Crynodeb

Yng Ngholeg Cambria byddwn yn annog eich mab / merch i gyflawni eu potensial llawn, gan gynyddu eu hyder a rhoi profiadau gwirioneddol iddynt, i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer eu cam nesaf pan fyddant yn gadael. Mae gan y myfyrwyr gyfleusterau ardderchog ar gyfer astudio. Rydym yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a bydd y myfyrwyr yn cael eu dysgu gan staff arbenigol. Byddwn yn cynorthwyo ein myfyrywyr i gael y sgiliau a’r cymwysterau cywir i’w paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y coleg, pa un a ydynt yn mynd ymlaen i addysg uwch, yn dilyn prentisiaeth neu’n dechrau gyrfa wych.
Darllen rhagor

Rhieni a Gofalwyr

Mae ein perthynas â’n myfyrwyr yn eich cynnwys chi fel eu rhieni neu warcheidwaid. Byddwn yn cysylltu’n rheolaidd â chi drwy gyfrwng adroddiadau a nosweithiau rhieni, i roi gwybod i chi am gynnydd eich mab neu’ch merch. Bydd pob myfyriwr yn cael cymorth gan diwtor personol i sicrhau eu bod yn aros ar y trywydd iawn i lwyddo a byddant yn cael tiwtorialau unigol rheolaidd. Gallwch gysylltu â’r tiwtoriaid os oes gennych chi unrhyw bryderon neu ymholiadau am gynnydd eich mab neu ferch yn y coleg

Cawsom ein hadroddiad diweddaraf gan arolygwyr Estyn ym mis Chwefror 2016 a dyfarnwyd bod y coleg yn 'Rhagorol'. Rydym wrth ein bodd gyda'r canlyniad hwn ac rydym yn hynod o falch o’n myfyrwyr a'n staff. Mae gennym broses ddisgyblu a luniwyd i sicrhau bod amgylchedd y coleg yn gyfeillgar, yn ddiogel, yn wâr a’i fod yn canolbwyntio ar lwyddo. Nid ydym yn goddef bwlio nac aflonyddu o gwbl. A wnewch chi edrych ar ein ‘Canllaw i Rieni 'isod neu cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.
Darllen rhagor

Lawrlwytho

Dyddiadau Pwysig

Dyddiadau Tymhorau 2016-17

Tymor yr Hydref
Dydd Llun 5 Medi 2016 – dydd Gwener 16 Rhagfyr 2016
Hanner Tymor – yr wythnos sy’n dechrau 24 Hydref 2016

Tymor y Gwanwyn
Dydd Mawrth 3 Ionawr 2017 – dydd Gwener 7 Ebrill 2017
Hanner Tymor – yr wythnos sy’n dechrau dydd Llun 20 Chwefror 2017

Tymor yr Haf
Dydd Llun 24 Ebrill – dydd Gwener 23 Mehefin 2017
Hanner Tymor – yr wythnos sy’n dechrau 29 Mai 2017

Dyddiadau Tymhorau 2017-18

Tymor yr Hydref
4 Medi 2017
Hanner Tymor – yr wythnos sy’n dechrau 30 Hydref 2017
22 Rhagfyr 2017

Tymor y Gwanwyn
8 Ionawr 2018
Hanner Tymor – yr wythnos sy’n dechrau 12 Chwefror 2018
23 Mawrth 2018

Tymor yr Haf
9 Ebrill 2018
Hanner Tymor – yr wythnos sy’n dechrau 28 Mai 2018
Dydd Gwener 22 Mehefin
Darllen rhagor

Lawrlwytho