• CAFODD COLEG CAMBRIA ei ganmol gan arweinwyr gwleidyddol yng Nghymru am ei ymrwymiad i iechyd a lles myfyrwyr a staff

Wrth siarad yn y Senedd yng Nghaerdydd, canmolodd Jack Sargeant, Aelod Cynulliad, Alyn a Glannau Dyfrdwy, Gynllun Cenedlaethau’r Dyfodol sefydliad gogledd-ddwyrain Cymru a’r cynnydd a wnaed yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Llywodraeth Cymru.

Ymunodd Rebecca Morgan, y Gweinidog Cyllid, â Mr Sargeant wrth annog sefydliadau’r sector cyhoeddus ledled y wlad i ddilyn arweiniad y coleg, sydd wedi gweithredu cyfres o systemau a phrosesau i ddiogelu iechyd, iechyd meddwl a lles ei gymuned, ac yn enwedig ei fyfyrwyr.

Ategwyd Cynllun Cenedlaethau’r  Dyfodol Cambria gan saith o nodau lles, sy’n rhan o’r Ddeddf a gafodd ei chynllunio i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy ddatblygu cynaliadwy.

Dywedodd Mr Sargeant: “O ran deddfwriaeth, rwy’n credu fod y Ddeddf yn un o gyflawniadau mwyaf anrhydeddus Llywodraeth Cymru, gan ei fod yn eich herio chi i feddwl a gweithredu’n wahanol.

“Mae bron tair blynedd wedi mynd heibio ers i’r Ddeddf ddod yn gyfraith, ac mae yna lawer o sefydliadau ledled Cymru sy’n gwneud gwaith gwych, gan gynnwys Coleg Cambria yn fy etholaeth i.

“Maen nhw wedi creu eu cynllun cenedlaethau’r dyfodol eu hunain er nad oedd rhaid iddyn nhw wneud hynny. Rwy’n credu eu bod wedi cydnabod yn glir pa mor bwysig yw’r Ddeddf a’r cyfleoedd y mae’n ei chynnig.”

Croesawodd aelodau’r Senedd waith Coleg Cambria, gan gynnwys y Gweinidog, a ddywedodd: “Mae hyn (y Ddeddf) yn rhywbeth rydyn ni i gyd yn falch iawn o gael ei gyflawni yma yng Nghymru.

“Ac rydw i wrth fy modd bod Coleg Cambria ac eraill wedi mabwysiadu ysbryd y Ddeddf honno go iawn.  Er doedd dim rhaid iddyn nhw gydymffurfio â’r Ddeddf ei hun, maen nhw wedi cymryd camau i weithredu yn uno â’r Ddeddf honno i sicrhau bod yr hyn maen nhw’n ei wneud yn cael effaith gadarnhaol ar gyfer y cenedlaethau i ddod.”

Cafodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria,  ei galonogi gan y sylwadau a dywedodd, er bod y Ddeddf wedi’i hanelu’n benodol at y sector cyhoeddus ac awdurdodau lleol, mae gwerth eu gwaith a maint y sefydliad yn effeithio ar filoedd lawer o bobl ar draws y rhanbarth a thu hwnt i hynny.

Dywedodd: “Mae Cynllun Cenedlaethau’r yn sicrhau bod ein gwerthoedd, ein pwrpas a’n strategaeth yn cyd-fynd ag anghenion ein dysgwyr, gweithwyr, cyflogwyr lleol, cwsmeriaid eraill, cyflenwyr a’r gymuned ehangach.

“Mae’n dod ag arferion blaenorol a chyfredol ardderchog at ei gilydd ledled y coleg, i ddarparu sylfaen gref ar gyfer datblygu ac arallgyfeirio ein gwaith i gefnogi cenedlaethau’r dyfodol.

“Mae’r Cynllun hefyd yn cwmpasu ein hymagwedd newydd tuag at waith elusennol sy’n cael ei ddatblygu dan yr enw brand ‘Calon’.”

Dywedodd Mr Jones hefyd: “Mi hoffwn i ddiolch i Jack Sargeant a’r Gweinidog am eu sylwadau caredig ac am gydnabod y gwaith rydyn ni wedi ei wneud yn y maes hwn.

“Gallaf eu sicrhau y byddwn ni’n parhau i ddatblygu ac yn ymfalchïo mewn cael ein cydnabod fel arweinwyr sy’n hyrwyddo’r Ddeddf a’r hyn y mae’n ei olygu.” Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria.

yn ôl