Tiwtoriaid personol

Fel myfyriwr llawn amser, byddwch yn cael cymorth unigol gan diwtor personol o’r eiliad y byddwch yn ymuno â Choleg Cambria. Byddwch yn cael cyfarfodydd unigol a thiwtorialau grŵp a bydd eich tiwtor yn monitro eich cynnydd yn fanwl ac yn eich helpu gyda’ch astudiaethau tra byddwch yn y coleg.

Bydd eich tiwtor yn eich helpu i ymgartrefu yn y coleg, eich arwain drwy eich cwrs, cynnig cymorth ar adegau anodd, monitro eich cynnydd yn fanwl ac yn dathlu llwyddiannau. Mae hyn mor bwysig i ni fel ein bod yn gwahodd rhieni i ddod i’r coleg i gyfarfod eich tiwtor personol ar ddechrau’r tymor.
Darllen rhagor

Cymorth ychwanegol

Rydyn ni’n rhoi cymorth i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu penodol a/neu anawsterau corfforol, i sicrhau eu bod i gyd yn cael cyfle i wireddu eu potensial.

Os oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol, bydd ein Tîm Cymorth Ychwanegol yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn cael y cyfle i wireddu eich potensial. Byddwch yn cytuno ar Gynllun Dysgu Ychwanegol, i’ch helpu i gyflawni eich nod a byddwn yn rhoi offer arbenigol priodol i chi i’ch helpu i astudio, petaech angen hynny. Byddwn yn trefnu tiwtorialau rheolaidd ac mae cymorth ar gael yn ein canolfan llawn adnoddau.
I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch eich Cydlynwyr Cymorth Dysgu:

Lizzie Stevens (Rheolwr Cymorth Dysgu) 01978 267283
Maria Giannasi (Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol) 01978 267468
Cat Thomas, Iâl, Ffordd y Bers a Llysfasi 01978 267594
Darllen rhagor

Diogelwch myfyrwyr

Mae diogelwch a lles ein myfyrwyr i gyd yng Ngholeg Cambria yn flaenoriaeth i ni a byddwn yn helpu i oresgyn unrhyw rwystrau i lwyddiant, cyflawniad a dilyniant. Rydyn ni eisiau i chi deimlo'n ddiogel, eich bod yn cael cymorth a gofal mewn amgylchfyd oedolion. Bydd ein staff yn sicrhau eich bod yn ddiogel yn y coleg, ar leoliadau gwaith a byddant yn rhoi cymorth i chi d gydag anawsterau personol.

Gallwn helpu trwy roi cyngor ac arweiniad gyda gyrfaoedd a gwneud cais am le mewn prifysgol, yn ogystal â rhoi cyngor am arian, trefnu profiad gwaith neu gwnsela unigol os oes gan fyfyriwr anawsterau personol.
Darllen rhagor

Diogelu

Mae’r coleg yn ymroddedig i sicrhau eich diogelwch yn y coleg a thu hwnt tra byddwch yn fyfyriwr gyda ni. Os oes angen trafod eich diogelwch arnoch, cysylltwch â’r Tîm Diogelu ar 0300 30 30 009.

Gofalwyr a Gofalwyr Ifanc

Mae'r coleg yn gwbl ymwybodol o'r heriau sy'n wynebu gofalwyr a gofalwyr ifanc ac mae wedi ymrwymo i wella'ch profiad a'ch cyfleoedd fel myfyriwr Coleg Cambria. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Arweinydd Gofalwyr Greg.Otto@cambria.ac.uk

Plant sy'n Derbyn Gofal

Cludiant am ddim*

Cyfleusterau Gofal Plant

Croeso i Goleg Cambria (fideo iaith arwyddion)