• Coleg Cambria yn Dathlu Blwyddyn Ardderchog o Godi Arian ac yn Lansio Elusen Newydd

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl codi dros £89,000 er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

Daeth cynrychiolwyr o bob un o chwe safle’r coleg ynghyd mewn dathliad arbennig lle cyflwynwyd y swm anhygoel o £89,000 a gasglwyd ganddynt yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf ar gyfer eu helusen ddewisedig, sef Ambiwlans Awyr Cymru. Yn ystod y noson, cyhoeddwyd mai eu helusen ar gyfer y flwyddyn 2017-2018 fydd NSPCC.

Bob blwyddyn, mae  Coleg Cambria yn mabwysiadu elusen, gyda’r myfyrwyr a staff yn mynd ati i godi arian drwy lawer o wahanol weithgareddau.  Llynedd, cynhaliwyd nifer o dasgau creadigol a rhai a oedd yn heriol yn gorfforol ar holl safleoedd Coleg Cambria, gan gynnwys marathonau, heriau heicio, teithiau beic blinedig, pobi teisennau, eillio pennau, a llawer rhagor o weithgareddau.

Cyflwynwyd siec i Ambiwlans Awyr Cymru gan David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria, ar ran pawb a gyfrannodd at y gweithgareddau. Diolchodd  i’r staff a’r myfyrwyr am godi cyfanswm mor anhygoel dros y flwyddyn ddiwethaf.

“Mae’r swm a godwyd unwaith eto eleni yn anhygoel.  Mae’n tynnu sylw at ymdrech enfawr ein staff a’n myfyrwyr gyda’r achosion rydyn ni’n eu dewis,” dywedodd David.

“Rydyn ni’n hynod o gyffrous ein bod wedi dewis NSPCC fel ein helusen ar gyfer 2017/2018 ac yn edrych ymlaen unwaith eto eleni i ddechrau ar lu o ddigwyddiadau a heriau.”

“Ein nod yng Ngholeg Cambria yw cyflwyno rhagor na dim ond addysg a hyfforddiant; rydyn ni’n annog myfyrwyr i ddod yn wir ddinasyddion sy’n cymryd rhan yn eu cymunedau lleol ac i helpu pobl eraill.  Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau newydd a chynyddu eu hunanhyder.”

“Rydw i’n falch iawn  o haelioni ein myfyrwyr a’n staff a roddodd eu hamser, eu harian a’u hymrwymiad o’u gwirfodd i godi symiau mawr o arian ar gyfer yr elusen.”

Dywedodd Anna Evans, Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru:

“Mae’r gefnogaeth gan staff a myfyrwyr Coleg Cambria wedi bod yn syfrdanol. Mae’r ysgogiad a’r angerdd wedi bod yn ddiddiwedd, ac o ganlyniad mae’r flwyddyn wedi bod yn llawn syniadau codi arian creadigol arbennig – o her nofio 22 milltir, i ddringo’r Wyddfa gyda bath! Roedd gan bawb eu syniadau eu hunain, ac mae’n fraint cael bod yn rhan ohono.”

“Rydym o ganlyniad i’r codi arian anhygoel yma’n gallu ariannu mwy o deithiau achub bywydau ar hyd a lled Cymru.”

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria yn codi miloedd o bunnoedd ar gyfer elusennau bob blwyddyn drwy eu  rhaglen helaeth o ddigwyddiadau codi arian. Maent rŵan yn brysur yn cynllunio heriau arloesol a blinedig, ac yn benderfynol o godi arian ar gyfer eu helusen  newydd sef NSPCC.

Dywedodd Beccy  Grundy, Rheolwr Codi Arian Cymunedol Gogledd Cymru a Chyrion Cymru:

“Mae’n anrhydedd i ni gael bod yn Elusen y Flwyddyn Coleg Cambria ac rydyn ni’n edrych ymlaen at  weithio gyda phawb.”

“Mae hyn yn gyfle penigamp i gyd-weithio ac rydym yn ffyddiog y bydd y gefnogaeth gan staff a myfyrwyr yn creu ymwybyddiaeth a chefnogaeth ar gyfer ein gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc.”

“Bydd ein gwasanaethau ym Mhrestatyn yn cael budd uniongyrchol o’r bartneriaeth, sy’n cynnwys rhaglen ysgolion ‘Speak out, Stay Safe’ a Childline sy’n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc yng Ngogledd Cymru.”

yn ôl