Cynhaliodd Coleg Cambria, Llysfasi gystadleuaeth fini llif gadwyn yn ddiweddar Daeth dros 20 o gystadleuwyr i geisio bod yn fuddugol fuddugol yn eu dosbarth..

Daeth cystadleuwyr o bob rhan o’r wlad i gystadlu yn y dosbarthiadau dechreuwyr ac arbenigwyr Roedd myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr Llysfasi hefyd yn cymryd rhan. Roedd pedwar agwedd i’r cystadlaethau gan gynnwys newid cadwyn, trawstorri manwl gywir, trimio coed ac efelychu torri coed. Roedd safon y cystadlu yn hynod o uchel.

Cafodd y dechreuwyr eu herio gan gystadleuwyr pencampwriaeth y byd, ac mi gawson nhw adborth am eu perfformiad gan yr arbenigwyr. Roedd y profiad yn werthfawr iawn i bob un ohonyn nhw. Peter Fox enillodd y dosbarth arbenigwyr a Simon Tranter yn ennill y gystadleuaeth dechreuwyr. Enillodd Marcus Dean-Williams, sy’n gyn-fyfyriwr Coleg Cambria, y drydedd wobr yng nghystadleuaeth y dechreuwyr.

Dywedodd Andy White, Darlithydd Coedwigaeth a Choedyddiaeth yn Llysfasi:

“Roedd y gystadleuaeth a gafodd ei chynnal yn y coleg yn llwyddiant ysgubol, ac roedd safon y sgiliau yn hynod uchel. Diolch i’r holl gystadleuwyr, y trefnwyr a’r beirniaid.  Diolch hefyd i Fountains Forestry, MWMC Ltd a Choleg Llysfasi am noddi’r gystadleuaeth.”

“Rydyn ni’n gobeithio cynnal y digwyddiad hwn eto’r flwyddyn nesaf, ond hoffem ni hefyd gynnwys cystadleuaeth tîm rhwng Coleg Cambria Llysfasi a Choleg Glynllifon.”

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener