• Cafodd ein Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy chwyldroadol ddechrau da gyda chanlyniadau Safon Uwch disglair

Llwyddodd y garfan gyntaf erioed i sefyll arholiadau yn y cyfleuster £14 miliwn, i gael cyfradd lwyddo gyffredinol (A* – E) o 98%.

Agorodd y ganolfan addysg ôl-16 oed, sy’n rhan o Goleg Cambria, yn 2016 ac mae’n un o’r canolfannau addysg bellach mwyaf arloesol ym Mhrydain.

Mae’r canlyniadau cychwynnol hyn – gan gynnwys cyfradd lwyddo gyffredinol o 97% ar Lefel UG – yn gosod y nod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, yn ôl y Prif Weithredwr David Jones.

“Mae’n galonogol gweld canlyniadau mor gadarnhaol ar ôl cyfnod mor fyr, mae’n wirioneddol arbennig,” meddai Mr Jones.

“Roedden ni’n yn gwybod pan agorodd y cyfleuster modern hwn y byddai myfyrwyr sy’n dysgu yma yn gallu manteisio ar y dechnoleg orau mewn amgylchedd cyfforddus ac arloesol, ac mae’r canlyniadau eisoes yn dangos hynny.

“Wrth gwrs, tra bod yr adeilad ei hun yn rhoi’r cyfleusterau gorau iddyn nhw lwyddo, mae’r canlyniadau’n dyst i’w gwaith caled ac arbenigedd ac ymroddiad heb ei ail ein staff.

“Rwy’n dymuno pob hwyl i’n myfyrwyr i gyd ar gyfer y dyfodol.  Dyma feincnod a fydd yn anodd ei guro, ond yng Ngholeg Cambria, rydyn ni’n ymdrechu i wella bob amser a byddwn ni’n anelu at wneud hynny.”

Ymysg y garfan gyntaf o fyfyrwyr hapus roedd Arnold Gupta, a dderbyniodd y Wobr Arbenig am Ragoriaeth Academaidd yn gynharach eleni, yn ogystal â gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy  yn Seremoni Gwobrwyo Myfyrwyr Coleg Cambria, lle cyflwynwyd y gwobrau gan Sam Warburton, cyn gapten tîm rygbi Cymru a’r Llewod.

Mae’n bwriadu cael blwyddyn o seibiant cyn mynd i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol  Warwick, ar ôl cael tair gradd A* ac un radd A.

“Dwi’n teimlo’n hapus rŵan.  Roedd yr arholiadau yn heriol iawn ond mae’r cymorth a ges i gan y coleg wedi bod yn rhagorol, a hynny wrth i fi astudio gartref neu yma yng Nglannau Dyfrdwy, lle mae’r cyfleusterau yn rhagorol,” dywedodd Arnold, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Dewi Sant yng Nghaer.

“Mae hi wedi bod yn ddwy flynedd heriol, ond roedden nhw’n werth chweil. Rydw i’n edrych ymlaen at gael mynd i deithio a gweld beth ddaw, gan fod gen i lawer o ddiddordebau. Mae Mathemateg yn faes eang gyda llawer o gyfleoedd.”

Bydd Charlie Greenall, cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Argoed, yn mynd i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Durham ar ôl cael tair gradd A* ac un radd A.

“Doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl, ac roeddwn i’n coelio y byddai wedi gallu mynd y naill ffordd neu’r llall, felly rydw i’n hapus iawn,” dywedodd Charlie.

“Fe hoffwn i gyflawni PhD yn y pen draw, ond am rŵan rydw i am fwynhau’r cyfnod yma.

“Mae Coleg Cambria wedi bod yn fendigedig, roedd y cymorth yn arbennig , a hoffwn i ddiolch yn fawr iawn iddyn nhw am fy helpu i.”

Ymysg y dysgwyr eraill oedd yn dathlu roedd Eden Pickering (pedair gradd A), Ethan Farren (un radd A* a dwy radd A) a Niamh Andrews, sydd wedi cael pedair gradd A* a bydd yn mynd i astudio Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Manceinion.

“Rydw i’n hapus ac wedi fy synnu, allai ddim coelio’r peth,” dywedodd Niamh.

“Rydw i’n edrych ymlaen at fynd i’r brifysgol i ddechrau archwilio pa feysydd sydd o ddiddordeb mwyaf i mi o ran fy ngyrfa yn y dyfodol.

“Faswn i ddim  wedi gallu gofyn am gael dysgu mewn adeilad gwell na chael fy addysgu gan athrawon gwell, maen nhw wedi bod yn arbennig.”

Gan adleisio’r neges honno, dywedodd Alex Thomas, Pennaeth Canolfan Chweched Glannau Dyfrdwy:  “Rydw i’n falch iawn o’r tîm a’r myfyrwyr, ac mae eu gwaith caled wedi talu ar ei ganfed.

“Rydyn ni wedi derbyn llwyth o gardiau a sylwadau gan ein myfyrwyr yn canmol sut rydyn ni wedi eu cynorthwyo yn academaidd, yn gymdeithasol ac o ran eu gwaith yn y dyfodol, ac mae’n fendigedig cael clywed hynny.

“Mae wedi bod yn ddwy flynedd bositif iawn ers agor y ganolfan, a’r her rŵan ydy parhau i feithrin ein perfformiad, ac anelu at fod yn un o’r darparwyr cyrsiau Safon Uwch gorau yn y wlad.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

 

yn ôl