• Iechyd a Lles

health and wellbeing

BETH SYDD AR GAEL I GEFNOGI EICH IECHYD A’CH LLES?

Mae Coleg Cambria yn deall pa mor bwysig yw iechyd a lles i’n staff a’n myfyrwyr. Mae’r coleg yn ymwybodol iawn o’r cynnydd yn y nifer o bobl sy’n datblygu cyflyrau megis pryder, straen, iselder a chlefydau cysylltiedig ag iechyd. Mae Cambria Heini yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr a staff helpu i leihau neu atal y cyflyrau hyn. Mae’r gweithgareddau a gynigir yn cyd-fynd â’r gwaith a ymgymerir gan ein tîm gwasanaethau myfyrwyr, adran adnoddau dynol a staff darlithio.

Sesiynau Meddwl, Corff ac Enaid Cambria Heini
Helpodd Sesiynau Meddwl, Corff ac Enaid Cambria Heini i ddatblygu dealltwriaeth staff a myfyrwyr o bwysigrwydd bod yn ofalgar, sut mae gweithgaredd corfforol yn helpu’r corff a sut y gall datblygu’r enaid helpu i ysgogi a gwella eich twf personol eich hun. Mae’r sesiynau hyn yn cynnwys sgwrs am iechyd a lles, ynghyd â gweithgareddau corfforol megis Yoga, Pilates, Pêl-osgoi a Phêl-droed.


active cambria
Mae cyngor ar gael i staff a myfyrwyr gan bobl broffesiynol hyfforddedig a hyrwyddwyr materion iechyd a lles y coleg. Mae gan y coleg Hyfforddwyr Personol a Phobl Broffesiynol wrth law i gynghori unigolion.

Gall myfyrwyr a staff gael gafael ar ystod eang o weithgareddau corfforol am ddim wedi’u darparu gan Cambria Heini i helpu i leihau straen, pryder a chlefydau cysylltiedig ag iechyd.

Mae Jane Wilkinson, sy’n aelod o staff Coleg Cambria, wedi bod yn cymryd rhan mewn sesiynau ffitrwydd ac meddai ’Mae Cambria Heini nid yn unig wedi gwella fy lefelau ffitrwydd ond fy lles ac iechyd meddwl, yn ogystal â fy helpu i reoli poen yng ngwaelod fy nghefn. Mae’r gweithgareddau yn ddelfrydol i mi gan fy mod yn eistedd drwy’r dydd ac wedi fy nghyfyngu oherwydd gofal plant cyn ac ar ôl gwaith.’

Mae Cambria Heini yn cynnig ystafelloedd ar bob un o’i safleoedd lle gall staff a myfyrwyr fynd i gael amser ymwybyddiaeth ofalgar.
Mae ein mewnrwyd staff a myfyrwyr yn cynnig taflenni ffeithiau i wella iechyd, deiet, cwsg a lefelau ffitrwydd a phecyn cardiau gweithgaredd corfforol.

Gallwch weld

newyddion diweddaraf Cambria Heini
ar Twitter a FacebookDysgu Rhagor

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â donna.welsh@cambria.ac.uk
Coronafeirws Newydd (COVID-19) - Diweddariad i Fyfyrwyr, Rhieni a GwarcheidwaidDarganfod Rhagor