elusen ac a hyfforddwyd yn arbennig, â 71 o ysgolion ledled Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn 2017/2018, gan siarad yn uniongyrchol yn Gymraeg ac yn Saesneg â 13,557 o ddisgyblion am bwysigrwydd codi’u lleisiau.

Roedd Mr Peterson ar ben ei ddigon gydag ymdrechion pawb yn y coleg a dywedodd fod yr arian wedi helpu apêl NSPCC Cymru i gyrraedd y nod o £3 miliwn mewn llai na thair blynedd.
“Mae hyn yn gwbl ysbrydoledig, mae’n ymdrech penigamp,” dywedodd Mr Peterson.

“Mae hi wedi bod yn bleser pur cael gweithio ochr yn ochr â’r coleg; mae Coleg Cambria wedi ymgorffori’r hyn mae’r NSPCC yn ei gynrychioli ac mae hynny’n arbennig o wir am David, a fu’n arwain a gosod esiampl trwy gwblhau ei her i’r elusen.”

Dywedodd hefyd: “Mae gan Goleg Cambria lu enfawr o fyfyrwyr a staff, sy’n cael eu hysgogi gan ymrwymiad ac egni, a gyda’ch gilydd rydych chi wedi codi’r cyfanswm anhygoel hwn.

“Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’n gwasanaethau yng Ngogledd Cymru. Rydych chi’n wych ac rydyn ni mor falch o gael bod yn gysylltiedig â chi – diolch i chi.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

Ewch i: nspcc.org.uk i gael gwybodaeth sut allwch chi gefnogi’r NSPCC.

yn ôl