Work progressing well on the Wynne Construction £20m Coleg Cambria Yale Campus re-development, Wrexham

Mae cwmni adeiladu sy’n cyflawni gwaith ailddatblygu gwerth miliynau o bunnoedd ar goleg mawr yn Wrecsam wedi canmol ei weithlu a’i gadwyn gyflenwi am oresgyn heriau yn sgil COVID-19.

Mae Wynne Construction yn dechrau camau olaf y gwaith ar safle Iâl Coleg Cambria ac mae wedi datgelu’r camau a gymerwyd yn ystod y pandemig i leihau tarfu ac osgoi cyfnodau hir o oedi.

Gosododd y cwmni adeiladu o Fodelwyddan gyfleusterau lles ychwanegol, gorsafoedd glanweithdra a systemau unffordd ar gyfer staff, yn ogystal â throsi’r brif neuadd yn ffreutur mawr dros dro i gadw at bellter cymdeithasol yn ystod amser cinio. 

Fe wnaeth y contractwr hefyd gynllunio a blaenoriaethu’r llwyth gwaith bythefnos ymlaen llaw yn ofalus er mwyn cynyddu nifer y bobl ar y safle yn ddiogel.

Mae’r dull pwyllog a strategol gan dîm Adeiladu Wynne wedi golygu mai dim ond ychydig o oedi sydd i gwblhau’r prosiect, gyda’r trosglwyddiad i’w gynnal gaeaf 2020. Y dyddiad gwreiddiol oedd hydref 2020. 

Dywedodd Graham Dickson, rheolwr contractau Wynne Construction: “Roedd Coleg Cambria yn rhannu ein prif flaenoriaeth, sef iechyd a llesiant pawb sy’n rhan o’r prosiect.

“Maen nhw wedi bod yn wych a dydyn nhw heb roi unrhyw bwysau arnom i ruthro’r datblygiad ar draul iechyd a diogelwch.

“Cyn cyfnod clo’r coronafeirws, roedd gennym 120 o weithwyr ar y safle. Yn ein hwythnos gyntaf yn ôl, dim ond 20 oedd yno ac fe wnaethom gynyddu hynny’n ddiogel yn wythnosol fesul 10. Bellach mae gennym ni 90 o weithwyr ar y safle, sef ein terfyn.

“Mae ein tîm wedi bod yn wych o ran sicrhau eu bod yn cadw at yr holl ganllawiau a gweithdrefnau. Rydyn ni’n yn cynnal sesiynau briffio bob wythnos, gan gynnwys gyda’n cadwyn gyflenwi, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ac i ateb unrhyw ymholiadau.

“Hoffwn ddiolch i Goleg Cambria, ein gweithwyr a phartneriaid y gadwyn gyflenwi am eu cydweithrediad a’u hamynedd yn ystod yr amser anarferol hwn.”

Mae’r gwaith ailddatblygu gwerth £21 miliwn, a ddechreuodd yng ngwanwyn 2019, yn dechrau ar ei gam olaf.

Ychwanegodd Graham: “Ail-ddechreuwyd gwaith allanol yn ystod yr wythnosau diwethaf, gyda llwybrau troed, rampiau a grisiau i’w gosod ar draws y safle yn fuan ac mae’r gwaith mewnol yn mynd rhagddo’n dda.” 

Dywedodd prif weithredwr Coleg Cambria, Yana Williams, fod y coleg wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Wynne Construction a diolchodd iddynt am eu hymdrechion dros ychydig fisoedd heriol.

Ychwanegodd: “Oherwydd yr oedi a achoswyd gan COVID-19 a’r ffaith ein bod yn cynnal capasiti o oddeutu 75% ar y safle oherwydd pellter cymdeithasol, ni fydd datblygiad newydd Iâl yn barod tan yn ddiweddarach eleni.

“Ar ôl ei hagor, bydd safle Iâl ar ei newydd wedd yn effeithio ar ddysgwyr yn Wrecsam am genedlaethau i ddod. Ymhlith y cyfleusterau gwell, mae cegin a bwyty, canolfan chwaraeon, lleoedd astudio blaengar, ystafelloedd TG a neuadd gynadledda 200 sedd.

“Gall ein pobl ifanc gael eu hysbrydoli a’u herio i gyflawni eu potensial yma a symud ymlaen i’r dewisiadau gorau o ran cyrsiau prifysgol, prentisiaethau a chyflogaeth. 

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld y prosiect wedi ei orffen, ac agor ei ddrysau yn ddiweddarach eleni.”

 

Diwedd

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener