Agorodd Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ysgol Fusnes newydd sbon yn swyddogol yr wythnos hon ar safle Llaneurgain Coleg Cambria.

Gwnaed adeiladu’r cyfleuster pwrpasol yn bosibl trwy grant buddsoddi cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i roi hwb i seilwaith, sgiliau a hybu twf economaidd ledled Cymru.  Bydd yr Ysgol Fusnes yn cynnig cyrsiau gradd, cyrsiau byr, datblygiad proffesiynol chyrsiau datblygu.
Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi:

“Rwyf wrth fy modd i allu agor yr Ysgol Fusnes newydd yn swyddogol yng Ngholeg Cambria ac yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi’r cyfleuster rhagorol hwn gyda gyda gwerth £1.5 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf.

“Mae’r Coleg eisoes yn chwarae rhan hollbwysig o ran cysylltu trigolion lleol a chyflogwyr â chyfleoedd addysgol, hyfforddiant a phrentisiaethau a bydd yr Ysgol Fusnes newydd yn gwella hynny, yn gwella sgiliau a chydweithio er mwyn sicrhau mwy o gynhyrchiant a thwf economaidd ar gyfer y rhanbarth.”

Bydd yr Ysgol Fusnes yn adeiladu ar y gwaith rhagorol y mae’r coleg yn ei wneud gyda’r sectorau preifat a chyhoeddus yn yr ardal. Bydd yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth ar gyfer cynhyrchiant trwy ddulliau effeithlon a thechnegau gwella busnes.  Bydd gan yr ysgol gysylltiadau cadarn â Chanolfannau Prifysgol Cambria a bydd yn integreiddio’n agos â rhaglenni prentisiaeth y coleg, gan sicrhau bod y prentisiaid hynny sydd wedi ennill cymwysterau, yn symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch a’u galluogi i fod yn arweinwyr ac entrepreneuriaid yfory.

Y prif siaradwr yn y digwyddiad, a noddwyd gan ILM City & Guilds, oedd Chris Davies, yr arweinydd busnes a gafodd ei eni yn Wrecsam ac a fu’n Brif Weithredwr y grŵp HSS, Hunter Boots, Disney Stores Europe, Staples Office Equipment a Jewson.

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydyn ni wrth ein bodd yn cael agor Ysgol Fusnes Cambria yn swyddogol heddiw, gan adeiladu ar y gwaith rhagorol rydyn ni eisoes yn ei wneud gyda’r sector preifat a’r sector cyhoeddus yn yr ardal.
“Does dim byd tebyg i’r cyfleusterau modern, o’r radd flaenaf hyn, yn y rhanbarth ac maen nhw’n creu amgylchedd dysgu ysbrydoledig i ddarparu addysg a hyfforddiant ansawdd uchel.”

“Dyma garreg filltir bwysig yn natblygiad sgiliau arwain a medrau gweithwyr Gogledd Ddwyrain Cymru.”

yn ôl