Mae Coleg Cambria mewn partneriaeth gyda Westbridge Furniture, ar Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy, wedi sefydlu Academi Hyfforddeiaeth gan ddefnyddio cynllun Llywodraeth Cymru.

Mae Westbridge Furniture yn defnyddio’r cynllun i roi cymorth i lansio eu prentisiaeth Clustogwaith Dodrefn newydd ac arloesol. Roedd y rhaglen hyfforddeiaeth yn agored i unigolion 16-18 oed, a oedd wedi dangos diddordeb mewn prentisiaeth gyda Westbridge Furniture. Mae’r rhaglen yn paratoi’r bobl ifanc at waith, ac mae’n dreial gwaith yn Westbridge.

Bydd y bedair wythnos gyntaf yn yr ystafell ddosbarth yng Ngholeg Cambria. Nod y sesiynau hyn yw darparu’r sgiliau mae’r dysgwyr eu hangen ar gyfer y gwaith. Mae hyn yn cynnwys pwysigrwydd iechyd a diogelwch, gwaith tîm, datrys problemau, presenoldeb a phrydlondeb da, a datblygu eu hyder. Bydd yr academi yn galluogi’r bobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd ac yna cymryd rhan mewn lleoliad gwaith 4 wythnos yn Westbridge Furniture. Ar ddiwedd yr academi, bydd Westbridge Furniture yn dewis y 6 i 8 myfyriwr gorau ar gyfer prentisiaeth mewn clustogwaith dodrefn, mewn partneriaeth â Choleg Cambria a North Lancs Training Group.

Dywedodd Nick Arundell, Rheolwr Adnoddau Dynol Westbridge “Pan ddechreuais i bum mlynedd yn ôl, roedd 520 aelod o staff, ond erbyn hyn mae 1,431. Dyma’r tro cyntaf i ni fentro i’r maes yma, ac rydym eisiau annog hunanddewis trwy gynnig cwrs hyfforddeiaeth i ddechrau i gael blas ar y gwaith i helpu’r person ifanc i benderfynu os ydi prentisiaeth clustogwaith yn iawn iddyn nhw. Ni fyddwn ni’n talu’r cyflog prentis sylfaenol, bydd yn fwy na hynny. Mae gennym ymrwymiad i gyflwyno mwy o brentisiaethau mewn meysydd eraill, gan ein bod eisiau denu talent pobl ifanc i mewn i’r busnes a rhoi cymorth iddynt weld eu potensial. Dyna’r gwir plaen!

Dywedodd Nicola Gaughran, Rheolwr Gweithrediadau Hyfforddeiaethau:

“Dyma gyfle anhygoel i Goleg Cambria weithio gyda chyflogwr lleol blaengar i ddatblygu’r bwlch mewn sgiliau sy’n effeithio eu sector ar hyn o bryd. Mae’r adran hyfforddeiaethau wedi cynnal academïau gyda chyflogwyr lleol eraill  fel Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Thomson Reuters. Rydym yn rhagweld y byddwn yn parhau i greu partneriaethau gyda chyflogwyr lleol i ychwanegu at y ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed sy’n byw yng ngogledd ddwyrain Cymru sy’n chwilio am brentisiaeth.”

Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n rhaglenni sydd i ddod, cysylltwch â traineeships@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267472

yn ôl