Trosolwg

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i bartneriaeth gyffrous gyda Sefydliad y Cae Ras i ddatblygu ein darpariaeth pêl-droed Merched llwyddiannus ymhellach. Gan weithio'n agos gyda hyfforddwyr y clwb, rydyn ni'n darparu llwybr clir o bêl-droed coleg i Ganolfan Ragoriaeth Merched CPD Wrecsam.
Trosolwg

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i bartneriaeth gyffrous gyda Sefydliad y Cae Ras i ddatblygu ein darpariaeth pêl-droed Merched llwyddiannus ymhellach. Gan weithio'n agos gyda hyfforddwyr y clwb, rydyn ni'n darparu llwybr clir o bêl-droed coleg i Ganolfan Ragoriaeth Merched CPD Wrecsam.

Yn ôl Matthew Jones, Rheolwr Datblygu Busnes, Sefydliad y Cae Ras:

“Yn haf 2018, ailsefydlodd Sefydliad Cymunedol y Cae Ras, sy'n gangen elusennol o CPD Wrecsam, dîm Merched Hŷn CPD Wrecsam.
Ar hyn o bryd mae'r Sefydliad yn rhedeg Canolfan Ragoriaeth merched CPD Wrecsam llwyddiannus iawn, gyda charfanau dan 8 hyd at dan 16 oed. Mae'r Merched rŵan yn darparu llwybr clir pêl-droed merched ac mae hynny’n golygu bod chwaraewyr yn gallu ymuno â'r clwb yn 8 oed ac aros gyda ni hyd at bêl-droed hŷn."

Hyfforddi

Bydd tîm y coleg yn hyfforddi ac yn chwarae ar brynhawn Mercher, a hynny fel arfer ar safle Glannau Dyfrdwy ond mae myfyrwyr pob safle yn gallu dod draw atom ni.

Bydd y chwaraewyr hynny sy’n cael eu dewis ar gyfer tîm Merched CPD Wrecsam yn elwa o hyfforddiant carfan wythnosol ar gae 3G Morgan Llwyd. Bydd y rhaglen hyfforddi yn seiliedig ar hyfforddiant technegol a thactegol a chaiff ei chyflwyno gan y prif hyfforddwr Luke Wynne a Steve Howsam sy’n ddeiliad Trwydded B UEFA.

Chwarae

Mae tîm y coleg wedi’u cofrestru yng nghynghrair Merched Chwaraeon AoC Gogledd Orllewin (Lloegr) ar gyfer 2018/19 ac maent yn cystadlu yn erbyn colegau o bob cwr o Ogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Mae gemau cartref y tîm yn cael eu cynal ar safle Glannau Dyfrdwy, gyda chludiant ar gael o safleoedd eraill y coleg.

Bydd y merched a gafodd eu dewis ar gyfer Tîm Merched CPD Wrecsam yn cymryd rhan yng Nghynghrair Merched Gogledd Cymru ar gyfer tymor 2018/2019. Dyma’r ail reng ac mae’n sydd islaw Uwch Gynghrair Merched Cymru. Ymhlith timau’r gynghrair hon mae Merched Airbus, Northrop Hall, Bae Cinmel, Bangor ac eraill, gyda rhagor o dimau ar fin gwneud cais iddi am y tymor hwn. Bydd Merched CPDW hefyd yn cymryd rhan mewn pob cystadleuaeth cwpan, gan gynnwys Cwpan Cymru a Chwpan y Gynghrair. Ein cartref ar gyfer gemau’r tîm cyntaf fydd Clwb Pêl-droed Pen y Cae. Mae gan Ben Y Cae faes safonol Cynghrair Genedlaethol Cymru, ystafelloedd newid a chlwb i gael bwyd a diod ar ôl y gemau.

Gweithio

Bydd myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn pêl-droed yng Ngholeg Cambria yn cael cyfle i ennill cymwysterau hyfforddi. Mae’n debygol y bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cynnal ar safle Glannau Dyfrdwy. Bydd y cymwysterau hyn yn galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau arwain mewn pêl-droed.

Gallwn gynorthwyo’r rhai sydd â diddordeb mewn gwella eu sgiliau hyfforddi neu ddyfarnu i gwblhau cymwysterau ychwanegol a chael profiad mewn clybiau ac ysgolion lleol.

Dysgu

Rydyn ni’n credu y dylai pob myfyriwr sy'n astudio cwrs yn Cambria gael cyfle i gynrychioli ein timau elît. Rydyn ni wedi ymrwymo i gyfuno rhagoriaeth academaidd a chwaraeon, gan gynorthwyo gydag uchelgais ein myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth ac ar y maes chwarae.

Yn ein hadroddiad diweddaraf gan Estyn, nododd yr arolygwyr fod y Coleg yn 'rhagorol’, gan wneud Cambria yn un o'r colegau mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain, a'r coleg sy'n perfformio orau yng Nghymru.  I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, dilynwch y ddolen hon:

Canllaw Cyrsiau Llawn Amser 2018 - 2019

​Manylion Cyswllt

Mae tîm y coleg yn cynnal sesiynau rhagflas a threialon yn ystod mis Medi, gyda gemau cystadleuol yn dechrau yn fuan wedyn. Rydyn ni’n chwilio am chwaraewyr newydd bob amser er mwyn cryfhau'r tîm ac rydyn ni’n gallu integreiddio chwaraewyr i'r tîm, hyd yn oed os ydynt yn colli'r treialon cychwynnol ym mis Medi.

I gael rhagor o wybodaeth am dîm y coleg, cysylltwch â Sean Regan
sean.regan@cambria.ac.uk

Caiff merched eu dewis ar gyfer Ganolfan Ragoriaeth Merched CPD Wrecsam drwy broses dreialon.
Cysylltwch â Matthew Jones i ofyn am dreial.
matthew.jones@wrexhamafc.wst.org.uk