Trosolwg

RGC
Lansiodd Coleg Cambria a RGC gynllun strategol, gyda'r ddau sefydliad yn cyfuno eu gweledigaeth a'u gwerthoedd i roi cynllun uchelgeisiol ar waith i ddatblygu rygbi ledled Gogledd Ddwyrain Cymru. Wrth wraidd y strategaeth hon mae’r awydd i ymgorffori rygbi yn niwylliant Coleg Cambria a'i gymunedau lleol, y byddwn yn ei gyflawni trwy greu cyfleoedd dysgu, hyfforddi, chwarae a gwaith o safon uchel i'n myfyrwyr. Darllen rhagor

Rygbi Dynion

Lansiodd Coleg Cambria a RGC gynllun strategol, gyda'r ddau sefydliad yn cyfuno eu gweledigaeth a'u gwerthoedd i roi cynllun uchelgeisiol ar waith i ddatblygu rygbi ledled Gogledd Ddwyrain Cymru. Wrth wraidd y strategaeth hon mae’r awydd i ymgorffori rygbi yn niwylliant Coleg Cambria a'i gymunedau lleol, y byddwn yn ei gyflawni trwy greu cyfleoedd dysgu, hyfforddi, chwarae a gwaith o safon uchel i'n myfyrwyr.

Sion Jones, Rheolwr Cyffredinol Rygbi Gogledd Cymru:

"Mae Undeb Rygbi Cymru wedi nodi Gogledd Cymru fel Rhanbarth Datblygu, gyda thros 1 miliwn o bobl ledled y rhanbarth, mae Gogledd Cymru yn cynnig cyfle sylweddol i ehangu gêm rygbi yn gadarnhaol ym mhob maes Perfformio a Chyfranogi.

Lluniwyd a gweithredwyd Cynllun Strategol ar gyfer y rhanbarth i ehangu a llwyddo, ac mae’n canolbwyntio ar sicrhau bod rygbi Gogledd Cymru yn cael ei gyfuno ar bob lefel â phwrpas cyffredin, nodau cyffredin a pherthnasau iach trwy'r rhanbarth datblygu i gyd a’r tu hwnt iddo.

Mae Rhanbarth Datblygu Gogledd Cymru bellach yn edrych i'r dyfodol a sut y gall ysbrydoli ein cymuned trwy lwyddiant rygbi ar y cae ac oddi arno. Bydd y bennod nesaf yn hanes Rygbi Gogledd Cymru yn ymwneud â sut allwn ni wneud ein byd rygbi yn un cadarnhaol a bywiog.

Rygbi Gogledd Cymru (RGC) yw’r brig mewn rygbi yng Ngogledd Cymru. Fe'i ffurfiwyd i ddarparu llwyfan i'n doniau gorau i berfformio a disgleirio ar lefel ranbarthol ac yn y pen draw, yn rhyngwladol. Er mwyn i'r RGC lwyddo a mynd o nerth i nerth, mae'n hollbwysig bod ein 32 o glybiau, y rhanbarth, ein cymunedau, pobl a RGC yn uno ac yn cydweithio i wireddu ein gweledigaeth.

Ni fyddai sefyllfa bresennol RGC a Rhanbarth Datblygu Gogledd Cymru yr hyn yw ar hyn o bryd heb gefnogaeth partneriaid allweddol a chefnogwyr - Nodwyd Coleg Cambria fel partner strategol allweddol sy'n rhannu gwerthoedd ac uchelgais tebyg, i ehangu rygbi ledled Gogledd Ddwyrain Cymru.

Bellach mae rygbi ar raglen Coleg Cambria ac mae, RGC, Undeb Rygbi Cymru a Rhanbarth Datblygu Gogledd Cymru yn cydweithio gyda'r coleg i hynu’r rhaglenni Perfformio a Chyfranogi i sicrhau bod Rygbi Gogledd Cymru yn wirioneddol integredig gyda Strategaeth Heini Coleg Cambria, ar lefel swyddogaethol ac emosiynol.
Darllen rhagor

Hyfforddi

Bydd myfyrwyr, sy'n astudio ar bob un o'n safleoedd, yn gallu datblygu eu sgiliau a chael sesiynau cryfder a chyflyru ochr yn ochr â chwarae gemau. Bydd staff RGC, gan gynnwys y Rheolwr Perfformiad Rhanbarthol a’r Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru yn cynorthwyo gydag agweddau hyn y rhaglen.

Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio gyda chlybiau lleol a chlystyrau URC i sicrhau bod llwyth chwarae a hyfforddi ein myfyrwyr yn cael ei reoli'n briodol, gan sicrhau bod lles chwaraewyr yn flaenllaw yn ein rhaglen.
Darllen rhagor

Chwarae

Bydd ein tîm rygbi dynion yn cystadlu yng Nghynghrair Cymdeithas Chwaraeon Colegau (AOC) Gogledd Orllewin Lloegr.

Byddwn hefyd yn chwarae gemau datblygiadol yn erbyn ysgolion a cholegau lleol i sicrhau bod pob chwaraewr yn cael digon o amser chwarae ar lefel sy’n briodol i’w profiad a’u huchelgais.
Darllen rhagor

Gweithio

Bydd pob myfyriwr sy'n ymwneud â rygbi yng Ngholeg Cambria yn cael y cyfle i gwblhau Dyfarniad Arweinydd Rygbi URC i feithrin y sgiliau sylfaenol ar gyfer arwain gweithgareddau rygbi.

Byddwn yn gallu cynorthwyo’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn gwella eu sgiliau hyfforddi neu ddyfarnu, i gwblhau cymwysterau ychwanegol ac ennill profiad mewn clybiau ac ysgolion lleol.
Darllen rhagor

Dysgu

Rydyn ni’n credu y dylai pob myfyriwr sy'n astudio cwrs yn Cambria gael cyfle i gynrychioli ein timau elît. Rydyn ni wedi ymrwymo i gyfuno rhagoriaeth academaidd a chwaraeon, gan gynorthwyo gydag uchelgais ein myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth ac ar y maes chwarae.
Yn ein hadroddiad diweddaraf gan Estyn, nododd yr arolygwyr fod y Coleg yn 'rhagorol’, gan wneud Cambria yn un o'r colegau mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain, a'r coleg sy'n perfformio orau yng Nghymru.
Darllen rhagor

Manylion Cyswllt

Rydyn ni’n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae rygbi i gymryd rhan yn ein rhaglen.

Bydd unigolion sydd wedi bod yn rhan o lwybr RGC yn cael eu monitro dan oruchwyliaeth Rheolwr Perfformiad Rygbi RGC.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Aled Ellis neu Dan Hough

aled.ellis@cambria.ac.uk

daniel.hough@cambria.ac.uk
Darllen rhagor

Gallery