"Wrth gymryd rhan yn Rhaglen Prentisiaethau Coleg Cambria mi ges i gyfle i mi weithio yn y Swyddfa Dysgu yn y Gwaith a dysgu am y gwahanol swyddi a dyletswyddau sydd eu hangen mewn amgylchedd swyddfa brysur.

Mi wnaeth ymgymryd â NVQ Lefel 3 Technoleg Gwybodaeth fy ngalluogi i ehangu fy ngwybodaeth ac yna defnyddio hynny yn fy ngwaith. Mae bod yn y coleg yn fantais fawr oherwydd bod aseswyr a thiwtoriaid wrth law ac maent yn fodlon fy helpu bob amser.

Mae Rhaglen Prentisiaethau Coleg Cambria yn ddewis amgen gwych os nad ydych chi’n siŵr eich bod am astudio amser llawn mewn coleg neu brifysgol. Mae’n rhoi cyfle i mi ddysgu ac i ddefnyddio sgiliau newydd a fydd yn ddefnyddiol yn fy ngyrfa yn y dyfodol ac ennill cyflog yr un pryd."

DANIEL HAYES-ROSS

Prentis Dysgu yn y Gwaith
"Mi wnaeth dilyn Prentisiaeth Gweinyddu Busnes fy helpu i astudio tra roeddwn i’n gweithio yng Ngholeg Cambria.

Roedd cael cyfarfod prentisiaid eraill ar ddiwrnodau corfforaethol a chael rhannu ein profiadau, yn brofiad dysgu defnyddiol iawn hefyd.

Mae'r Coleg yn lle gwych i ddod iddo i gael prentisiaeth oherwydd yr amgylchedd bywiog a’r ddarpariaeth helaeth sydd ar gael ar y safle. Mae yna hefyd nifer eang o gyfleoedd gwahanol ar gael ar gyfer y dyfodol. Mae’r cyfleusterau sydd ar gael i ni yn ardderchog, gan gynnwys prisiau gostyngol yn yr ystafell ffitrwydd rydw i’n ei defnyddio’n rheolaidd.

Mi wnaeth cyfuno astudio tuag at gymhwyster ag amgylchfyd gwaith go iawn, fy ngalluogi i sefydlu fy sgiliau craidd ac a wnaeth fy arwain yn y pen draw i benderfynu dewis fy llwybr gyrfa mewn Marchnata."

ALICE THELWELL

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol
"Mi wnaeth cwblhau fy mhrentisiaeth yng Ngholeg Cambria fy ngalluogi i ddechrau fy ngyrfa yn y gweithle ac astudio ar gyfer fy NVQ mewn Gofal Plant yr un pryd.

Roedd cael fy nghydnabod fel Prentis y Flwyddyn yn ystod fy mhrentisiaeth yn gyflawniad mor wych ac mi wnaeth helpu go iawn i gynyddu fy hyder yn fy ngwaith.

Mi wnaeth dilyn fy mhrentisiaeth gyda Choleg Cambria fy ngalluogi i gael llawer o brofiad gwerthfawr a gweithio gydag amrywiaeth eang o grwpiau oedran. Mi wnaeth y brentisiaeth fy helpu i feithrin fy sgiliau ar gyfer fy llwybr gyrfa dewisol ac mi lwyddais i gael swydd barhaol fel Nyrs Feithrinfa ym Meithrinfa Toybox Nursery yng Ngholeg Cambria."

MEGAN PARRY

Nyrs Feithrin

Gweld ein swyddi gwag i gyd:

Gweld ein swyddi gwag i gyd

Ein Partneriaid

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X