• CANMOLODD Prif Weithredwr Coleg Cambria, Yana Williams, ddysgwyr a staff am eu ‘gwydnwch anhygoel’ yn dilyn blwyddyn ddigynsail arall

Wrth i fyfyrwyr Safon Uwch a BTEC o’u safleodd yng Nglannau Dyfrdwy, Wrecsam, Llysfasi a Llaneurgain dderbyn eu canlyniadau, ystyriodd Ms Williams ar ganlyniadau rhagorol cyffredinol ar gyfer y coleg. 

Fe’u canmolodd am gwrdd â heriau pandemig Covid-19 a diolchodd i’r staff a’r gymuned am eu cefnogaeth barhaus.

Ychwanegodd Ms Williams mai prif ffocws darlithwyr a staff cymorth yn ystod yr wythnosau nesaf fydd sicrhau bod pob myfyriwr yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod, boed hynny yn y coleg, mewn prifysgol neu wrth iddynt baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

“Flwyddyn yn ôl, pan oedden ni mewn tiriogaeth anhysbys, roedd y ffordd y gwnaeth ein myfyrwyr ddelio â heriau’r Coronafeirws yn wirioneddol ysbrydoledig,” meddai Ms Williams.

“Dyma ni 12 mis yn ddiweddarach a llawer o’r dysgu yn dal i fod wedi’i gynnal ar-lein, er i safleoedd ddechrau ailagor yn yr hydref ac yna yn y gwanwyn er mwyn galluogi addysgu wyneb yn wyneb, tra’n glynu wrth fesurau diogelwch Coronafeirws.

“Fel colegau eraill, rydyn ni wedi gorfod addasu a bod yn hyblyg, defnyddio dulliau arloesol i sicrhau bod safonau’n parhau i fod yn uchel a helpu ein dysgwyr i gyrraedd eu potensial.

“Er mwyn gwneud hynny, maen nhw a’n staff wedi dangos gwydnwch anhygoel; rydyn ni mor falch ohonyn nhw i gyd ac yn parhau i gael ein rhyfeddu gan y lefelau y maen nhw’n amcanu atyn nhw… ac yn eu cyflawni.”

Ychwanegodd: “Rydyn ni’n parhau i baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf ac yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd i’r coleg yr hydref hwn. Da iawn eto i’r holl ddysgwyr am eich ymdrechion.”

Yn ogystal â myfyrwyr sy’n mynd i addysg uwch, bydd llawer yn dechrau prentisiaethau uwch gyda sefydliadau blaenllaw mewn diwydiant.

Dywedodd y Pennaeth Sue Price fod y coleg wedi cymryd camau breision ymlaen ac wedi dysgu o’r 18 mis diwethaf, yn arbennig o safbwynt dysgu cyfunol.

“Pa heriau bynnag y byddwn yn eu hwynebu, byddwn bob amser yn sicrhau mai’r dysgwyr yw ein prif flaenoriaeth ac yn eu cefnogi i lwyddo yn beth bynnag y byddan nhw’n ei wneud,” meddai Mrs Price.

“Mae’r coleg a’r dysgwyr wedi dangos dewrder anhygoel a hefyd arloesedd gwych wrth i wersi gael eu cyflwyno ar-lein; gyda’n gilydd fe wnaethom addasu i barhau i ddarparu addysg o’r radd flaenaf gyda’u hiechyd a’u diogelwch ar flaen y gad ym mhob penderfyniad.

“Llongyfarchiadau i bawb sy’n derbyn eu canlyniadau heddiw a phob lwc ar gyfer y dyfodol.”

Am ragor o wybodaeth am ganlyniadau Safon Uwch Coleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl