• Cafodd COLEG CAMBRIA ei gydnabod fel arloeswr mewn cydraddoldeb gan sefydliad hawliau blaenllaw

Dyfarnwyd achrediad Canolfan Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth Cam 2 i’r coleg gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth (NCFD).

Daeth y clod i’r coleg yn dilyn gosod David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, ar restr fer y categori Rheolwr Gyfarwyddwr / Prif Weithredwr y Flwyddyn yn y DU, yng Ngwobrau NCFD 2018.

Dan arweiniad Elane Roberts, y Cydlynydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, dangosodd, staff a myfyrwyr ddiwylliant o ofal a chynhwysiant, gan gyflwyno arferion a deddfwriaeth EDI (Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant) a oedd yn dangos eu harferion gorau disglair.

Dywedodd Elane fod yr amgylchedd croesawgar ym mhob un o 5 safle Coleg Cambria yn ei wneud yn lle dymunol i weithio a dysgu ynddo.

“Mae’n bosibl gweithredu polisïau ond yr arferion, yr hyfforddiant a’r ymddygiadau sy’n cyfrif,” dywedodd Elane.

“Cyfrifoldeb pawb – o’r gofalwyr i lywodraethwyr, myfyrwyr, athrawon, rheolwyr a’r pennaeth – ydi sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wraidd popeth y mae’r coleg yn ei wneud, gan greu amgylchedd teg, parchus a diogel i weithio ac astudio ynddo. Nid esgus cefnogi cydraddoldeb ydi hyn, rydyn ni’n cydnabod ei bwysigrwydd yn ein bywydau bob dydd.

“Mae’r coleg yn gweithio’n galed i sicrhau bod croeso i bawb ar ôl iddyn nhw gyrraedd, ni waeth beth yw eu cefndir, eu ffydd, eu hethnigrwydd, eu rhywioldeb na’u gallu. Mae wedyn yn ymdrechu i sicrhau bod yr ethos hwn yn parhau wrth iddynt astudio a gweithio yma.

“Mae cael ein cydnabod am hynny gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth, wrth gwrs yn hynod galonogol ac yn dyst i waith caled pawb yn y coleg.”

Dywedodd hefyd: “Busnes Coleg Cambria ydi addysgu, ond dydy hynny ddim yn gyfyngedig i’r ystafell ddosbarth.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd yn amrywiol iawn, bod lles ac ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn hanfodol, a gyda’n gilydd rydyn ni’n ceisio gwneud gwahaniaeth, gan gydweithio â phartneriaid a chynrychiolwyr y myfyrwyr.

“Mae’r wobr yn dangos ein bod ni’n gwneud cynnydd, ac mi fyddwn ni’n parhau i weithio’n galed i wella fel sefydliad.”

Cydnabyddir bod y Wobr Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth a’r Wobr Arweinwyr mewn Amrywiaeth yn fwy na dim ond safonau cydraddoldeb cenedlaethol hynod werthfawr a chlodfawr.

Maent yn darparu methodoleg hollgynhwysfawr ar gyfer gwella arferion EDI yn y gweithle.

Dywedodd llefarydd ar ran NCFD: “Mae’r rhai sy’n cyflawni ein safonau cydraddoldeb cenedlaethol wedi gallu mabwysiadu agwedd wedi’i gynllunio a’i strwythuro i ymgorffori EDI wrth wraidd yr hyn y maen nhw’n yn ei wneud.

“Mae hefyd yn fframwaith ardderchog i ddwyn ynghyd holl waith sefydliad ynghyd o amgylch EDI.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk/cambria-life/diversityandequality

yn ôl