Safonau'r Gymraeg

Mae Coleg Cambria yn falch o fod yn goleg dwyieithog.

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi statws swyddogol i’r iaith Gymraeg yng Nghymru. Mae hyn yn golygu na ddylid ei drin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg Safonau’r Iaith Gymraeg, fel eu gosodwyd gan Lywodraeth Cymru dan adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd y safonau hyn yn berthnasol i Goleg Cambria o 1 Ebrill 2018 ymlaen a byddant yn disodli Cynllun Iaith Gymraeg y coleg.

Mae’r safonau yn gyfres o ofynion cyfreithiol sy’n anelu at wella gwasanaeth dwyieithog y gall pobl cymru ddisgwyl ei dderbyn gan nifer o gyrff cyhoeddus a statudol, gan gynnwys Coleg Cambria. Mae’r safonau yn gosod ein cyfrifoldebau yn glir o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Cyhoeddwyd hysbysiad cydymffurfio i Goleg Cambria ar 29 medi 2017 yn gosod pa safonau sy’n berthnasol i’r coleg.

Mae’n rhaid i Goleg Cambria gydymffurfio â safonau yn y categorïau canlynol:
Cyflenwi gwasanaethau
Llunio polisïau
Gweithredu
Cadw cofnodion
Darllen rhagor