Anogwyr Cynnydd

Fel myfyriwr llawn amser, byddwch yn cael cymorth unigol gan Anogwyr Cynnydd o’r eiliad y byddwch yn ymuno â Choleg Cambria. Byddwch yn cael cyfarfodydd unigol a thiwtorialau grŵp a bydd eich Anogwyr Cynnydd yn monitro eich cynnydd yn fanwl ac yn eich helpu gyda’ch astudiaethau tra byddwch yn y coleg.

Bydd eich Anogwyr Cynnydd yn eich helpu i ymgartrefu yn y coleg, eich arwain drwy eich cwrs, cynnig cymorth ar adegau anodd, monitro eich cynnydd yn fanwl ac yn dathlu llwyddiannau.
Darllen rhagor

Cymorth ychwanegol

Rydyn ni’n rhoi cymorth i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu penodol a/neu anawsterau corfforol, i sicrhau eu bod i gyd yn cael cyfle i wireddu eu potensial.

Os oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol, bydd ein Tîm Cymorth Ychwanegol yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn cael y cyfle i wireddu eich potensial. Byddwch yn cytuno ar Gynllun Dysgu Ychwanegol, i’ch helpu i gyflawni eich nod a byddwn yn rhoi offer arbenigol priodol i chi i’ch helpu i astudio, petaech angen hynny. Byddwn yn trefnu tiwtorialau rheolaidd ac mae cymorth ar gael yn ein canolfan llawn adnoddau.
Darganfyddwch Mwy
Darllen rhagor

Diogelwch myfyrwyr

Mae diogelwch a lles ein myfyrwyr i gyd yng Ngholeg Cambria yn flaenoriaeth i ni a byddwn yn helpu i oresgyn unrhyw rwystrau i lwyddiant, cyflawniad a dilyniant. Rydyn ni eisiau i chi deimlo'n ddiogel, eich bod yn cael cymorth a gofal mewn amgylchfyd oedolion. Bydd ein staff yn sicrhau eich bod yn ddiogel yn y coleg, ar leoliadau gwaith a byddant yn rhoi cymorth i chi gydag anawsterau personol.

Gallwn helpu trwy roi cyngor ac arweiniad gyda gyrfaoedd a gwneud cais am le mewn prifysgol, yn ogystal â rhoi cyngor am arian, trefnu profiad gwaith neu gwnsela unigol os oes gan fyfyriwr anawsterau personol.
Darllen rhagor

Diogelu

Mae’r coleg yn ymroddedig i sicrhau eich diogelwch yn y coleg a thu hwnt tra byddwch yn fyfyriwr gyda ni. Os oes angen trafod eich diogelwch arnoch, cysylltwch â’r Tîm Diogelu ar 0300 30 30 009.

Gofalwyr a Gofalwyr Ifanc

Mae'r coleg yn gwbl ymwybodol o'r heriau sy'n wynebu gofalwyr a gofalwyr ifanc ac mae wedi ymrwymo i wella'ch profiad a'ch cyfleoedd fel myfyriwr Coleg Cambria. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Arweinydd Gofalwyr Greg.Otto@cambria.ac.uk

Plant mewn Gofal

Os ydych chi'n blentyn sy'n derbyn gofal neu os oes angen unrhyw wybodaeth a chefnogaeth arnoch chi, cysylltwch â Karen Senior ar 0300 30 30 009.

Oes gennych chi Gwestiwn?

Ffoniwch ein tîm gwasanaethau myfyrwyr ymlaen 0300 30 30 007 Cysylltwch â Ni

Cludiant am ddim*

Mae Coleg Cambria yn cynnig cludiant AM DDIM ar gyfer myfyrwyr llawn amser sy’n 16 – 18 oed.

*yn amodol ar gymhwystra
Darganfyddwch Mwy

Brecwast Iach AM DDIM i bob myfyriwr

Mae gan unrhyw fyfyriwr ar unrhyw safle Coleg ac ar unrhyw ddiwrnod hawl i gasglu brecwast iach AM DDIM o unrhyw un o allfeydd bwyta'r Coleg. Darganfyddwch Mwy

Meithrinfeydd

Mae gennym 2 feithrinfa ragorol ar safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl ar gyfer plant rhwng 12 wythnos a 5 oed i'ch galluogi i barhau â'ch astudiaethau gyda chymorth gofal plant.

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol tuag at gost eich gofal plant tra'ch bod chi'n fyfyriwr yma.

Darllenwch fwy am ein cyfleusterau gofal plant rhagorol yn Cambria
Cliciwch Yma
Darllen rhagor

Croeso i Goleg Cambria (fideo iaith arwyddion)

Prosiect TRAC 11-24

TRAC 11-24 yw prosiect sydd yn cefnogi pobl ifanc 11-24 oed sy’n datgysylltu ac addysg a mewn perygl o ddod yn NEET (ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant). Dysgu Rhagor