Trosolwg

HighImpactBadge2014
Yn dilyn adborth cyfredol gan fyfyrwyr a staff, rydym yn cynnal gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn ac fe’u lluniwyd i gyd-fynd â’ch astudiaethau. Bydd y gweithgareddau hyn yn cynnig cyfleoedd safon uchel i chi gael dysgu a byddant yn cyfrannu at ysbryd mentergarwch yng Ngholeg Cambria. Byddant yn eich galluogi i:

  • feithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch i adeiladu dyfodol llwyddiannus, boed yn lleol neu’n fyd-eang – fel unigolyn neu fel aelod o grŵp

  • gweithio gyda modelau rôl a chyflogwyr ysbrydoledig, i greu gweithlu deinamig a medrus ar gyfer y dyfodol

  • ystyried mentergarwch cymdeithasol a chyfleoedd i weithio er budd cymuneda;

  • ystyried ymchwilio i sefydlu eich cyfleoedd eu hunain a hunangyflogaeth, yn foesol ac yn gynaliadwy.


Rydym yn cynnig amgylchfyd diogel a chynhwysol i bawb.
Darllen rhagor

Canolbwynt Entrepreneuriaeth Ieuenctid Gogledd-ddwyrain Cymru (NE YES Hub)

yeshub
Fel arweinydd y Canolbwynt, rydym wedi ymrwymo i anghenion ein hardal yn ei chyfanrwydd, i arloesi a datblygu. Ynghyd â'n partneriaid ym Mhrifysgol Glyndŵr, gweledigaeth ein
Canolbwynt yw "datblygu a meithrin pobl ifanc i fod yn hunangynhaliol, entrepreneuraidd ac arloesol yng Ngogledd-ddwyrain Cymru a’u bod yn cyfrannu'n gadarnhaol at lwyddiant
economaidd a chymdeithasol yr ardal." Yn ei hanfod, mae dyfodol economi Gogledd-ddwyrain Cymru yn dibynnu ar bobl ifanc a'u gallu i fod yn greadigol ac yn entrepreneuraidd, gan gefnogi a hybu’r busnesau presennol a dod o hyd i farchnadoedd newydd ar gyfer y dyfodol. Mae ein gweithgareddau yn canolbwyntio ar y tair prif thema a nodwyd yn Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru.

  • Ymgysylltu: Hyrwyddo gwerth entrepreneuriaeth i greu cyfleoedd a datblygu pobl ifanc.

  • Grymuso: Darparu cyfleoedd dysgu entrepreneuraidd i bobl ifanc.

  • Darparu: Cynorthwyo pobl ifanc i greu a datblygu busnesau.


Rydyn ni’n falch iawn o’n partneriaid a’n rhanddeiliaid sy’n gweithio gyda Choleg Cambria a Phrifysgol Glyndŵr ar nifer o brosiectau yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Rydyn ni’n tynnu ar brofiad ac arbenigedd y gymuned fusnes i gynorthwyo entrepreneuriaid ifanc, ac yn yr un modd rydyn ni’n cynnig cyfle i fusnesau weithio gyda myfyrwyr a graddedigion i ystyried syniadau busnes newydd, cynigion ar gyfer cynllunio olyniaeth a phrosiectau mentergarwch ar y cyd.
Busnes Cymru Prosiect Leonardo Da Vinci gyda phartneriaid Ewropeaidd
Darllen rhagor

Rhagor o wybodaeth?

welshgovernment
I gael rhagor o wybodaeth am fenter ac entrepreneuriaeth yng Ngholeg Cambria neu'r Ganolfan CEI Gogledd Ddwyrain Cymru, cysylltwch â:

Rona Griffiths
Rheolwr Menter / Worldskills
Coleg Cambria
Ffordd Celstryn
Cei Connah
Sir y Fflint
CH5 4BR
Rhif Ffôn: 01244 831531 est 4333
E-bost: rona.griffiths@cambria.ac.uk

Lynn Williams
Darlithydd Menter
Coleg Cambria
Ffordd Celstryn
Cei Connah
Sir y Fflint
CH5 4BR
Rhif Ffôn: 01244 831531 est 4399
E-bost: lynn.williams@cambria.ac.uk
Darllen rhagor