Crynodeb

Yng Ngholeg Cambria byddwn yn annog eich mab / merch i gyflawni eu potensial llawn, gan gynyddu eu hyder a rhoi profiadau gwirioneddol iddynt, i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer eu cam nesaf pan fyddant yn gadael. Mae gan y myfyrwyr gyfleusterau ardderchog ar gyfer astudio. Rydym yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a bydd y myfyrwyr yn cael eu dysgu gan staff arbenigol. Byddwn yn cynorthwyo ein myfyrywyr i gael y sgiliau a’r cymwysterau cywir i’w paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y coleg, pa un a ydynt yn mynd ymlaen i addysg uwch, yn dilyn prentisiaeth neu’n dechrau gyrfa wych.
Darllen rhagor

Rhieni a Gofalwyr

Mae ein perthynas â’n myfyrwyr yn eich cynnwys chi fel eu rhieni neu warcheidwaid. Byddwn yn cysylltu’n rheolaidd â chi drwy gyfrwng adroddiadau a nosweithiau rhieni, i roi gwybod i chi am gynnydd eich mab neu’ch merch. Bydd pob myfyriwr yn cael cymorth gan diwtor personol i sicrhau eu bod yn aros ar y trywydd iawn i lwyddo a byddant yn cael tiwtorialau unigol rheolaidd. Gallwch gysylltu â’r tiwtoriaid os oes gennych chi unrhyw bryderon neu ymholiadau am gynnydd eich mab neu ferch yn y coleg

Cawsom ein hadroddiad diweddaraf gan arolygwyr Estyn ym mis Chwefror 2016 a dyfarnwyd bod y coleg yn 'Rhagorol'. Rydym wrth ein bodd gyda'r canlyniad hwn ac rydym yn hynod o falch o’n myfyrwyr a'n staff. Mae gennym broses ddisgyblu a luniwyd i sicrhau bod amgylchedd y coleg yn gyfeillgar, yn ddiogel, yn wâr a’i fod yn canolbwyntio ar lwyddo. Nid ydym yn goddef bwlio nac aflonyddu o gwbl. A wnewch chi edrych ar ein ‘Canllaw i Rieni 'isod neu cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.
Darllen rhagor

Lawrlwytho

Dyddiadau Pwysig

Lawrlwytho