Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yng Nghymru, Kirsty Williams AC wedi canmol Coleg Cambria i’r cymylau ar ôl taith o’i ganolfan chweched dosbarth £14.6m.

Cafodd y Gweinidog ei chroesawu ddoe gan David Jones, Prif Weithredwr Cambria ac Alex Thomas, Pennaeth y Ganolfan Chweched Dosbarth chwyldroadol.

Roedd Ms Williams yn canmol staff y ganolfan am gyflawni’r gyfradd lwyddo o 98% (A-E) yn ystod yr haf gyda’u carfan gyntaf o fyfyrwyr Safon Uwch.

Roedd Ms Williams hefyd yn edmygu’r cyfleusterau o’r radd flaenaf – sy’n cynnwys ystafell dylunio cynnyrch gydag argraffydd 3D a thechnoleg laser, stiwdio ddawns, labordai gwyddoniaeth a chanolfan a theras gerddoriaeth – a’r safon o gymorth dysgu ac addysgu a gyflawnwyd ers agor y ganolfan ddwy flynedd yn ôl gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams: “Mae enw da Coleg Cambria am ragoriaeth yn parhau i gynyddu gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf a chyfradd lwyddo cyrsiau Safon Uwch benigamp, gyda chymorth ein rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.”

“Mae Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy wedi gwneud llawer o gynnydd mewn cyfnod cymharol fyr, ac mae’n dystiolaeth o waith caled y myfyrwyr a darlithwyr, yn ogystal â’r ymdeimlad o gyfeiriad a phwrpas clir am yr hyn mae’r Ganolfan eisiau ei gyflawni.”

Cafodd y Gweinidog daith o’r adeilad gan ddau fyfyriwr, Jess Aindow a Lewis Morrin, a mwynhaodd weithdy drama cyn mynd i wersi Cemeg a Chelf.

Cafodd drosolwg o sut y datblygwyd Canolfan Chweched Dosbarth ar y cyd rhwng Coleg Cambria, ysgolion lleol a Chyngor Sir y Fflint, gan John Clutton, Cadeirydd Llywodraethwyr Cambria, Ray Wells, Is-gadeirydd, y Cynghorydd Ian Roberts, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Sir y Fflint a Chadeirydd Bwrdd Partneriaeth Chweched Glannau Dyfrdwy, a Claire Homard, Prif Swyddog Addysg ac Ieuenctid.

Gan ddiolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei hymweliad, dywedodd Mr Jones ei fod yn galonogol bod Ms Williams wedi cael profi’r cyfleusterau o’r radd flaenaf yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy drosti ei hun a nodi’r cynnydd a wnaed mewn dwy flynedd yn unig.

“Roedd yn wych cael ymweliad gan y Gweinidog heddiw a chael y cyfle i ddangos y cynnydd rydym wedi ei gyflawni fel coleg ers agor y ganolfan chweched dosbarth, ond wrth i ni ddathlu 5 mlynedd ers sefydlu Coleg Cambria hefyd,” dywedodd.

“Mae’r datblygiadau technolegol rydym wedi’u gwneud, a’r offer a’r adeiladau sydd gennym yma, gystal, os nad yn well, nag unrhyw beth sydd ar gael yn ardaloedd eraill y DU.

“Ac fel mae ein canlyniadau Safon Uwch yn dangos, nid yr amgylchedd yn unig sy’n bwysig, ond y bobl hefyd. Mae gennym y myfyrwyr a’r darlithwyr gorau, ac rydym yn falch ohonyn nhw. Rydym wrth ein boddau bod Ms Williams wedi cael y cyfle i weld hynny ei hun heddiw.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am Ganolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy, a’r ystod eang o gyrsiau a phrentisiaethau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl