• Cwestiynau Cyffredin ALN

Cwestiynau Cyffredin

Mae rhoi gwybod i ni am eich anghenion unigol yn gynnar yn golygu y gallwn ni drefnu cymorth ar unwaith. Gallwch ddatgelu eich anghenion ar unrhyw gam yn ystod eich taith ddysgu.

Yn y coleg bydd eich anghenion cymorth yn cael eu bodloni gan dîm o bobl o’r enw, y Tîm Cynhwysiant. Bydd eich anghenion cymorth personol yn cael eu nodi a bydd eich cymorth yn y dosbarth o bosib neu’n cael ei ddarparu fel sesiwn ychwanegol i chi fynychu gyda Darlithydd neu Fentor Arbenigol.

Gallwch ddefnyddio’r feddalwedd hon i’ch cynorthwyo i ddarllen testun ysgrifenedig, neu i deipio wrth i chi siarad. Mae wedi’i gysylltu â’ch cyfrif e-bost y coleg a gallwch ei ddefnyddio o bell, o gartref.

Dylech, os hoffech chi i ni gynnig cymorth a/neu roi trefniadau mynediad at arholiad ar waith yng Ngholeg Cambria.

Rydym yn pasio’r wybodaeth yn ei blaen os ydym yn cael eich caniatâd chi yn unig neu os ydych chi’n gofyn i ni wneud hynny. Er enghraifft caniatâd ar gyfer trefniadau mynediad at arholiad. Fodd bynnag, efallai y byddai’n syniad da i wneud sefydliadau eraill yn ymwybodol o’ch anghenion fel y gellir trefnu cymorth perthnasol.

Na, eich gwybodaeth chi yw hyn. Fodd bynnag, os fyddwch chi’n cael trafferth yn ddiweddarach, ac nad ydych chi wedi datgelu, yna efallai na fydd eich cyflogwr yn gwybod pa gymorth sydd ei angen arnoch.

Ydy. Unwaith rydych chi wedi cofrestru ar gyfer cwrs, siaradwch â’r Darlithydd Arbenigol ADY ar gyfer eich maes chi, a fydd yn gallu egluro’r broses i chi.

Mae’r Tîm Cynhwysiant yn darparu cymorth cymdeithasol yn ystod adegau anstrwythuredig o’r diwrnod, er enghraifft amser cinio ac egwyl trwy glybiau fel NGAGE (niwroamrywiaeth) a SensAbility (nam ar y synhwyrau).

Os nad ydych chi wedi dechrau yn y coleg eto: Cysylltwch â Chydlynydd Cymorth Dysgu a byddant yn trafod eich anghenion cymorth ac yn eich cyfeirio at yr unigolyn a fydd yn gallu eich helpu orau. 

Os ydych chi eisoes wedi dechrau ar eich cwrs: Siaradwch â’ch anogwr dilyniant/tiwtor personol neu unrhyw staff addysgu ar eich cwrs. Gallant eich cyfeirio chi.

Mae Darlithwyr Arbenigol yn cynorthwyo dysgwyr i ddatblygu annibyniaeth dysgu. Bydd Darlithydd Arbenigol yn cyflwyno ei hun i’ch grŵp yn ystod y sesiwn gyflwyno ar gyfer pob cwrs. Fel arfer bydd hyn yn eich wythnos gyntaf yn y coleg. Fodd bynnag, os ydych chi angen cysylltu â nhw cyn i chi gofrestru, bydd ein Cydlynwyr Cymorth Dysgu yn gallu eich rhoi chi mewn cysylltiad â’r aelodau o staff perthnasol.

Niwroamrywiaeth yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio a dathlu pwysigrwydd gwahaniaethau gwerthfawr yr ymennydd dynol. Gwyliwch y fideo hwn ar Youtube gan Gymdeithas Dyslecsia Prydain: https://www.youtube.com/watch?v=7_LIC-9rEi0

Mae rheoliadau cyfredol yn mynnu na ellir cwblhau sgrinio heb brawf llygaid diweddar (yn y ddwy flynedd diwethaf). Mae hefyd yn dileu anawsterau darllen ac ysgrifennu a achosir gan olwg gwael.

Nac ydy. Nid yw sgriniad yn ddiagnosis ffurfiol, fodd bynnag, mae’n ein galluogi ni i ddatblygu proffil o’ch cryfderau a rhai heriau y gallwch chi ddod ar eu traws. Gall cwblhau sgriniad ddarparu rhai strategaethau i ni a fyddai o gymorth i chi yn y dosbarth, neu, i lywio asesiadau pellach fel trefniadau arholiad, neu eich cyfeirio at asesiadau ffurfiol.

Na, eich gwybodaeth chi yw hyn ac eich cyfrifoldeb chi yw ei rhannu. Bydd yn cael ei rhoi ar systemau’r coleg ar gyfer eich darlithwyr ac aseswyr yn y gwaith i’w gweld.

Rhowch wybod i’ch awdurdod lleol eich bod yn dymuno mynychu Coleg Cambria a gofynnwch iddynt anfon copi o’ch EHCP/LSP i ni cyn gynted â phosibl. Pan fyddwn yn derbyn eich cynllun, bydd y Tîm Cynhwysiant yna’n gallu dechrau cynllunio sut y gallwn ni roi’r cymorth gorau i chi ar eich cwrs. Sicrhewch eich bod yn gwneud cais i’r coleg fel y gallwn ni eich cyfweld a gwneud yn siŵr mai eich cwrs dymunol yw’r cwrs cywir a’r lefel gywir i chi. Unwaith y byddwch wedi cael cynnig lle, bydd aelod o’r Tîm Cynhwysiant yn cysylltu â chi i drafod eich anghenion a rhoi Cynllun Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol at ei gilydd i chi. Os oes gennych chi EHCP ac eich bod angen rhagor o gyngor ac arweiniad cysylltwch â’n Cydlynwyr Cymorth Dysgu.

Mae gennym ni dîm o staff gofal ymroddedig sy’n gallu cynnig cymorth gyda gofal personol i’r rhai sydd ei angen. Os ydych chi’n rhoi gwybod i ni am eich anghenion, bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i roi Cynllun Gofal Personol at ei gilydd i sicrhau y byddwn yn bodloni eich anghenion yn y Coleg

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X