Trosolwg:

Mae Caplaniaid Cambria yma i bawb: i bobl o bob ffydd, ac i bobl heb ffydd. Maen nhw yma os ydych chi angen rhywun i siarad â nhw, i wrando arnoch chi ac i’ch cefnogi. Maen nhw’n dîm eciwmenaidd, sy'n golygu bod ganddyn nhw gaplaniaid o nifer o gefndiroedd Cristnogol gwahanol gan gynnwys Caplaniaid Anglicanaidd, Catholig, Presbyteraidd, ac Eglwysi Rhyddion.
Mae’r caplaniaid yn cynorthwyo gyda nifer o ddigwyddiadau’r coleg drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Ffeiriau Gweithgarwch a’r Wythnos Iechyd Meddwl, yn ogystal â thynnu sylw at wyliau Cristnogol. Maen nhw hefyd yn gallu hwyluso grwpiau myfyrwyr petai myfyrwyr efallai’n dymuno cyfarfod â myfyrwyr eraill gyda chredoau tebyg iddyn nhw, neu ar gyfer ystyried y cwestiynau mawr. Mae’r caplaniaid hefyd yn fodlon iawn gweddïo gyda chi, neu ar eich rhan, petaech yn dymuno hynny. Maen nhw hefyd yn fodlon rhannu eu ffydd bersonol gyda chi, ond ni fyddan nhw byth yn dweud wrthych chi beth i'w gredu, nac yn ceisio gwneud i chi newid eich cred chi eich hun.
Darllen rhagor

Ymgynghorwyr Ffydd:

Mae gennym Ymgynghorwyr Ffydd hefyd, i sicrhau y gallwn ni helpu pobl o bob ffydd a phobl heb ffydd. Mae gennym gynghorwyr Bahá'í, Crynwyr, Hindw, Iddewig, Mwslimaidd a Sikh. Trwy gydol y flwyddyn, rydyn ni’n yn ceisio tynnu sylw at nifer o wyliau crefyddol gwahanol, ymweld â mannau addoli, a chynnig sesiynau holi ac ateb gyda phobl o wahanol ffydd, fel bod cyfle i ddysgu am gredoau a gwerthoedd pobl. Darllen rhagor

Cyfleusterau:

Mae gennym ni leoedd ar nifer o’n safleoedd lle gallwch weddïo, fod yn dawel neu fyfyrio, ac ar safle Iâl mae gennym gyfleusterau ymolchi hefyd. I gael rhagor o fanylion, ewch i'n gwefan lle gallwch weld gwybodaeth am ein tîm a’r hyn rydyn ni wedi bod yn ei wneud, a beth sydd i ddod.
Cyswllt:
Gwefan: chaplaincy.cambria.ac.uk
E-bost: shaun.graham@cambria.ac.uk
Cydlynydd y Gaplaniaeth: Shaun Graham
Gwefan: http://chaplaincy.cambria.ac.uk
E-bost: chaplaincy@cambria.ac.uk
Rhif ffôn: 01978 267640