Tiwtoriaid personol

Fel myfyriwr llawn amser, byddwch yn cael cymorth unigol gan diwtor personol o’r eiliad y byddwch yn ymuno â Choleg Cambria. Byddwch yn cael cyfarfodydd unigol a thiwtorialau grŵp a bydd eich tiwtor yn monitro eich cynnydd yn fanwl ac yn eich helpu gyda’ch astudiaethau tra byddwch yn y coleg.

Bydd eich tiwtor yn eich helpu i ymgartrefu yn y coleg, eich arwain drwy eich cwrs, cynnig cymorth ar adegau anodd, monitro eich cynnydd yn fanwl ac yn dathlu llwyddiannau. Mae hyn mor bwysig i ni fel ein bod yn gwahodd rhieni i ddod i’r coleg i gyfarfod eich tiwtor personol ar ddechrau’r tymor.
Darllen rhagor

Cymorth ychwanegol

Rydyn ni’n rhoi cymorth i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu penodol a/neu anawsterau corfforol, i sicrhau eu bod i gyd yn cael cyfle i wireddu eu potensial.

Os oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol, bydd ein Tîm Cymorth Ychwanegol yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn cael y cyfle i wireddu eich potensial. Byddwch yn cytuno ar Gynllun Dysgu Ychwanegol, i’ch helpu i gyflawni eich nod a byddwn yn rhoi offer arbenigol priodol i chi i’ch helpu i astudio, petaech angen hynny. Byddwn yn trefnu tiwtorialau rheolaidd ac mae cymorth ar gael yn ein canolfan llawn adnoddau.
I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch eich Cydlynwyr Cymorth Dysgu:

Lizzie Stevens (Rheolwr Cymorth Dysgu) 01978 267283
Maria Giannasi (Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol) 01978 267468
Cat Thomas, Iâl, Ffordd y Bers a Llysfasi 01978 267594
Darllen rhagor

Diogelwch myfyrwyr

Mae diogelwch a lles ein myfyrwyr i gyd yng Ngholeg Cambria yn flaenoriaeth i ni a byddwn yn helpu i oresgyn unrhyw rwystrau i lwyddiant, cyflawniad a dilyniant. Rydyn ni eisiau i chi deimlo'n ddiogel, eich bod yn cael cymorth a gofal mewn amgylchfyd oedolion. Bydd ein staff yn sicrhau eich bod yn ddiogel yn y coleg, ar leoliadau gwaith a byddant yn rhoi cymorth i chi d gydag anawsterau personol.

Gallwn helpu trwy roi cyngor ac arweiniad gyda gyrfaoedd a gwneud cais am le mewn prifysgol, yn ogystal â rhoi cyngor am arian, trefnu profiad gwaith neu gwnsela unigol os oes gan fyfyriwr anawsterau personol.
Darllen rhagor

Diogelu

Mae’r coleg yn ymroddedig i sicrhau eich diogelwch yn y coleg a thu hwnt tra byddwch yn fyfyriwr gyda ni. Os oes angen trafod eich diogelwch arnoch, cysylltwch â’r Tîm Diogelu ar 0300 30 30 009.

Plant sy'n Derbyn Gofal

Os ydych chi'n blentyn sy'n derbyn gofal neu os ydych chi eisiau unrhyw wybodaeth a chymorth, cysylltwch â Karen Senior / Mark Lewin ar 0300 30 30 009.

Ffoniwch ein Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 30 30 007

Gofal Plant

Mae gennym 2 feithrinfa ardderchog ar safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl i blant 12 wythnos oed hyd at 5 oed, i’ch galluogi i barhau i astudio gyda chymorth gofal plant.

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol tuag at gost eich gofal plant tra byddwch yn fyfyriwr yma.

Croeso i Goleg Cambria (fideo iaith arwyddion)

TRAC 11-24

Cliciwch yma i weld ein cylchlythyr chwemisol cyntaf TRAC. Cliciwch Yma