Trosolwg

Safle Llaneurgain yw ein cartref, ond mae ein tîm yn cynnwys dysgwyr o wahanol safleoedd Coleg Cambria i gyd. Dyma'r tro cyntaf i ni gystadlu ar lefel elît mewn cystadlaethau AOC a Natspec.

Y llynedd oedd y tro cyntaf i ni gystadlu ar lefel ryng-golegol. Enillodd Dreigiau Cambria saith allan o wyth cystadleuaeth ryng-golegol mewn: athletau, golff, pêl-droed, pêl-fasged, ffitrwydd, chwaraeon potes, saethyddiaeth / gweithgareddau awyr agored a thaflu. Rydyn ni’n bwriadu parhau i gystadlu â cholegau eraill yn ystod y flwyddyn i ddod.
Darllen rhagor
Hyfforddiant

Cynhelir hyfforddiant mewn sesiynau chwaraeon ac mewn gweithgareddau amser cinio. Rydyn ni’n canolbwyntio ar feithrin, ffitrwydd a thactegau.
Cynhelir gweithgareddau ar dir Safle Llaneurgain, gan gynnwys ar y lawntiau, ar y grîn fowlio ac yn Neuadd Chwaraeon Glyndŵr.

Byddwn yn trefnu gemau ar brynhawn Mercher hefyd.

Chwarae

Nod ein tîm yw cystadlu yng Nghynghrair 2 Holl Chwaraeon Cymdeithas Chwaraeon Colegau (AOC) Gogledd Orllewin (Lloegr). Cynhelir cystadlaethau mewn man canolig i’r colegau.

Rydyn ni hefyd yn bwriadu cymryd rhan yn chwaraeon Natspec. Y gweithgareddau tebygol yn y chwaraeon hyn fydd:

  • Athletau (gwibio 60m, taflu pwysau a naid o’r unfan)

  • Cystadlaethau parau Boccia

  • Pêl-droed

  • Tenis

  • Criced bwrdd

  • New Age Kurling

  • Saethyddiaeth

  • Pêl-foli

Gweithio

Byddwn yn cynnig cyfleoedd hyfforddi i rai o’r dysgwyr weithio gyda'n tîm. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddwyr ag anableddau a hyfforddwyr o gyrsiau prif ffrwd. Byddwn yn cynnig cyfleoedd i'n chwaraewyr ddatblygu eu profiadau dyfarnu. Bydd y rhai sydd â diddordeb mewn hyfforddi yn cael y cyfle i chwarae a gwirfoddoli mewn clybiau chwaraeon lleol hefyd.

Dysgu

Rydyn ni’n credu y dylai pob myfyriwr sy'n astudio cwrs yn Cambria gael cyfle i gynrychioli ein timau elît. Rydyn ni wedi ymrwymo i gyfuno rhagoriaeth academaidd a chwaraeon, gan gynorthwyo gydag uchelgais ein myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth ac ar y maes chwarae.

Yn ein hadroddiad diweddaraf gan Estyn, nododd yr arolygwyr fod y Coleg yn 'rhagorol’, gan wneud Cambria yn un o'r colegau mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain, a'r coleg sy'n perfformio orau yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, dilynwch y ddolen hon:

Canllaw Cyrsiau Llawn Amser 2018 - 2019

Manylion Cyswllt

Rydyn ni’n cynnal treialon anffurfiol mewn sesiynau chwaraeon i weld a fydd y cyfle yn ateb gofynion y dysgwyr. Rydyn ni’n cael atgyfeiriadau o gyrsiau eraill hefyd, fel hyfforddeiaethau. Rydyn ni’n cynnig tîm hamdden i'r rhai hynny a fyddai'n elwa o gystadlu ar lefel is.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steve Pearson: steve.pearson@cambria.ac.uk

Galeri