Cefnogaeth wrth drosglwyddo

Yng Ngholeg Cambria rydym yn rhoi cymorth i’n dysgwyr wrth iddynt symud ymlaen i'r coleg. Efallai y bydd angen dull wedi'i bersonoli ar rai dysgwyr, a gallwn gynnig cymorth trwy gydol y broses drosglwyddo. Mae'r holl benderfyniadau ynghylch cymorth yn seiliedig ar dystiolaeth a bydd ein Panel Cynhwysiad wythnosol yn penderfynu arnynt.

Gallwn eich helpu cyn i chi ddechrau yn y coleg drwy gynnig:

● Cyngor ac arweiniad ar gyfer Cynllun Addysg, e.e. Cynllun Dysgu a Sgiliau (LSP), Cynllun Datblygu Unigol (IDP) neu Gynllun Addysg a Gofal Iechyd (EHCP). Cysylltwch â’n Cydlynwyr Cymorth Dysgu. Byddant yn trafod eich anghenion ac yn sicrhau bod cymorth ar gael.

● Bod yn bresennol mewn adolygiadau ysgol

Teithiau Rhithwir

● Teithiau unigol o amgylch y coleg ac ymweliadau, gan gynnwys cyfarfod â’r tiwtoriaid

Diwrnodau a nosweithiau agored

● Digwyddiadau ‘Sgwrs a Thaith’ hygyrch

● Cymorth mewn cyfweliadau

● Diwrnodau rhagflas

● Academi Haf (Sgiliau Byw’n Annibynnol yn unig)

Cofrestru a Chyflwyniad – Gallwn ni eich helpu yn ystod eich dyddiau cyntaf yn y coleg drwy:

● Gyfarfod â’r darlithwyr anghenion dysgu ychwanegol, a fydd yn trafod eich anghenion cymorth.

● Gweithio gyda’r mentoriaid cynhwysiad ac ASD

● Cymorth gyda defnyddio cludiant y coleg

● Clybiau

Y camau nesaf - Gallwn eich helpu wrth i chi symud ymlaen o’r coleg

● Adolygiadau amlasiantaethau

● Eich atgyfeirio at asiantaethau allanol

● Cyngor ar Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA) a grantiau Mynediad i Waith
Darllen rhagor