WorldSkills

Enillwyr Medalau Rownd Derfynol 2016

Copy of DSC_0108
Copy of MB, LC, RD, JH
Dyma restr o’r holl enillwyr medalau:

Cofrestrwyd drwy Goleg Cambria:
AUR: Jason Williams - sgiliau cynhwysol TGCh lefel 2
AUR: Olivia Crabtree - gwasanaethau ewinedd
ARIAN: Paige Bredford - sgiliau cynhwysol TGCh lefel 2
ARIAN: Gareth Phillips - Gwaith llenfetel
ARIAN: Balazs Spario – Peirianneg Awyrennau: Mecanyddol
ARIAN: Jessikah Falshaw – Harddwch Dwylo a’r Wyneb
EFYDD: Joe Harrison – Melino CNC
Canmoliaeth Uchel: Chloe Griffiths – Trin Gwallt
Canmoliaeth Uchel: Daniel Lee - Gwaith Llenfetel

Cofrestrwyd drwy eu Cyflogwyr:
AUR: Leigh Clark – Melino CNC - Electroimpact
ARIAN: Ryan Dexter - Melino CNC - Electroimpact
ARIAN: Tîm 'Creu'r Cysylltiadau' Magellan: Gareth Vale, Liam Hutchinson, Ewan Holley
EFYDD: Tom Roberts - Peirianneg Awyrennau: Mecanyddol - MPI
EFYDD: Tîm 'Creu'r Cysylltiadau' JCB: Kendal Irvine, Dylan Edwards, George Walker
Darllen rhagor

Ynglŷn â Worldskills

WorldSkills-560x310
Mae cystadlaethau WorldSkills yn cael eu cynnal bob yn ail flwyddyn ac maent yn agored i gystadleuwyr hyd at 22 oed. Fe’u cynhelir gan wlad wahanol bob tro, gan ddangos safonau sy’n gwella’n gyson mewn addysg alwedigaethol. Dros gyfnod o 4 diwrnod, mae arbenigwyr rhyngwladol mewn addysg alwedigaethol, diwydiant a llywodraethau’n ymgasglu i weld y gweithwyr medrus gorau o bedwar ban byd yn cystadlu am deitl byd o flaen y cyhoedd. Maent yno fel y cynrychiolwyr gorau o blith eu cyfoedion a fu’n cymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau rhanbarthol a chenedlaethol a gafodd eu cynnal ledled y byd. Bydd y Gystadleuaeth WorldSkills nesaf yn cael ei chynnal yn Abu Dhabi, Emiradau Arabaidd Unedig yn 2017.

WorldSkills UK yw'r cystadlaethau sgiliau ansawdd uchel sy'n cael eu cynnal yn flynyddol ledled Prydain. Nod y cystadlaethau hyn yw annog pobl ifanc ac oedolion ledled Prydain i ragori yn eu sgiliau galwedigaethol, wrth gynyddu parch, cyfranogiad a safonau gwaith mewn prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol.

Mae'r cystadlaethau sgiliau yn cynnwys sectorau o beirianneg i TG, ac o’r celfyddydau i wasanaethau proffesiynol. Mae gan bob cystadleuaeth ei gofynion mynediad penodol ei hun o ran oedran, maint y profiad gwaith a / neu lefel sgiliau. Mae’r cystadlaethau felly’n ymwneud â swyddi o weithredwyr iau hyd at swyddi arbenigol, proffesiynol a rheoli. Mae'n rhaid i’r cystadleuwyr gwblhau cyfres o dasgau ar gyfer pob cystadleuaeth i ddangos y sgiliau maent wedi’u meithrin yn eu dewis faes - sgiliau sy'n hanfodol i lwyddo yn y gweithle. Mae’n bosibl i gystadleuwyr ardderchog, sy'n rhagori mewn cystadlaethau WorldSkills UK, gael eu gwahodd i gystadlu am le yng ngharfan y DU ar gyfer cystadleuaeth ryngwladol WorldSkills, sy’n cael ei chynnal bob dwy flynedd.

Mae WorldSkills UK yn agored i bobl ifanc ac oedolion sy'n gweithio tuag at feithrin sgiliau galwedigaethol neu sydd eisoes wedi ennill y sgiliau hynny. Mae’r cystadleuwyr yn:

fyfyrwyr coleg
prentisiaid
myfyrwyr prifysgol
hyfforddeion
gweithwyr
Darllen rhagor

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys tua 30 o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru a'u rhedeg gan rwydwaith o golegau ymroddedig, darparwyr dysgu yn y gwaith a sefydliadau sy’n cael eu harwain gan gyflogwyr. Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw gwella proffil a safon sgiliau yng Nghymru ac mae'n rhan o raglen Twf Swyddi a Swyddi Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn rhoi cyfle i ddysgwyr ragori yn eu sector arbenigol, a gall hefyd roi cyfle iddynt gymryd rhan mewn cystadlaethau ym Mhrydain a chystadlaethau WorldSkills Rhyngwladol.

Trwy Gystadleuaeth Sgiliau Cymru, mae myfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru yn cael cyfle i herio, meincnodi a gwella eu sgiliau dewisedig. Mae'r cystadlaethau sgiliau rhanbarthol a Chymru gyfan hyn yn rhad ac am ddim ac maent yn cael eu cynnal fel arfer drwy gydol mis Chwefror a mis Mawrth bob blwyddyn. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, caiff y cystadleuwyr eu hannog i symud ymlaen a chymryd rhan mewn cystadlaethau WorldSkills UK. Roedd tua 5,000 o bobl yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon y llynedd .
Darllen rhagor