Asesiad Cychwynnol

Mae asesiad cychwynnol yn cynnwys trafodaeth 30 munud am eich anghenion dysgu. Bydd yr wybodaeth y byddwn yn ei chasglu yn ein galluogi i drafod cymorth addas neu sgrinio ychwanegol.

Sgrinio

Mae sgrinio yn cynnwys nifer o dasgau bychain sy’n creu proffil i ni o’ch cryfderau presennol a rhai heriau. Nid yw’n asesiad na diagnosis ffurfiol.

Efallai bydd y broses sgrinio yn arwain at gynnig:

● Trefniadau Mynediad ar gyfer arholiadau

● Addysgu arbenigol gan ddarlithydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) / Mentor Cynhwysiad


● Offer arbenigol

● Darparu technoleg gymorth

● Atgyfeirio at weithdy ADY

● Atgyfeirio at TRAC, ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill), Gwasanaethau Myfyrwyr a Chwnsela

● Atgyfeirio at asiantaeth allanol

● DSA (Lwfans Myfyrwyr Anabl)

● Mynediad i waith

Mae’n rhaid eich bod chi wedi cael prawf llygaid yn ystod y ddwy flynedd diwethaf cyn cael eich sgrinio ar gyfer dyslecsia, trefniadau mynediad ar gyfer arholiadau, neu gwblhau holiadur straen gweledol. Gallwch gael eich sgrinio ar gyfer ADHD, Dyspracsia
ac ASD hefyd.
Darllen rhagor

Trefniadau Mynediad ar gyfer Arholiadau (EAA)

Mae’n bosibl i ddysgwyr gyda gwahaniaethau dysgu penodol, anghenion corfforol neu feddygol, wneud cais am drefniadau mynediad ar gyfer arholiadau. Mae’r trefniadau hyn yn galluogi dysgwyr i gael mynediad cyfartal ar gyfer arholiadau, heb newid gofynion yr asesiad.

Dyma rai enghreifftiau o drefniadau mynediad ar gyfer arholiadau:

● Amser ychwanegol

● Defnyddio darllenydd

● Defnyddio ysgrifennydd

● Defnyddio prosesydd geiriau

● Troshaenau neu bapur lliw

● Ystafell lai neu ar wahân

Os gawsoch chi drefniadau mynediad ar gyfer arholiadau yn y gorffennol, a wnewch chi nodi hynny wrth gofrestru. Bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’ch gwahaniaeth dysgu neu anghenion meddygol i’ch darlithydd ADY. Byddant yn trefnu i gyfarfod â chi yn ystod eich tymor cyntaf i weithredu’r trefniadau hyn.
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, ewch i’r dudalen gyswllt i gael manylion pwy yw’r Cydlynwyr Cymorth Dysgu ar gyfer eich safle.
Darllen rhagor

Lwfans Myfyriwr Anabl (DSA)

Fel myfyriwr addysg uwch (AU) ag anabledd, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth trwy Lwfans Myfyriwr Anabl

Mae’r DSA yn eich helpu i dalu unrhyw gostau ychwanegol a allai fod gennych chi wrth astudio ar eich cwrs, o ganlyniad uniongyrchol i'ch anhawster. Mae rhagor o wybodaeth am y Lwfansau Myfyrwyr Anabl a sut i wneud cais, ar gael trwy fynd i: https://www.yourdsa.com/

Rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais am DSA cyn gynted â phosibl i sicrhau bod eich cymorth ar gael cyn gynted ag y bo modd.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi , ewch i'r dudalen gyswllt i ddod o hyd i fanylion y Cydlynwyr Cymorth Dysgu ar gyfer eich safle.
Darllen rhagor

Mynediad i Waith (ATW):

Dyma gymorth sydd ar gael i chi yn eich gwaith os oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol.

Mae gwybodaeth am sut i gymhwyso, faint allwch chi ei gael a sut i wneud cais am y lwfans, ar gael i gyflogwyr a dysgwyr ar y wefan yma: https://www.gov.uk/access-to-work

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r dudalen gyswllt ewch i'r dudalen gyswllt i ddod o hyd i fanylion y Cydlynwyr Cymorth Dysgu ar gyfer eich safle.
Darllen rhagor