Fel myfyrwyr a staff Coleg Cambria byddwn yn: • Adlewyrchu'r gwahanol gymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu

 • Parchu a dathlu cefndiroedd a diwylliannau gwahanol pob dysgwr a staff

 • Gweithredu yn erbyn unrhyw fwlio ac aflonyddu

 • Trin pob dysgwr a staff yn gyfartal ac yn deg

 • Herio rhagfarn

 • Sicrhau bod dysgu a gwasanaethau'r coleg ar gael yn rhwydd i bawbDarllen rhagor

Cyflogwr Addewid logo
ed-logo
ed-img

Trawsgrifiad Fideo

Mae ein cymdeithas yn cynnwys casgliad amrywiol o bobl gyda straeon gwahanol, bywydau gwahanol, a chredoau gwahanol.

Rydym yn rhoi lle canolog i amrywiaeth yng Ngholeg Cambria.

Rydym yn gosod ein gwahaniaethau o'r neilltu ac yn llwyddo trwy weithio gyda'n gilydd a dysgu gan y naill a’r llall, gan ein gwneud ni’n lle gwirioneddol fywiog a chyffrous i astudio a gweithio ynddo.

Ers ein sefydlu, rydym wedi bod yn ymrwymedig i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol, i greu amgylchfyd dysgu cyfartal a chynhwysol i bawb sy'n dod trwy ein drysau.

Er bod ein breuddwydion yn gallu bod yn wahanol, mae ein nodau yr un fath; prifysgol, gyrfaoedd, neu dim ond awydd i gael gwybod rhagor.

Rydym i gyd yn awyddus i ehangu ein gorwelion mewn amgylchfyd sy'n ddiogel, yn llawn hwyl ac yn gynhwysol.

Trwy ddathlu amrywiaeth, rydym yn ymdrechu i sicrhau bod myfyrwyr o bob cefndir, diwylliant, crefydd ac anableddau yn cael eu haddysgu mewn amgylchfyd o bosibiliadau diddiwedd.

Fel myfyrwyr a staff Coleg Cambria, byddwn yn dathlu, parchu ac yn adfyfyrio ar ein cymunedau, byddwn yn trin dysgwyr a staff yn gyfartal ac yn sicrhau hygyrchedd i bawb.

Rydym yn herio rhagfarn.

Rydym yn gwrthwynebu bwlio.

Rydym yn eich croesawu i gymeradwyo'r siarter hon a’n helpu i gyflawni'r nodau hyn.
Darllen rhagor

Coleg Cambria yn hyrwyddo Gwerthoedd Prydeinig

Mae gwerthoedd Prydeinig wrth wraidd holl addysg a gweithgareddau Coleg Cambria. Mae gan y coleg ddyletswydd gyfreithlon i sicrhau bod dysgwyr yn deall y gwerthoedd Prydeinig a osodwyd gan Strategaeth Rwystro’r Llywodraeth.

Diffinnir gwerthoedd Prydeinig fel, dysgu am:


 • Democratiaeth

 • Rheolaeth y Gyfraith

 • Rhyddid yr Unigolyn

 • Parch at ein gilydd

 • Goddef gwahanol grefyddau a chredoau gwahanolYn y coleg mae ein system fugeiliol yn ymdrin â’r holl elfennau hyn, a gall myfyrwyr fod yn rhan bwysig o’r broses ddemocrataidd, trwy raglen gynhwysfawr llais y dysgwyr sy’n annog democratiaeth ar bob lefel.

Mae'r coleg yn annog dysgwyr i gofrestru i bleidleisio a chodi ymwybyddiaeth am etholiadau, ym mhob achos mae gwerthoedd Coleg Cambria yn cynnwys 'annog a dathlu amrywiaeth' a 'pharchu eraill a'r amgylchedd'. Mae'r coleg yn 'Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth', ac mae'n hyrwyddo goddef gwahanol grefyddau a chredoau yn weithredol trwy wasanaethau'r Gaplaniaeth, y system fugeiliol, gweithgareddau'r coleg a Phwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.
Darllen rhagor