• David Jones OBE – Prif Weithredwr

  Daeth David Jones yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ar 1 Awst 2013. Mae penodiadau allanol presennol David yn cynnwys; Cadeirio Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy; aelod o Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant Prydeinig (CBI); Bwrdd Landex (Colegau’r Tir sy’n Anelu am Ragoriaeth) ac o Fwrdd Colegau Cymru. Mae David hefyd yn aelod o Fwrdd Uchelgais Economaidd a Chyngor Busnes Gogledd Cymru. Mae David yn hyrwyddo codi arian ac mae’r coleg wedi codi dros £500,000 yn ystod y…

  Dysgu rhagor
 • Steve Jackson- Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr

    Mae Steve wedi gweithio yng Ngholeg Cambria a Choleg Glannau Dyfrdwy cyn hynny, ers 1994. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi ennill profiad helaeth yn y sector Addysg Bellach.  Yn ei swydd fel Is-Bennaeth ers 2004, cymerodd ran arweiniol fel aelod allweddol o’r tîm arwain, gan lunio a gweithredu strategaethau a sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i gyflawni amcanion strategol y sefydliad. Dechreuodd Steve ei yrfa yn y diwydiant gweithgynhyrchu gydag…

  Dysgu rhagor
 • Sue Price – Pennaeth

  Ymunodd Sue Price â  Choleg Cambria fel Pennaeth yn 2016. Mae Sue yn athrawes gymwysedig ac mae ganddi Radd Meistr mewn Rheoli Addysg sy’n cyfuno ei chefndir academaidd a galwedigaethol.  Dechreuodd ei gyrfa fel darlithydd coleg yn 1991 ac mae hi bellach wedi gweithio dros 25 mlynedd yn y sector Addysg Bellach (AB) Mae’r daith i Goleg Cambria wedi cynnwys amrywiaeth eang o swyddi – o ddarlithydd i uwch reolwr mewn nifer o golegau yng…

  Dysgu rhagor
 • Vicky Barwis – Cyfarwyddwr Dysgu yn y Gwaith ac Ymgysylltu â Chyflogwyr

  Cafodd Vicky Barwis ei phenodi i swydd Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr yn 2015.  Ar ôl bod yn gweithio i’r coleg ers 2000 fel Swyddog Cyllid i ddechrau, ac yna fel Rheolwr Cyllid Allanol.  Yn fwy diweddar, bu’n gweithio fel Pennaeth Marchnata, Derbyniadau a Chyllid Allanol yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, cyn yr uno yn 2013 a sefydlu Coleg Cambria.  Ar ôl yr uno, penodwyd Vicky yn Gyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr ac ychwanegwyd Dysgu yn y Gwaith at ei chyfrifoldebau’n ddiweddarach. Mae…

  Dysgu rhagor
 • Rick Bedson- Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau

  Ar ôl cwblhau gyrfa filwrol lwyddiannus, symudodd Rick i weithio i’r sector addysg yng Nghymru, gan arbenigo mewn Rheoli Ystadau, a oedd yn cynnwys Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd.  Bu’n gweithio mewn swyddi stadau gydag Ysgol Uwchradd Dinas Bran a Choleg Powys, cyn ymuno â Choleg Glannau Dyfrdwy yn 2001.   Yn ystod ei gyfnod gyda’r coleg mae Rick wedi cadeirio sawl grŵp Ystadau ac Iechyd a Diogelwch yn y sector Addysg Bellach yng Nghymru.  Mae…

  Dysgu rhagor
 • Carys Davies- Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Dysgu

  Penodwyd Carys Davies i swydd Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Dysgu Cynorthwyol yng Ngholeg Cambria ym mis Mehefin 2016.  Daeth Carys i’r coleg o Seland Newydd yn 2005, lle bu’n rheoli adran Saesneg fawr mewn ysgol uwchradd. Mae Carys wedi chwarae rhan flaenllaw mewn hyfforddiant i athrawon a datblygiad proffesiynol, gan sicrhau bod athrawon Coleg Cambria yn datblygu arferion asesu addysgu a dysgu hynod effeithiol a’u bod hefyd yn cynorthwyo i feithrin sgiliau dysgwyr. Mae Carys…

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor