Yr hyn a olygir i fod yn Gynrychiolydd Dosbarth?

Prif swyddogaeth Cynrychiolydd Dosbarth yw casglu barnau ei gyd-fyfyrwyr ac i’w cynrychioli yn y cyfarfodydd Llais Myfyrwyr.

Bob blwyddyn mae myfyrwyr yn cael eu hethol ym mhob dosbarth i fod yn Gynrychiolwyr Dosbarth, maent yn derbyn hyfforddiant a chymorth gan y coleg i’w cynorthwyo yn eu swydd. Cynhelir yr hyfforddiant yn ystod tymor cyntaf y flwyddyn ac mae’n rhaid i chi gofrestru trwy wefan Llais Myfyrwyr i allu gymryd rhan.

Mae rhai Cynrychiolwyr Dosbarth yn helpu mewn Nosweithiau Agored a digwyddiadau eraill. Maent yn derbyn crys-t Llais Myfyrwyr a thaliad (£10 gwerth o dalebau siopa) am helpu.

Mae Cynrychiolwyr Dosbarth yn cael eu hethol fel Cynrychiolwyr Cyngor y Campws, Is-lywydd Myfyrwyr ac/neu Lywydd Myfyrwyr. Cynhelir etholiadau ar gyfer Llywydd Myfyrwyr cyn hanner tymor mis Hydref.
Darllen rhagor

Sut ydw i’n casglu barnau fy ngyd-fyfyrwyr?

Byddwch chi a’r Cynrychiolydd arall yn eich dosbarth yn cynnal cyfarfodydd dosbarth unwaith y flwyddyn gyda gweddill eich cyd-fyfyrwyr. Gelwir y cyfarfodydd hyn yn gyfarfodydd Safbwyntiau’r Dosbarth.

Byddwch yn sicrhau bod pynciau sy’n cael eu trafod yn y cyfarfod yn cael eu nodi a’u pasio ymlaen i’ch tiwtor cwrs sydd yn eu trafod yn ei gyfarfodydd cwrs.

Mae Cynrychiolwyr Dosbarth yn pasio unrhyw faterion sy’n codi nad ydynt yn berthnasol i’r cwrs i’r Cyfarfodydd Cynrychiolwyr Dosbarth a gynhelir unwaith yr wythnos.

Byddwch yn derbyn adborth gan diwtor y cwrs a’r Cyfarfodydd Mawr Gynrychiolwyr Dosbarth, ac mae'n rhaid i chi rannu’r adborth hyn gyda’ch dosbarth.
Darllen rhagor

A oes yna unrhyw hyfforddiant ar gyfer hyn?

Yn ystod y tymor cyntaf bydd yr holl Gynrychiolwyr Dosbarth yn cael eu gwahodd i’r Cyfarfod Mawr Gynrychiolwyr Dosbarth cyntaf. Yn y cyfarfod byddwch yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau - ac mi fydd yna weithgareddau hwylus i dorri’r iâ ac i’ch helpu chi ddod i adnabod Cynrychiolwyr Dosbarth eraill.

Byddwch hefyd yn derbyn rhagor o hyfforddiant, gan gynnwys beth i wneud efo gwybodaeth efallai bydd eich cyd-fyfyrwyr yn dweud wrthoch chi a chysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr.
Darllen rhagor

Beth yw’r manteision o fod yn Gynrychiolydd Dosbarth


 • Gwella eich CV ac unrhyw ffurflen gais swydd neu gwrs.


 • Helpu chi sefyll allan a dangos nodweddion arweinydd.


 • Cyfleoedd i fod yn rhan o ymgyrchoedd sy’n eich effeithio chi a chael effaith positif.


 • Gallwch gael eich ethol yn Gynrychiolydd Dosbarth.


 • Gallwch gael eich ethol yn Is-lywydd Myfyrwyr


 • Gallwch gael eich ethol yn Llywydd Myfyrwyr dros y coleg cyfan.

Darllen rhagor

Swyddogaeth Cynrychiolydd Dosbarth


 • Cofnodwch eich manylion ar wefan Llais Myfyrwyr unwaith i chi gael eich ethol.


 • Mynychu hyfforddiant yn ystod y tymor cyntaf (mae’n rhaid ichi gofrestru ar gyfer hyfforddiant gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru)


 • Mynychu pob cyfarfod Cynrychiolwyr Dosbarth (unwaith y tymor) - edrychwch ar Galendr eich cyfrif e-bost i weld pryd mae’r cyfarfodydd.


 • Cynnal y cyfarfod Safbwyntiau’r Dosbarth yn y tymor cyntaf.


 • Trafod materion eich cwrs a materion y coleg yn ehangach gyda’ch cyd-fyfyrwyr. Dylai unrhyw faterion diogelu gael eu hanfon ymlaen i’ch tiwtor neu Wasanaethau Myfyrwyr.


 • Adrodd unrhyw ddigwyddiadau mewn cyfarfodydd yn ôl i’ch cyd-fyfyrwyr a throsglwyddo unrhyw wybodaeth arall yn ôl y gofyn.


 • Ystyried enwebu eich hunain i gael eich ethol yn Gynrychiolydd Cyngor y Campws ac/neu Is-lywydd Myfyrwyr ac/neu’n Llywydd. Edrych ar y Disgrifiadau Swyddi.


 • Mewn cofnodi i’ch cyfrif e-bost y coleg o leiaf unwaith yr wythnos i gael eich Hysbys Cynrychiolydd Dosbarth (e-bost). Cadw golwg ar gwefan Llais Myfyrwyr yn rheolaidd i gael unrhyw wybodaeth sydd angen ei hadrodd yn ôl i’ch cyd-fyfyrwyr yn ogystal â’r “Tudalen Cynrychiolwyr Dosbarth” am gyngor a chymorth efallai bydd angen arnoch yn ystod y flwyddyn.


 • Bod yn gyswllt ar gyfer eich cyd-fyfyrwyr a staff.


 • Bod yn enghraifft dda i’ch cyd-fyfyrwyr (gall eich swydd fel Cynrychiolydd Dosbarth cael ei thynnu’n nôl os ydych chi’n torri Cod Ymddygiad y coleg).

Darllen rhagor