Esbonio Cyllid i Fyfyrwyr

Myfyrwyr Addysg Uwch

111024 WG_positive_40mm jpg - logo
Myfyrwyr Addysg Uwch (AU)e.
Mae myfyrwyr Addysg Uwch yn gall cael cymorth ariannol o nifer o wahanol ffynonellau. Mae'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cynnig benthyciadau a grantiau ar gyfer astudio cyrsiau addysg uwch yng Ngholeg Cambria. Mae bod yn gymwys i’w derbyn yn dibynnu ar y math o gwrs rydych chi’n ei astudio a ble rydych chi’n byw.
Yn gryno:
● Gellir ariannu ffioedd graddau sylfaen a graddau trwy fenthyciadau myfyrwyr
● Mae Llywodraeth Cymru fel arfer yn ariannu Prentisiaethau Uwch
● Efallai bydd eich cyflogwr neu brosiectau Ewropeaidd neu chi eich hun yn ariannu ffioedd cyrsiau proffesiynol


Bwrsariaeth i fyfyrwyr presennol

Rydym yn cynnig bwrsariaeth o £1,000 i bob myfyriwr Coleg Cambria presennol a fydd yn astudio cyrsiau gradd sy’n dechrau ym Medi 2017 yng Ngholeg Cambria.

Byddwn yn rhoi arian y fwrsariaeth i fyfyrwyr ar raglenni gradd mewn dau randal yn nhymor 1 a thymor 2, os ydynt wedi talu eu ffioedd.

Mae rhagor o fanylion sut i wneud cais ar gael trwy ffonio’r Gwasanaethau Myfyrwyr ar
0300 30 30 007 ac ar wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr: http://www.slc.co.uk/
Darllen rhagor

Myfyrwyr Rhan-amser

Myfyrwyr Rhan-amser
Gall myfyrwyr rhan-amser sy'n astudio yng Nghymru wneud cais am ffynonellau cymorth ariannol amrywiol gan gynnwys:
• Grant Oedolion Dibynnol (ADG)
• Grant Gofal Plant (CCG)
• Lwfans Dysgu i Rieni (PLA)
• Lwfans Myfyriwr Anabl (DSA)

Myfyrwyr Llawn Amser (Addysg Bellach)

Myfyrwyr Llawn Amser (Addysg Bellach)
Os ydych chi’n fyfyriwr llawn amser 16-18 mlwydd oed, mae sawl math o gymorth ar gael i chi. Mae’r cymorth ariannol amrywiol hwn yn dibynnu ar eich amgylchiadau a beth a ble rydych chi’n astudio.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, efallai byddwch yn gymwys i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA). Os ydych chi’n 19 oed a hŷn efallai y byddwch yn gymwys i gael Grant Dysgu i Oedolion Llywodraeth Cymru. Efallai y byddwch yn gymwys i gael help o’r Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr (CCF) hefyd.

Os nad ydych chi’n byw yng Nghymru gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gyllido fel a ganlyn:
● Lloegr, DirectGov Student Finance: https://www.gov.uk/student-finance
● Yr Alban: SAAS http://www.saas.gov.uk/
● Gogledd Iwerddon: studentfinanceni http://www.studentfinanceni.co.uk
● Mae gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol ar gael yn: http://www.ukcisa.org.uk
Lwfans Cynhaliaeth Addysg Cymru (LCA)
Mae’r lwfans hon ar gyfer myfyrwyr llawn amser 16 -18 oed sy’n byw yng Nghymru. Mae myfyrwyr cymwys yn derbyn lwfansau hyd at £30 yr wythnos.
Darllen rhagor

Sut i wneud cais

Myfyrwyr Rhyngwladol

Os nad ydych chi’n ddinesydd Prydeinig, efallai y byddwch dal yn gymwys i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. Ewch i www.studentfinancewales.co.uk/wglgfe i gael rhagor o wybodaeth.

Mae cyngor ariannol hefyd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol yn http://www.ukcisa.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost yn uniongyrchol at ein hymgynghorwyr rhyngwladol yn internationaloffice@cambria.ac.uk
Darllen rhagor

Ffioedd

Mae’r ffioedd a ddangosir wrth y cyrsiau rhan-amser am y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Ar gyfer cyrsiau dwy neu dair blynedd, bydd angen talu’r un ffi unwaith eto ar ddechrau eich ail a’ch trydedd flwyddyn o astudio. Os yw eich cwmni yn talu ffi eich cwrs, bydd gofyn i chi gael prawf o hynny pan fyddwch yn cofrestru.

Debyd Uniongyrchol
Rydym yn cynnig i chi dalu trwy ddebyd uniongyrchol os yw ffi eich cwrs yn uwch na £200. Cewch dalu hanner y ffi o flaen llaw ac yna gweddill y gost wedi ei rannu dros 3 mis

Ydych chi dan 16 oed?
Oherwydd dull ariannu ein cyrsiau gan y llywodraeth, efallai y bydd yn rhaid i ni godi ffi ychwanegol am gyrsiau i fyfyrwyr dan 16 mlwydd oed ar 1 Medi 2016. Oherwydd dibenion diogelu, bydd angen i riant neu warcheidwad fod gyda dysgwr dan 16 oed yn yr ystafell ddosbarth a bydd angen iddynt dalu ffi safonol y cwrs hefyd.

Efallai bydd gostyngiadau ar gael ar gyfer rhai cyrsiau Oedolion a Dysgu yn y Gymuned.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr neu edrychwch ar ein Polisi Ffioedd.
Darllen rhagor